Webbplatser

Webbplatser ikon

Därför behöver lokalerna anpassas

Halland är en välmående region. Den är liten till ytan, ligger mellan två storstadsregioner och har sedan länge en växande befolkning. Det finns goda utvecklingsmöjligheter att ta vara på i Halland. Även om en ökande befolkning är en ekonomisk styrka, ställer det också krav både på regional och kommunal service.

Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Kvaliteten på vården är hög och patienterna är nöjdare än genomsnittet i Sverige. Det ser vi i olika nationella jämförelser och mätningar.

Många äldre fastigheter

Samtidigt finns det stora behov när det gäller fastigheter och lokaler för verksamheten idag och framåt. Större delen av fastigheterna är byggda mellan åren 1960 – 1980. På sina håll finns det stora behov av förändringar och anpassningar för att lokalerna ska vara funktionella både på kort och lång sikt och kunna svara upp mot dagens behov och framtidens krav inom hälso- och sjukvård.

Gemensamt politiskt beslut

För att ge förutsättningar för att invånarna även i framtiden ska få en så god hälso- och sjukvård som möjligt, enades samtliga partier i Regionfullmäktige om att ta ett övergripande inriktningsbeslut för sjukhusstrukturen i Halland.

Inför inriktningsbeslutet gjordes en samlad bedömning av flera olika aspekter, nationella utredningar, tidigare analyser och utveckling inom olika områden. Det handlar om Hallands utveckling, utmaningen med kompetensförsörjning, de ekonomiska förutsättningarna, hur beredskapsfrågan inverkar med flera områden. Det fördes också dialog med kommuner, verksamhet och andra intressenter.

Inriktningsbeslut att behålla tre sjukhus

Inriktningsbeslutet, som fattades i december 2023, innebär att Halland fortsatt ska ha tre sjukhus på befintliga orter, där Halmstad och Varberg ska ha akut karaktär. Där ska också de två förlossningsavdelningarna finnas.​

Behov och förutsättningar vägs ihop

Våren 2024 fortsätter arbetet med en lokalförsörjningsplan, där verksamheternas behov och sjukhusområdenas förutsättningar vägs ihop för att skapa ett underlag till fortsatt arbete. Fastigheter och lokaler ska utvecklas för effektiva patientflöden, kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö. Olika konsekvenser, möjligheter och vägval ska utforskas och flera beslut kommer att tas.

Politisk beredning våren 2024 fram till beslut i regionfullmäktige

tidplan över den politiska processen

Planerade möten har skett löpande med samtliga politiska gruppledare för att titta på de olika alternativ som finns för om- och nybyggnation av sjukhusområdena. Det är flera vägval som har behövt göras inför beslutet i regionfullmäktige den 19 juni.

Senast ändrad: