Direkt till innehållet

Forskning

Information om regionala forskningsstudier med rutinmässigt insamlad hälso- och sjukvårdsadministrativ data

 

Studie på akuta andningsbesvär inleds i halländskt samarbete med Skåne

Artificiell intelligens för bättre diagnostik och behandling av vuxna patienter som söker sjukvård på grund av andningssvårigheter på en akutmottagning i Region Halland

Varför genomförs studien? Många patienter som söker akutsjukvård söker på grund av andningsbesvär. Andningsbesvär kan bero på många olika sjukdomar, därför är det viktigt men svårt att snabbt ge patienten rätt diagnos. Artificiell intelligens (AI) utvecklas i rask takt i vårt samhälle på grund av sin snabba och träffsäkra analysförmåga. Därför vill vi studera om ett beslutsstöd med artificiell intelligens kan stödja vårdpersonal vid utredning av patienter med andningsbesvär på akutmottagningen.

Vilken data används? I studien används befintlig data i Region Hallands hälso- och sjukvårdsregister, som samlats in i den rutinmässiga vården. Vid behov kopplas data samman med specifika uppgifter i externa register.

Vilka personer kan inkluderas i studien? Inkluderade forskningspersoner utgörs av alla vuxna patienter (>18 år) som sökt vård på grund av andningsbesvär på någon av Region Hallands akutmottagningar 1 juli 2017 – 31 december 2019.

Vad vill vi studera? I den aktuella patientgruppen var de vanligaste diagnoserna (före utbrottet av covid-19) lunginflammation (pneumoni), akut försämring i hjärtsvikt samt akut försämring i kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ett beslutsstöd med artificiell intelligens skulle kunna förutspå hur troligt det är att patientens andningsbesvär beror på ingen, någon, flera eller alla dessa sjukdomar.

Vem ansvarar för studien? Studien genomförs av forskare i ett samarbete mellan Region Halland, Region Skåne, Lunds universitet samt Högskolan i Halmstad.

Vilka risker kan studien medföra för försökspersonerna? Eftersom detta är en registerstudie som baseras på redan befintlig data i register som skapats i rutinvården finns inga direkta risker för patienter som deltar i studien. Dock hanteras känsliga personuppgifter i hälso- och sjukvårdsdata vid studiens genomförande. Regionen och medverkande forskare har dock mångårig erfarenhet av säker hantering av känsliga personuppgifter vid såväl dagligt rutinarbete som vid kvalitetsarbete och i forskningsprojekt. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vilken nytta kan studien ge framtida patienter? Ett beslutsstöd med artificiell intelligens skulle kunna stödja läkare och sköterskor vid handläggningen genom analys av ett stort antal variabler med avancerade statistiska metoder. Förbättrad analys kan öka den diagnostiska träffsäkerheten med följden bättre omhändertagande och behandling av patienter med hög risk för allvarlig sjukdom. Samtidigt kan antalet undersökningar samt väntetid på akutmottagningen minskas för patienter med låg risk för allvarlig sjukdom. Eftersom många patienter söker akutsjukvård på grund av andningssvårigheter skulle en stor patientkategori kunna gynnas av forskningsresultat på området.

Vad säger lagen? All data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Behandling av personuppgifter kommer ske enligt Dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679, GDPR). All bearbetning och analys av data sker med så kallade pseudonymiserade data, dvs ingen individ kan direkt identifieras.

Hur gör jag om jag inte vill medverka? Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas eller om du vill begära ett registerutdrag vänder du dig till:

Dataskyddsenheten Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Tfn: 035-13 10 00. E-post: dataskydd@regionhalland.se.

Om du önskar att dina data inte skall användas eller om du önskar få en mer detaljerad information angående studien, sekretesslagen eller Dataskyddsförordningen/GDPR går det bra att kontakta den ansvarige forskaren professor Jonas Björk via doktorand Ellen Tolestam Heyman, Akutkliniken Hallands Sjukhus, Hallands Sjukhus Varberg, Box 510, 432 81 Varberg. E-post: ellen.tolestam-heyman@regionhalland.se.

Om du avböjer att dina personuppgifter används kommer detta inte på något sätt att påverka din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.

Senast ändrad: