Webbplatser

Webbplatser ikon

Läkares AT-, BT- och ST-tjänstgöring

Här hittar du information om bland annat upplägg, innehåll, ansökan och kontaktpersoner.

AT i Region Halland

Allmäntjänstgöring (AT) i Region Halland är en 21 månader lång anställning där du tjänstgör på Hallands sjukhus 12 månader, i psykiatrin 3 månader och avslutningsvis 6 månader i närsjukvården. Rekryteringen sker vid två tillfällen, mars och september. Tolv AT-läkare per rekryteringstillfälle erbjuds plats i Halmstad och elva i Varberg.

Vår målsättning är att hela tiden förbättra AT-tjänstgöringen, så att våra AT-läkare får med sig de kunskaper och erfarenheter som krävs. Vi erbjuder en väl fungerande klinisk tjänstgöring under handledning och ett välorganiserat utbildningsprogram. Efter en AT-tjänstgöring i Region Halland kommer du att stå väl rustad i din fortsatta läkarroll.

Sjukhusen i Halmstad och Varberg har under flera år arbetat med frågan om att förbättra AT-läkarnas villkor. Olika åtgärder har bland annat skapat ett tydligare uppdrag åt klinikerna och ett förbättrat chefskap för AT-läkarna.

På sjukhusen finns en AT-läkarpolicy som tydliggör vad tjänstgöringen på varje klinik ska innehålla och vilka resurser kliniken måste avsätta till AT-utbildningen. Gemensam utbildning en halvdag per vecka, introduktionsprogram, personlig utbildningspott, utbildningsansvarig och personlig handledare på varje klinik är några viktiga delar som ingår i policyn.

Tillsammans med representanter från klinikerna och AT-läkare förs kontinuerlig diskussion om hur utbildningen kan förbättras och anpassas till de krav och förväntningar som finns. Till vår hjälp har vi också de utvärderingar som regelbundet genomförs under hela AT-tjänstgöringen.

Folder om allmäntjänstgöring i Region Halland Pdf, 5 MB.

AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Som AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad kommer du till ett lagom stort sjukhus med 17 specialistkliniker – tillräckligt stort för att innehålla de flesta specialiteter och subspecialiteter, men ändå inte större än att det går lätt att få överblick och knyta kontakter.

Sammansättning av AT-block

AT-blocket är på 21 månader, fördelat på:

 • 4,5 månader internmedicin
 • 1,5 månader barnmedicin, gynekologi, infektion eller ÖNH
 • 6 månader kirurgi, ortopedi och anestesi
 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader allmänmedicin

Du börjar din AT med 2 veckors introduktion och får dessutom introduktion till varje delplacering. Under din AT har du tillgång till en studiepott på 17.500 kronor. Du har ett undervisningsprogram 4 timmar/vecka och dessutom är en eftermiddag i veckan avsatt för ledarskapsutveckling, seminarier och grupphandledning. På alla placeringar har AT-läkaren en personlig handledare, och i både öppen och sluten vård finns AT-studierektorer.

Tjänstgöringen inom sluten vård sker vid Hallands sjukhus Halmstad. Tjänstgöringen i Närsjukvården innebär placering inom såväl privat som offentlig vård inom Vårdval Halland, med placering i Laholm, Hylte eller Halmstad kommun. Hälften av AT-läkarna börjar med kirurgi, ortopedi och anestesi och den andra hälften med internmedicin och barnmedicin.

Kontaktpersoner

Klara Håkansson, AT-läkarchef Hallands sjukhus Halmstad
klara.hakansson@regionhalland.se

Leonora Lami, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Halmstad
leonora.lami@regionhalland.se

AT-läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hallands sjukhus Varberg har kliniker inom anestesi, medicin, ortopedi, kirurgi, röntgen samt kvinno- och barnsjukvård. Här finns dessutom mottagningar inom ögon samt öron-, näsa-, hals som organisatoriskt tillhör Hallands sjukhus Halmstad, samt en psykiatrisk klinik som omfattar tre vårdavdelningar, en psykiatrisk akutmottagning samt en minnesmottagning.

Sammansättning av AT-block

AT-blocket är på 21 månader, fördelat på:

 • 3 månader akutsjukvård
 • 3 månader kirurgi/ort/anestesi
 • 3 månader medicin
 • 3 månader psykiatri
 • 3 månader akutsjukvård
 • 6 månader allmänmedicin

Du börjar din AT med 2 veckors introduktion och får dessutom introduktion till varje delplacering. Under din AT har du tillgång till en studiepott på 15.000 kronor. Du har ett undervisningsprogram 4 timmar/vecka och dessutom är en eftermiddag i veckan avsatt för ledarskapsutveckling, seminarier och grupphandledning.

Tjänstgöringen i Närsjukvården innebär placering inom såväl privat som offentlig vård inom Vårdval Halland, med placering i Kungsbacka, Varberg eller Falkenberg.

Vilken vårdcentral och inom vilket primärvårdsområde AT-läkaren placeras bestäms senast 6 månader innan placeringens start. Placering sker utifrån aktuell tillgång på kvalitetssäkrade AT-platser, det vill säga tillgång till god handledning och bemanning, i samråd med aktuella AT-läkare. Lottning kan bli aktuellt.

Kontaktpersoner

Jana Hartelius, AT-läkarchef Hallands sjukhus Varberg
jana.hartelius@regionhalland.se

Isabell Skoglund Forsvid, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Varberg
isabell.skoglundforsvid@regionhalland.se

Ansökan AT-tjänstgöring

Tillträdesdatum för tjänsterna ligger varje år i sista veckan av februari, maj, augusti och november. Tjänsterna utannonseras två gånger om året, i februari och i september.

Lediga jobb i Region Halland

Målbeskrivning och examination

För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns även en utbildningsbok som har sammanställts av Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Socialstyrelsen, där mål och medel konkretiseras.

AT-examinationen innehåller tre delar:

AT-provet. Anmäl dig till AT-provet senast tre veckor före provdatum. Bifoga intyg om genomförda sit-in.

Muntligt prov eller fyra sit-in. Sit-in har du med en specialistläkare på respektive placering. Sit-in genomförs som en konsultation som bedöms enligt en mall.

eAT-provet - information om medsittning | Karolinska Institutet (ki.se) Länk till annan webbplats.

Avslutade och godkända kliniska placeringar. Dessa dokumenteras i AT-boken, där verksamhetschefen skriver under dina godkända placeringar. Ifylld AT-bok sändes tillsammans med personbevis och kopia på läkarexamensbevis till Socialstyrelsen som beslutar om legitimation.

ST i Region Halland

ST står för specialiseringstjänstgöring och är en vidareutbildning som legitimerad läkare gör under handledning för att bli specialist inom något område. Läkare som genomför sådan tjänstgöring kallas ST-läkare.
En legitimerad läkare som vill ansöka om bevis om specialistkompetens hos Socialstyrelsen behöver göra en ST under minst 5 eller 5,5 år (beroende på vilken föreskrift man går efter, SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8) för att uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet.

Vilka specialiteter erbjuds?

I Region Halland erbjuder vi ST inom många olika specialiteter, såväl bas-, gren- och tilläggspecialiteter. ST kan göras inom regionens samtliga utbildande enheter och omfattar såväl offentliga som privata vårdgivare med vilka Region Halland har avtal. Som ST-läkare har du en tillsvidareanställning i Region Halland.

Hur söker man en ST-tjänst?

Alla utannonserade ST-tjänster i Region Halland hittar du på vår sida med lediga jobb. De enskilda klinikerna och vårdenheterna ansvarar för dessa rekryteringar och sköter anställningarna utifrån de behov som finns.

Lediga jobb i Region Halland

Vilka utbildningar erbjuds under ST?

Klinisk tjänstgöring under ST kompletteras med teoretisk utbildning. Den teoretiska utbildningen omfattar ett stort antal kurser vilka måste genomföras för att uppnå specialistkompetens. FoU Halland ansvarar för utbildningsuppdraget och arrangerar regiongemensamma kurser som täcker alla de specialitetsövergripande delmålen, enligt Socialstyrelsens föreskrifter. De specialitetsspecifika kurserna anordnas regionalt eller nationellt.

FoU Halland anordnar också handledarutbildningar för både ST-läkare och specialister.

Mer information om ST och kontaktuppgifter

Behöver du mer allmän information om ST, titta på nedanstående länkar:

Socialstyrelsen Nya regler för läkarnas ST, inkl BT Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Länk till annan webbplats. (pdf)

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2021:8 Länk till annan webbplats. (pdf)

Socialstyrelsen Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2021 Länk till annan webbplats. (pdf)

Kontaktpersoner för ST

Lola Arnarsdottir Olofsson, Övergripande Regional studierektor, FoU Halland
Lola.Arnarsdottir-Olofsson@regionhalland.se

Anna Maria Sankari Ho, BT-studierektor, FoU Halland
annamaria.sankari-ho@regionhalland.se

Kristoffer Brodin, t.f. BT-studierektor, FoU Halland
kristoffer.brodin@regionhalland.se

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland
marie.b.karlsson@regionhalland.se

Magnus Clarin, FoU-chef, FoU Halland
magnus.clarin@regionhalland.se

Harpa Stefansdottir Johansson, BT samordnare, FoU Halland
harpa.stefansdottir-johansson@regionhalland.se

ST söder:

Fredrik Graffner, ST-studierektor, HSH, FoU Halland
fredrik.graffner@regionhalland.se

Henrik Nord, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland
henrik.nord@regionhalland.se

