Webbplatser

Webbplatser ikon

Planer för sjukhus­områden tar form

I december tog Regionfullmäktige beslutet att fortsätta utveckla nuvarande sjukhusområden. Nu finns det också ett beslut om hur områdena ska utvecklas samt en investeringsram för hela byggnationen.

Den 19 juni fattade Regionfullmäktige beslut om hur de tre sjukhusområdena i Kungsbacka, Varberg och Halmstad ska fortsätta utvecklas genom om- och nybyggnation. Som stöd för utvecklingen finns lokalförsörjningsplanerna. Nu ska förstudier tas fram för de första skedena av om- och nybyggnationerna. Dessutom ska fördjupade analyser genomföras gällande framtidens måltidsförsörjning och samlokaliserade primärvårdsakuter på sjukhusen.

Lokalförsörjningsplaner ligger till grund

Lokalförsörjningsplanen beskriver det samlade resultatet av fastigheternas förutsättningar och verksamheternas behov.​ Behoven av yta och bättre funktionalitet i verksamheterna har inventerats utifrån ett antal antaganden och vägledande riktningar. Effektiva patientflöden, viktiga samband mellan verksamheter, en ökad öppenvård och möjlighet till framtida flexibilitet är viktigt för ett hållbart och långsiktigt resultat.

Hur den demografiska utvecklingen påverkar, hänsyn till utvecklingen av den vård som är nära invånarna, kompetensförsörjning nu och framåt, nya vårduppdrag, beredskapsperspektivet och framtida utvecklingsmöjligheter är några av de aspekter som behoven utgått ifrån. Även nationell utveckling och omvärldsspaning när det gäller andra regioners planer och byggnation, dimensionering med mera, har undersökts.

Om- och nybyggnation på sjukhusområdena

Utifrån behoven i verksamheterna, fastigheternas förutsättningar, markförhållanden och detaljplan har det tagits fram förslag för Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Det är skisser som har testats utifrån samband mellan verksamheter, genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser​.

Skisser sjukhusområde Halmstad

Skisser sjukhusområde Varberg

Skisser sjukhusområde Kungsbacka

Lokalernas betydelse för verksamhet, patienter och medarbetare

För effektiva patientflöden och resurseffektivitet krävs funktionella lokaler. Hur lokaler utformas och placeras påverkar både hur många patienter som kan tas om hand och hur stor personalresurs som behövs. Även sjukvårdens beredskapsförmåga påverkas av lokalers dimensionering och placering. Omvänt kan verksamhetsutveckling och smarta lösningar försvåras om lokaler inte kan anpassas för att möta nya behov och förändringar. En långsiktig lokalförsörjning behöver flexibelt kunna möta både oförutsedda förändringar och utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Under arbetet har några frågor uppmärksammats som har betydelse för yta och placering i planerna men som också inverkar på arbetssätt och patientomhändertagande. Två av dessa frågor, framtida måltidsförsörjning och samlokalisering av primärvårdsakuter med sjukhusens akutmottagningar, hanteras med fördel tillsammans med arbetet med lokalförsörjningsplanen för en god helhetslösning.

Framtida måltidsförsörjning

Eftersom sjukhusköken i Halmstad och Varberg behöver stora åtgärder är det rätt tillfälle att samtidigt se över om vi erbjuder måltider på det bästa sättet inför framtiden. Idag har vi ett system där patienten serveras upplagd varm mat på bricka vid vissa tidpunkter. Med dagens alltmer effektiva behandlingsförlopp och korta vårdtider behövs något som är mer flexibelt, där patienten har större valfrihet både i tidpunkt för att äta och vad man vill äta.

Livsmedelsverkets rekommendation är att maten som erbjuds på sjukhus ska bestå av ett genomtänkt, varierat och aptitretande utbud av rätter i olika portionsstorlekar, med olika energi- och näringstäthet, anpassade för många typer av patienter och med tillgänglighet dygnet runt.

Våra patienter är generellt sett nöjda med maten men systemet är inte flexibelt nog för dagens allt kortare vårdtider och i dagsläget återsänds drygt var tionde bricka orörd till köket. Förslaget är att framtidens måltidsförsörjning bygger på ett flexibelt måltidsutbud som tillgodoser patienternas behov och önskemål genom en lösning som bygger på kylda portionsförpackningar.

Samlokalisering av primärvårdsakuter med sjukhusens akutmottagningar

Erfarenheter och analys av statistik visar att invånare besöker Region Hallands akutmottagningar på sjukhusen trots att behoven hade kunnat hanteras inom primärvården. Mot bakgrund av det samlade kunskapsläget i Region Halland, nationella trender och prioriteringar och inte minst invånarnas förväntningar om enkel och jämlik tillgång till vård, är förslaget att förlägga primärvårdsakuter i anslutning till akutmottagningarna på akutsjukhusen i Halmstad och Varberg. Det ger möjlighet till en trygg och enkel patientupplevelse och att resurser och kompetens kan samutnyttjas.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns stora investeringsbehov i sjukhusfastigheterna som behöver omhändertas och lokalförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens stora framtidsfrågor. Region Halland har idag förhållandevis låga investeringsutgifter per invånare jämfört med många övriga regioner, vilket sannolikt kan förklaras av att större investeringar i sjukhusfastigheterna skjutits på framtiden och att vi därför ligger efter en del andra regioner på området.

Investeringsprogrammet för alla tre sjukhusområdena omfattar cirka 22 mdkr i 2024 års prisnivå, fördelat under perioden 2025 – 2050.

Investeringskalkylen utgår från beräknad yta tillsammans med kvadratmeterpriser för olika typer av lokaler. Vi har även gjort en omvärldsbevakning vad gäller byggnation och investeringar i andra likvärdiga regioner.

Region Halland har ett bra ekonomiskt utgångsläge för att kunna genomföra investeringarna. Regionen har idag ingen låneskuld och står sig ekonomiskt förhållandevis starkt i relation till övriga regioner. Vår goda ekonomi har skapats genom ett stort ansvarstagande och en medveten hushållning av resurser.

Vi kommer börja med att använda eget kapital för att finansiera investeringsprogrammet men detta kommer på sikt behöva kompletteras med extern upplåning. Kalkylen bygger på att vi fortsatt ser till att ha ett årligt överskott i budgeten.

Senast ändrad: