Webbplatser

Webbplatser ikon

Informations­driven vård

Varje besök och händelse i vården genererar data i olika system. Dessa data kan ge detaljerad information om exempelvis patientgrupper, sjukdomar och vårdflöden. Informations­driven vård handlar om att analysera och tolka data för att utveckla verksamheter och säkerställa bästa tänkbara hälso- och sjukvård.

Region Halland vill ge rätt vård till rätt person, i rätt tid. För att åstadkomma det behöver vården vara förutseende, träffsäker och tillgänglig. Utmaningar med en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och otillräcklig tillgång till vårdpersonal kräver att vi förbättrar vårdens kvalitet utan ökade resurser. En del av lösningen är att använda all den hälsorelaterade data som samlas in varje dag på nya sätt – till förändring och värde för patienten.

Analys av data används sedan länge i vården, både i stor och liten skala, i enklare och mer avancerade system – för att kunna upptäcka och behandla sjukdom tidigt, minska lidande och stärka hälsa. I Region Halland vill vi utveckla detta ännu mer för att varje patient ska få bästa tänkbara vård och för att våra resurser ska användas så klokt som möjligt. Och vi ligger långt framme i denna utveckling.

Till nytta för patienter, vårdpersonal och organisation

Genom att dra slutsatser från insamlade hälsodata, bland annat med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning, kan vi få en helhetsbild av sjukvården – från individ- till systemperspektiv. Informationen kan användas för att tidigt upptäcka sjukdomar, identifiera riskgrupper eller risk hos individer och sätta in förebyggande insatser med hög precision. Vi kan även fördela resurser utan att kompromissa med vårdkvaliteten, genom att rikta resurser dit de gör mest nytta.

Informationsdriven vård är först och främst till nytta för patienter, genom exempelvis möjligheten att förutse ohälsa och erbjuda tidiga förebyggande insatser och personcentrerad och preciserad vård utifrån individens specifika förutsättningar. Det är också till nytta för vårdpersonal, genom att ett informationsdrivet arbetssätt kan minska administrativ belastning och i stället frigöra arbetstid för patientkontakt. Informationsdriven vård är dessutom central för organisationen genom att stödja en mer faktabaserad och därmed mer effektiv resursanvändning, planering och uppföljning av verksamheten via storskalig dataanalys.

Exempel på hur data och AI kan användas inom vården

Informationsdriven vård behöver inte innebära att artificiell intelligens (AI) används. Det kan också handla om avancerad analys med mänsklig intelligens. Nyckeln för all informationsdriven vård, med eller utan AI, är tillgång till strukturerade data av god kvalitet.

Exempel på AI i vården och informationsdriven vård i Region Halland

  • Analys av röntgenbilder. En algoritm som är särskilt utvecklad för bildanalys granskar effektivt röntgenbilder för att snabbare hitta blodproppar, vilket leder till tidigare diagnos och behandling. Detta har använts av Region Halland sedan år 2020.
  • Analys av stora datamängder med hjälp av AI, mer specifikt maskininlärning, för verksamhetsutveckling. Används för att se mönster och vårdflöden på gruppnivå i syfte att sätta in rätt insatser för rätt personer i rätt tid. Detta arbete påbörjades redan år 2016.
  • Analys av stora datamängder för forskning inom specifika sjukdomar. Här tränas en algoritm på data för en sjukdom i syfte att hitta avvikelser, se mönster och identifiera riskgrupper. Kan användas som underlag och stöd av sjukvårdspersonal i diagnos och beslut för behandling.
  • Utveckling av olika metoder och tekniker för att bättre kunna analysera data och tillämpa AI. Exempel på detta är multimodal analys, syntetisk datagenerering, federerat lärande och användning av stora språkmodeller.

Mer information

Det pågår flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom området informationsdriven vård. Några av dem finns beskrivna på sidan Pågående forskning.

Region Halland är medförfattare till boken “En handbok för informationsdriven vård”.

Ladda ner en digital kopia av En handbok för informationsdriven vård (AI Sweden) Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om informationsdriven vård och de projekt som Region Halland bedriver inom området? Kontakta då gärna Region Hallands avdelning för Forskning och utveckling fouu.halland@regionhalland.se

Fakta om informationsdriven vård

Informationsdriven vård är att bedriva och utveckla vården faktabaserat och patientcentrerat, genom att systematiskt analysera och använda all den data som finns – i egen verksamhet och över organisations- och ämnesgränser. Detta görs med stöd av enkla och mer avancerade verktyg, som till exempel AI-baserade verktyg och metoder. Syftet med informationsdriven vård är att uppnå en ökad effekt och kvalitet av vårdens insatser, både som system och i det individuella patientmötet.

All forskning på hälsodata från regionen genomgår alltid etikprövning och integritetsbedömning och följer rådande lagar och regler.

Senast ändrad: