Direkt till innehållet

Övriga utvecklingsprojekt

Hur höjer vi kvaliteten i vården och möter framtida utmaningar med en allt äldre befolkning? Att ta hjälp av forskningsresultat är en möjlighet. AI, maskininläsning av stora datormängder är ett exempel. Specialistsjukvård i hemmiljö ett annat.

Svenskarna blir allt äldre. Antalet 85+ ökar starkt. Det innebär att färre måste ta hand om fler i framtiden. Samtidigt förändras sjukdomspanoramat. Dödligheten i bland annat hjärt- och kärlsjukdomar minskar drastiskt. Fler diagnosticeras med cancer, men fler kan leva med sin sjukdom längre beroende på bättre behandlingar, oftast med avancerade läkemedel.

Vårdens organisation håller också på att ändras i Sverige. Antalet akutsjukhus i landet har halverats under de senaste 50 åren samtidigt som befolkningen ökat kraftigt. Det kommer få till följd att akut sjuka i större utsträckning behöver tas om hand på vårdcentraler och av nya aktörer. Specialiserad sjukhusvård kommer i större utsträckning att ske i patienternas hem.

Halländska utvecklingsprojekt på gång

Hur ska den halländska vården tackla de utmaningarna? Hur ska vården organiseras?

I Region Halland började arbetet för tre år sedan med att vi började se över patientens väg genom vårdsystemet. Nu pågår arbete mot en mer sammanhållen vård, bland annat i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här är tre exempel:

Informationsdriven vård handlar om att förstå vårdens verksamhet och utveckling baserat på fakta. Bland annat för att kunna förstå och förutse vilka som kan komma att drabbas av ohälsa. Hur kan symptom upptäckas och behandling sättas in tidigare? Tillsammans med Högskolan i Halmstad går vi igenom stora mängder information för att upptäcka mönster i sjukdomsförloppen. Exempelvis tittar vi på en grupp – de som drabbats av psykisk ohälsa – för att förstå deras behov och hur resurserna ska riktas rätt. Hjärtsviktspatienter och multisjuka är andra grupper där vi genom att se mönster i hur de söker vård bättre kan ta hand om dem.

CAISR är ett annat projekt tillsammans med högskolan där regionen är stödjande. En av frågorna vi har arbetat tillsammans med CAISR är: Vilka patienter som skrivits ut från sjukhus riskerar att hamna på sjukhuset igen inom 30 dagar? Det kan vi förutspå när vi databehandlar stora mängder information. Resultatet avslöjar vilka patienter som löper stor risk att hamna på akuten igen. Då kan vi rikta resurserna insatserna till just de patienterna.

Continous Care Halland är ett projekt som sker inom Testmiljö Halland. Hur kan vi rusta patientens hem med teknik och arbetssätt för att kunna erbjuda sjukhusvård i hemmiljö? En testlägenhet har byggts upp på högskolan där det sker insamling av data, till exempel puls, andning, rörelsemönster för att se om ”patientens” tillstånd riskerar att försämras. Projektet är på försöksstadiet och inga riktiga patienter används.

Senast ändrad: