Den nationella överenskommelsen Psykisk hälsa är tecknad mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att stimulera ett långsiktigt arbete för en bättre psykisk hälsa hos befolkningen.

Utvecklingsarbetet i Halland startade 2018 och samordnas av psykiatrin och närsjukvården samt berörda förvaltningar och vårdgivare i privat regi. Målet är en sammanhållen kedja där varje patient ska få bästa tänkbara vård. Överenskommelsen är en pågående satsning under många år och det halländska arbetet inbegriper ett antal utvecklingsinsatser utifrån en länsgemensam handlingsplan.

Vuxna

Vuxna med adhd

Vuxenpsykiatrin i Halland har riktlinjer för vård av vuxna med adhd. Patienterna är många och det blir ofta långa väntetider. Ett standardiserat arbetssätt som följer patientens väg genom vårdkedjan ska öka kvalitén.

Projektledare: Caroline Dromberg, psykolog vid vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka, och Heléne Bengmark, psykolog på Stenblommans vårdcentral.

Vuxna med depression

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångest innebär att den halländska vuxenpsykiatrin måste kartlägga sitt arbete och standardisera vården utifrån dessa riktlinjer. Det finns en halländsk handläggningsöverenskommelse mellan psykiatrin och närsjukvården som nu revideras.

Projektledare: Caroline Dromberg, psykolog vid vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka, och Heléne Bengmark, psykolog på Stenblommans vårdcentral.

Uppföljningssystem

Med hjälp av den nya appen Psykiatrin i fickan skapas bättre möjligheter att följa hur patienterna mår, fungerar och hur de upplever vården.  Med hjälp av digitala självskattningar kan vårdgivare och patienter tillsammans tydligare planera och utvärdera behandlingen.

Även om systemet framför allt är menat att användas i den direkta patientkontakten finns det också möjligheter att utifrån patientskattningarna generellt förbättra den psykiatriska vården i Halland.

Projektledare: Peter Jacobsson, verksamhetsutvecklare vid vuxenpsykiatrins öppenvård.

Barn och unga

En väg in

Många patienter som söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kommer in via den så kallade BUP-linjen, där en strukturerad telefonintervju görs och patienten hänvisas till rätt vårdnivå.

Målet med delprojektet En väg in är att undersöka förutsättningar och möjligheter för en gemensam väg in till vården för barn och unga, som samordnas av barn- och ungdomspsykiatrin, närsjukvården, berörda förvaltningar och vårdgivare i privat regi. Meningen är att de unga hallänningarna ska få bästa tänkbara omhändertagande på rätt vårdnivå.

Projektledare: Markus Andersson, psykolog och ledningsansvarig på BUP-linjen, och Birgitta Ekman, projektledare vid närsjukvården.

Barn och unga med adhd

Diagnostiken av adhd utan samsjuklighet eller andra komplicerande faktorer hos yngre patienter (6–12 år) kan effektiviseras om man skapar en bedömningsprocess som är anpassad efter deras behov. Då kan de få hjälp snabbare och dessutom kan yngre patienter med stora behov får mer utrymme inom BUP. Hos tonåringar med adhd finns det ofta försvårande omständigheter, som kamratrelationer eller utåtagerande.

Detta plus det faktum att de yngsta barnen bör bedömas specifikt gör att man i ett första skede inriktat sig på dem. Här kartlägger man adhd-processen i stort för att undersöka hur den kan utvecklas. En del i detta kan vara att förbättra övergången från BUP till vuxenpsykiatri.

Projektledare: Jan Johansson, verksamhetsutvecklare, BUP.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

DBT har bedrivits på barn- och ungdomspsykiatrin i Varberg sedan 2005 med två behandlare på deltid och denna behöver utökas så den kan erbjudas över hela länet. Patienterna är unga personer med självskadebeteende och stort lidande och förhöjd risk för självmord. Har man ingen välfungerande öppenvård behöver de stora insatser i heldygnsvården.

Projektledare: Annika Starefors Brattlöf, kurator vid BUP-mottagningen i Varberg.

Dokument

Mer information

Projektledare: Helena Morténius

Tel: 0729-62 67 07

E-post: helena.mortenius@regionhalland.se