Niklas Nygren, ST-studierektor, PSH söder
niklas.nygren@regionhalland.se

ST norr:

Samir Sharo, ST-studierektor, HSV, FoU Halland
samir.sharo@regionhalland.se

Niclas Holmberg, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland
niclas.holmberg@neptunuskliniken.nu

Johanna Diding Ekstrom, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland
johanna.diding-ekstrom@neptunuskliniken.nu

Likin Chin, ST-studierektor, PSH
likin.chin@regionhalland.se

Andreas Hahne, ST-studierektor BUP Halland
andreas.hahne@regionhalland.se

BT i Region Halland

Från och med HT 2021 har den svenska läkarutbildningen förlängts från 5,5 år till 6 år och blivit legitimationsgrundande. I samband med denna reform infördes den 1 juli 2021 bastjänstgöring (BT) som den obligatoriska inledande delen av specialisttjänstgöringen för läkare. Detta innebär att BT kommer att finnas parallellt med Allmäntjänstgöring (AT) under de närmaste åren.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm Länk till annan webbplats.

Varför bastjänstgöring?

Syftet med BT är att öka den kliniska färdigheten men också att ge alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsland, en introduktion till den svenska hälso- och sjukvården på ett strukturerat och likvärdigt sätt. Förändringarna syftar också till att förkorta vägen till färdig specialist och till att anpassa den svenska läkarutbildningen till europeiska normer.

För vem gäller bastjänstgöring?

BT är ett krav för den legitimerade läkare som påbörjar sin ST efter den 1 juli 2021 och som inte har gjort svensk AT. För mer information om övergångsregler och tillgodoräknande av tjänstgöring:

Nya regler för läkarnas ST och BT Länk till annan webbplats.

Innehåll och upplägg i Region Halland

BT är målstyrd genom 18 delmål. Region Halland kommer inledningsvis att erbjuda fyra BT-block årligen genom central rekrytering. Tjänstgöringen är 12 månader och anställningen är tidsbegränsad. BT-blocken är fördelade mellan Hallands sjukhus Halmstad och Varberg och utannonseras två gånger per år.

Lediga jobb i Region Halland Länk till annan webbplats.

BT i Halland är uppdelad på följande placeringar, och inleds med en övergripande introduktion.

 • 4,5 månader Akut sjukvård
 • 4,5 månader Primärvård
 • 3 månader Psykiatri.

Ordningen på placeringarna kan variera.

Under tjänstgöringsåret får du regelbunden utbildning vid sidan av det kliniska arbetet. Handledning har en central roll i BT. En BT-läkare har förutom en huvudhandledare som följer BT-läkaren under hela tjänstgöringsperioden, en klinisk handledare på varje placering.

Examinering BT

Examinering av BT läkare sker genom kontinuerliga bedömningar mot de 18 delmålen för BT. Bedömningen görs med hjälp av validerade bedömningsinstrument som även används under övriga specialisttjänstgöringen, samt med sammantagna bedömningar vid avslut av varje placering. Avslutningsvis gör din huvudhandledare och en extern bedömare en sammanfattande bedömning av BT läkarens kompetens och måluppfyllelse. Efter avslutad BT ansöker du själv om fortsatt specialisttjänstgöring.

Mer information om BT och kontaktuppgifter

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 Länk till annan webbplats.

Länk till författningen HSLF-FS 2021:8 Länk till annan webbplats.

Nya regler för läkarnas ST och BT – Legitimation Länk till annan webbplats.

Om BT på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för utbildningsfrågor, BT-organisationen FoU Halland

Anna Maria Sankari Ho, BT studierektor, FoU Halland
annamaria.sankari-ho@regionhalland.se

Kristoffer Brodin, tf. BT studierektor, FoU Halland
kristoffer.brodin@regionhalland.se

Hanna Tilander, tf. projektledare BT, FoU Halland
hanna.tilander@regionhalland.se

Harpa Stefansdottir Johansson, BT samordnare, FoU Halland
harpa.stefansdottir-johansson@regionhalland.se

Lola Arnarsdottir Olofsson, övergripande regional studierektor utbildning läkare, FoU Halland
lola.arnarsdottir-olofsson@regionhalland.se

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland
marie.b.karlsson@regionhalland.se

Kontaktuppgifter för arbetsgivarfrågor, AT/BT-organisationen Hallands sjukhus
Jana Hartelius, AT/BT chef Halland sjukhus Varberg
jana.hartelius@regionhalland.se

Isabell Skoglund Forsvid, AT/BT samordnare, Hallands sjukhus Varberg
isabell.skoglundforsvid@regionhalland.se

Klara Håkansson, AT/BT chef Hallands sjukhus Halmstad
klara.hakansson@regionhalland.se

Leonora Lami, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Halmstad
leonora.lami@regionhalland.se

Senast ändrad: