Direkt till innehållet

Förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Den halländska förlossningsvården och annan hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa förstärks och förbättras genom ett långsiktigt utvecklingsarbete. Bakgrunden är en statlig satsning med syftet att alla blivande och nyblivna föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Målet är att vården ska bli mer personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik. Satsningen väntas pågå till och med 2022.

Utvecklingsarbetet inom ramen för satsningen påbörjades 2016, och omfattar många verksamheter så som kvinnohälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, närsjukvården och psykiatrin. En regional handlingsplan ligger till grund för det som genomförs. Fyra av sju övergripande utvecklingsinsatser har avslutats och visar på goda resultat. Insatserna kommer att fortsätta följas upp och det som genomförts hittills ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Insatser för systematiskt arbete med våld i nära relationer i närsjukvården

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och kan drabba alla människor oavsett ålder, kön, kultur, etnicitet och sexuell identitet. Barn och vuxna som upplevt våld under sin uppväxt löper stor risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa i anslutning till våldet och/eller senare i livet. Syftet med insatsen är att utveckla ett strukturerat arbetssätt för att rutinmässigt fråga om våld i nära relationer. Målet är att patienter som lever med våld i nära relationer identifieras och erbjuds stöd enligt bästa tillgängliga kunskap. Vuxna som utövat våld mot andra behöver också fångas upp.

Kompetensförsörjning och organisationsutveckling

I Region Halland finns behov av att säkra framtida kompetens och bemanning inom kvinnohälsovården och förlossningsvården. Cirka 25 procent av alla barnmorskor som arbetar i regionens verksamheter just nu är över 60 år. Insatsen omfattar därför ett arbete med att attrahera nya barnmorskor och behålla erfaren personal, samt överföra kunskap vilket är av stor vikt för en fortsatt patientsäker vård med hög kvalitet. Nyutbildade medarbetare ska ges en god introduktion, och blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga och uppleva en kontinuitet i sin vård.

Förstärkt regional neonatalvård

Ur ett internationellt perspektiv utmärker sig den svenska neonatalvården på flera sätt, till exempel har Sverige bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn i världen. Men även om vården i flera avseenden betraktas som världsledande finns det angelägna förbättringsområden, bland annat vad gäller behovet av kompetenshöjande insatser och uppföljning. I Region Halland planeras en digitalisering av en av regionens två förlossningskliniker, samt kompetensutvecklingsinsatser för de team som transporterar sjuka och/eller för tidigt födda barn i Halland. Syftet är att fortsatt säkerställa en trygg och säker vård.

Förlossningsbristningar (avslutad)

De flesta förlossningar förlöper utan komplikationer för både mamma och barn, men även när en förlossning handläggs helt korrekt och det inte finns några riskfaktorer kan dock bristningar i underlivet uppkomma. Syftet med insatsen har varit att skapa optimala förutsättningar för omhändertagande av patienten med målet att minska förlossningsbristningar, och ge drabbade kvinnor adekvat vård av god kvalité. Uppföljning visar att samtliga mål har uppfyllts, och förekomsten av förlossningsbristningar har minskat. Insatsen tilldelades 2018 ett nationellt hederspris.

Modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utlandsfödda kvinnor (avslutad)

Forskning visar att kvinnor från utomeuropeiska länder har en kraftigt förhöjd risk för komplikationer under graviditet, förlossning och första tiden efter att barnet har fötts. Insatsen har omfattat kompetenshöjande insatser, utåtriktad verksamhet inom sexuell och reproduktiv hälsa, samt utveckling av samarbete med kulturtolksdoulor i Halland. Kulturtolksdoulor fungerar som stödpersoner åt kvinnan under graviditet och förlossning och delar språk och oftast kulturell bakgrund. Insatsen har bidragit till en tryggare och mer säker vård för målgruppen och förstärkt det hälsofrämjande arbetet. Satsningen på kulturtolksdoulor har lyfts fram i en artikel i The New York Times och redovisades vid FN:s kvinnokonferens i New York 2019.

Gravida med övervikt och fetma (avslutad)

Högt BMI vid graviditet innebär ökad risk för allvarliga komplikationer, och syftet med insatsen har varit att utveckla nya arbetssätt för ett mer strukturerat stöd för gravida kvinnor med övervikt och fetma. Med stöd av dietister har barnmorskorna i Region Halland fått ökad kompetens, och fysisk aktivitet på recept har implementerats i graviditetsprocessen inom hela kvinnohälsovården.

Insatser för psykisk hälsa – före, under och efter graviditet (avslutad)

Tidig upptäckt av psykisk ohälsa och att erbjuda relevant stöd och behandling med rätt kompetens är av stor vikt då det inte bara påverkar kvinnan och hennes partner utan också riskerar att påverka barnets utveckling på olika sätt. Utvecklingsarbetet har genomförts i samverkan mellan förlossningsvården, kvinnohälsovården, psykiatrin och närsjukvården. Insatsen har bidragit till en mer trygg och säker vård för målgruppen, utveckling av verksamheten för förlossningsrädda, ökad kompetens och ökad samverkan mellan olika verksamheter.

Graviditetsenkät

Förutom ovan utvecklingsinsatser har Region Halland tillsammans med Region Skåne också deltagit i en pilottest av graviditetsenkäten som syftar till att fånga upp gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Resultatet kommer att användas som underlag att utveckla och förbättra vården.

Läs gärna mer om förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Kontakt:

Inger Almelund, projektledare

Mobil: 070-365 61 02

 

Senast ändrad: