Direkt till innehållet

AT-, BT- och ST-läkare

AT i Region Halland

Allmäntjänstgöring (AT) i Region Halland är en 21 månader lång anställning där du tjänstgör på Hallands sjukhus 12 månader, i psykiatrin 3 månader och avslutningsvis 6 månader i närsjukvården. Rekryteringen sker vid två tillfällen, mars och september. Tolv AT-läkare per rekryteringstillfälle erbjuds plats i Halmstad och elva i Varberg.

Vår målsättning är att hela tiden förbättra AT-tjänstgöringen, så att våra AT-läkare får med sig de kunskaper och erfarenheter som krävs. Vi erbjuder en väl fungerande klinisk tjänstgöring under handledning och ett välorganiserat utbildningsprogram. Efter en AT-tjänstgöring i Region Halland kommer du att stå väl rustad i din fortsatta läkarroll.

Sjukhusen i Halmstad och Varberg har under flera år arbetat med frågan om att förbättra AT-läkarnas villkor. Olika åtgärder har bland annat skapat ett tydligare uppdrag åt klinikerna och ett förbättrat chefskap för AT-läkarna.

På sjukhusen finns en AT-läkarpolicy som tydliggör vad tjänstgöringen på varje klinik ska innehålla och vilka resurser kliniken måste avsätta till AT-utbildningen. Gemensam utbildning en halvdag per vecka, introduktionsprogram, personlig utbildningspott, utbildningsansvarig och personlig handledare på varje klinik är några viktiga delar som ingår i policyn.

Tillsammans med representanter från klinikerna och AT-läkare förs kontinuerlig diskussion om hur utbildningen kan förbättras och anpassas till de krav och förväntningar som finns. Till vår hjälp har vi också de utvärderingar som regelbundet genomförs under hela AT-tjänstgöringen.

Folder om allmäntjänstgöring i Region Halland

AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Som AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad kommer du till ett lagom stort sjukhus med 17 specialistkliniker – tillräckligt stort för att innehålla de flesta specialiteter och subspecialiteter, men ändå inte större än att det går lätt att få överblick och knyta kontakter.

Sammansättning av AT-block

AT-blocket är på 21 månader, fördelat på:

 • 4,5 månader internmedicin
 • 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH
 • 6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi
 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader allmänmedicin

Du börjar din AT med 2 veckors introduktion och får dessutom introduktion till varje delplacering. Under din AT har du tillgång till en studiepott på 17.500 kronor. Du har ett undervisningsprogram 4 timmar/vecka och dessutom är en eftermiddag i veckan avsatt för ledarskapsutveckling, seminarier och grupphandledning. På alla placeringar har AT-läkaren en personlig handledare, och i både öppen och sluten vård finns AT-studierektorer.

Tjänstgöringen inom sluten vård sker vid Hallands sjukhus Halmstad. Tjänstgöringen i Närsjukvården innebär placering inom såväl privat som offentlig vård inom Vårdval Halland, med placering i Laholm, Hylte eller Halmstad kommun. Hälften av AT-läkarna börjar med kirurgi, ortopedi och anestesi och den andra hälften med internmedicin och barnmedicin.

Kontakt:

AT-läkarchef Hallands sjukhus Halmstad

Klara Håkansson, AT-administrationen, Utvecklingsavdelningen HSH

klara.hakansson@regionhalland.se

Administrativ assistent Hallands sjukhus Halmstad

Yvonne Johnelius, AT-administrationen, Utvecklingsavdelningen HSH

yvonne.johnelius@regionhalland.se, 035-13 11 40

AT-läkare vid Halland sjukhus Varberg

Halland sjukhus Varberg har kliniker inom anestesi, medicin, ortopedi, kirurgi, röntgen samt kvinno- och barnsjukvård. Här finns dessutom mottagningar inom ögon samt öron-, näsa-, hals som organisatoriskt tillhör Halland sjukhus Halmstad, samt en psykiatrisk klinik som omfattar tre vårdavdelningar, en psykiatrisk akutmottagning samt en minnesmottagning.

Sammansättning av AT-block

AT-blocket är på 21 månader, fördelat på:

 • 3 månader akutsjukvård
 • 3 månader kirurgi/ort/anestesi
 • 3 månader medicin
 • 3 månader psykiatri
 • 3 månader akutsjukvård
 • 6 månader allmänmedicin

Du börjar din AT med 2 veckors introduktion och får dessutom introduktion till varje delplacering. Under din AT har du tillgång till en studiepott på 15.000 kronor. Du har ett undervisningsprogram 4 timmar/vecka och dessutom är en eftermiddag i veckan avsatt för ledarskapsutveckling, seminarier och grupphandledning.

Tjänstgöringen i Närsjukvården innebär placering inom såväl privat som offentlig vård inom Vårdval Halland, med placering i Kungsbacka, Varberg eller Falkenberg.

Vilken vårdcentral och inom vilket primärvårdsområde AT-läkaren placeras bestäms senast 6 månader innan placeringens start. Placering sker utifrån aktuell tillgång på kvalitetssäkrade AT-platser, det vill säga tillgång till god handledning och bemanning, i samråd med aktuella AT-läkare. Lottning kan bli aktuellt.

Kontakt:

AT-läkarchef Hallands sjukhus Varberg

Niyaz Hareni, AT-administrationen, Utvecklingsavdelningen HSV

niyaz.hareni@regionhalland.se, 0340-48 15 58

Administrativ assistent

Isabell Karlsson, AT-administrationen

Isabell.Karlsson@regionhalland.se, 079-06 56 896

Ansökan AT-tjänstgöring

Tillträdesdatum för tjänsterna ligger varje år i sista veckan av februari, maj, augusti och november. Tjänsterna utannonseras två gånger om året, i februari och i september, på vår webbplats under lediga jobb.

Målbeskrivning och examination

För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns även en utbildningsbok som har sammanställts av Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Socialstyrelsen, där mål och medel konkretiseras.

AT-examinationen innehåller tre delar:

AT-provet. Anmäl dig till AT-provet senast tre veckor före provdatum. Bifoga intyg om genomförda sit-in.

Muntligt prov eller fyra sit-in. Sit-in har du med en specialistläkare på respektive placering. Sit-in genomförs som en konsultation som bedöms enligt en mall som finns på atprovet.se (välj fliken medsittning och scrolla längst ned på sidan).

Avslutade och godkända kliniska placeringar. Dessa dokumenteras i AT-boken, där verksamhetschefen skriver under dina godkända placeringar. Ifylld AT-bok sändes tillsammans med personbevis och kopia på läkarexamensbevis till Socialstyrelsen som beslutar om legitimation.

ST i Region Halland

Specialisttjänstgöring (ST) kan du göra inom ett stort antal specialiteter i Region Halland. De enskilda klinikerna och vårdenheterna är ansvariga för dessa rekryteringar och sköter anställningarna utifrån de behov som för tillfället finns.

Region Halland erbjuder många möjligheter till specialisttjänstgöring vid Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatrin Halland och inom Närsjukvården Halland. Det finns många specialistkliniker med både bredd och möjligheter till fördjupning.

Som ST-läkare i Halland är du unik i organisationen då du har en utbildningstjänst som ställer krav både på organisationen och på dig. Du får möjlighet att själv utefter målbeskrivningen planera, genomföra och följa upp din specialisttjänstgöring med stöd av din handledare och studierektor inom din specialitet. Men ditt viktigaste stöd kanske trots allt blir dina ST-kollegor! Här jobbar vi med gemensamma möten för ST-läkare inom både närsjukvård och specialistsjukvård samt erbjuder utbildningar där du även får möjlighet att möta dina ST-kollegor inom andra specialiteter.

Via FoU Halland har vi i utvecklat ett väl genomarbetat paket av utbildningar som du behöver under din ST. Vi erbjuder regiongemensamma kurser för delmålen som handlar om kompetens inom följande områden:

 • Forskningsmetodik ST - Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
 • Försäkringsmedicin ST
 • Kommunikation ST
 • Ledarskap, organisation och handledning ST
 • Palliativ vård ST
 • Kris och beredskap

Kontakt

Om du är intresserad av att jobba på en särskild enhet når du alla enheter via televäxeln:

Hallands sjukhus Halmstad - telefon vxl 035-13 10 00

Hallands sjukhus Varberg - telefon vxl 0340-48 10 00

För information om ST-utbildningar som FoU Halland tillhandahåller, kontakta:

Berne Eriksson, Regional studierektor, FoU Halland, Utbildning Läkare

Berne.eriksson@regionhalland.se, 076-496 41 46

BT i Region Halland

Det sker flera stora förändringar i läkarstudentens väg till specialist. Grundutbildningen förlängs från 5,5 år till 6 år och blir samtidigt legitimationsgrundande.

Allmäntjänstgöringen (AT) fasas ut under de närmaste åren och istället införs från 1 juli 2021 bastjänstgöring (BT) som en specialitetsövergripande bas i specialiseringstjänstgöringen (ST).

Varför bastjänstgöring?

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att ge alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsland, en introduktion till den svenska hälso- och sjukvården på ett strukturerat och likvärdigt sätt. Förändringarna syftar också till att förkorta vägen till färdig specialist och till att anpassa den svenska läkarutbildningen till europeiska normer.

För vem gäller bastjänstgöring?

BT är ett krav för den legitimerade läkare som påbörjar sin ST efter den 1 juli 2021 och som inte har gjort AT.

Innehåll och upplägg i Region Halland

BT är målstyrd genom 18 delmål och måluppfyllelse kontrolleras löpande genom godkända metoder.

BT i Halland kommer att vara 12 månader, men kan förlängas vid behov eller förkortas efter tillgodoräknanden av tidigare tjänstgöring efter individuell prövning. Minimitid för BT är enligt föreskrift 6 månader.

De obligatoriska placeringarna är inom akut sjukvård (som definieras som verksamhet där BT-läkaren handlägger akut sjuka patienter) och primärvård. Utöver dessa kommer man i Halland även göra en placering inom psykiatrin. Placeringarna kan se olika ut i Norra och Södra Halland (Varberg respektive Halmstad).

Handledning har en central roll i BT. En BT-läkare har förutom en huvudhandledare som följer BT-läkaren under hela tjänstgöringsperioden, en klinisk handledare på varje placering. Handledaren kan ibland delta i ett patientmöte för att göra en bedömning av BT-läkarens arbete eller för att undervisa denne.

När startar bastjänstgöring  i Halland?

Den första rekryteringen av BT-läkare är planerad till hösten 2021, med start för två BT-läkare i Varberg under våren 2022.

Du kan läsa mer om BT på Socialstyrelsens webbplats

Senast ändrad: