Direkt till innehållet

Vikten av att få hjälp i rätt tid

Att behöva vänta på ett besök i psykiatrin kan kännas frustrerande och risken finns att det psykiska måendet försämras ytterligare. Aslak Iversen, verksamhetschef inom den psykiatriska öppenvården i Halland, berättar om det pågående arbetet med att minska väntetider i vården.

Vi börjar med att träffa Linnea som har varit patient inom psykiatrin och som vet hur viktigt det är att få rätt vård i rätt tid. I tonåren led hon av allvarlig depression med inslag av panikångest, som kulminerade när hon gick sista året på gymnasiet. Hennes mående gjorde att hon inte vågade gå ut eller delta på lektionerna och vid ett tillfälle fick hon vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård. Men efter effektiv hjälp av öppenvårdspsykiatrin började hon må bättre och lyckades ta examen.

– Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om jag inte hade fått just den hjälpen som jag fick. Då hade jag inte fått mina betyg och inte kunnat börja på den universitetsutbildning jag går på nu. Jag får fortfarande ångestattacker ibland och särskilt när jag bli pressad, men nu klarar jag av att hantera det på egen hand.

Aslak Iversen bekräftar vikten av att få hjälp i rätt tid.

– Vi vet att patienter som har väntat många månader på behandling kan behöva mer vård eftersom deras tillstånd kan ha försämrats. Den fullt begripliga uppgivenheten över långa väntetider kan också göra att patienten aktivt söker hjälp på flera olika ställen, vilket skapar merarbete för vården. Dessutom säger forskning att det faktum att bli uppmanad att vänta kan motverka att individen tar initiativ för att förbättra sin livssituation. Därför är arbetet med att korta köer och minska väntetider helt avgörande.

Fler patienter kräver mer personal

Utmaningar kring köer inom psykiatrin syns i hela landet. Antalet patienter till psykiatrin ökar och det kan vara svårt att rekrytera medarbetare.

–Verksamheterna måste då ta ansvar för att använda sina resurser på bästa sätt och se till att behandlarnas tid läggs där den gör störst nytta. Samtidigt måste vi alltid säkerställa att arbetsmiljön är god, så att vi kan rekrytera och behålla våra kompetenta och engagerade medarbetare, säger Aslak Iversen. Han är tydlig med att det är bra att människor söker hjälp när problemen med måendet allvarligt går ut över förmågan att få livet att fungera.

Lagen säger att en patient har rätt till ett nybesök inom 90 dagar från att remissen kommit in. Den halländska psykiatrin lever upp till lagen då alla, med ytterst få undantag, får ett nybesök inom denna tid. Verksamheten har en strategi som kallas ”Rätt vård, i rätt tid” för att förbättra väntetider för patienter. Fokus ligger både på tid till första kontakt och på väntan till behandlingsinsatser när man är patient.

Arbetar för att minimera väntetiden

För studenten Linneas del fick hon vänta i fyra veckor på att få komma på nybesök, följt av ett utredningsbesök veckan därpå. Sedan kunde hennes behandling starta.

– Den svåraste väntan var mellan utredningen och att få komma i gång med behandlingen, även om det bara var drygt tre veckor. Jag ville så gärna få hjälp och klara skolan.

För att det ska bli så bra för patienten som möjligt är det viktigt att det inte går lång tid mellan de olika aktiviteterna i vården, enligt Aslak Iversen. Ett konkret exempel på ett bra flöde är metoden direktutredning vilket innebär att läkare och psykolog utreder neuropsykiatri som en direkt förlängning av nybesöket.

– Jag vill att alla medarbetare inom öppenvården känner ansvar för och är engagerade i arbetet med att utveckla våra metoder för att korta väntetider, säger Aslak Iversen. Det kan handla om att sekreterare ringer upp patienter för att påminna om mötestider så att återbud undviks. Att erbjuda digitala videobesök är ett sätt att kunna fortsätta behandlingen även om ett personligt möte inte är möjligt.

Patienterna kan också bidra genom att fylla i skattningsskalor i appen Psykiatrin i Fickan inför ett första besök. Då har man redan vid nybesöket ett bredare underlag att fatta beslut på. Det blir då lättare att i ett tidigt skede dra korrekta slutsatser om vilken behandling som ska inledas.

-Idag har vi en begränsad kö till psykologisk utredning och arbetar nu med att skapa köfrihet även till psykoterapi, säger Aslak Iversen. Målet är en psykiatrisk öppenvård helt utan onödiga eller ”systemskapade” väntetider. Vi är inte där ännu men vi är på väg och har en tydlig målbild.

Nybesök

Ett nybesök är patientens första besök hos oss inom den psykiatriska öppenvården i Halland. Syftet är att ta reda på vad man behöver hjälp med och att göra en bedömning om det behövs specialistpsykiatrisk vård eller inte. Besöket tar ungefär en timme och vi går tillsammans med patienten igenom de besvär som man upplever att man har. Efter besöket får patienten information om hur den fortsatta planeringen ser ut.

Aslak Iversen, verksamhetschef och psykolog

Senast ändrad: