Direkt till innehållet

Regionservice

Regionservice är Region Hallands serviceorganisation med uppdrag att leverera servicetjänster och administrativt stöd till regionens kärnverksamheter.

Vår organisation

På Regionservice finns medarbetare inom ett 70-tal olika yrken inom service och administrativt stöd.

Gemensam administrativ service

Gemensam administrativ service hanterar regionens interna personal- och löneadministration, redovisning och reskontra. Här hanterar vi även ersättningar och avgifter för patienter samt administrerar Hallands olika former av vårdval. Vi har även en utbildningsenhet som bidrar med stöd i internutbildningar och evenemang.

Våra medarbetare har utbildningsbakgrund och erfarenhet inom personalområdet, ekonomi och vårdadministration.

Kostservice

Kostservice är en verksamhet där vi tillagar patientmåltider till patienterna på akutsjukhusen. I vårt uppdrag ingår även att driva restauranger och kafeterior på sjukhusen och i Regionens hus samt att sköta varuautomater som finns utplacerade på sjukhusen.

Våra medarbetare är kostekonomer, kockar och köksbiträden, men även andra erfarenheter som lämpar sig för den här verksamheten.

Logistikservice

Vår logistikverksamhet gör en rad olika arbetsuppgifter som syftar till att underlätta för vårdarbetet på sjukhusen och i andra vårdinrättningar. Vi sköter påfyllnad av sjukvårdsmaterial på vårdenheterna, vi utför sjukhusinterna patienttransporter, levererar paketförsändelser och hanterar post, avfall, patient- och personaltextilier och läkemedel samt levererar patientmåltider till vårdenheter på sjukhusen. Vid förekommande fall sker det även till närsjukvårdens och regionens övriga vårdinrättningar. Vi ansvarar även för fordonshanteringen, med ansvar för bilpool och verksamheternas egna tjänstefordon.

Våra medarbetare har erfarenhet som chaufförer, förrådsbiträden, patienttransportörer och vaktmästare.

Städservice

Vår städverksamhet är serviceförvaltningens största sett till antalet anställda. Städuppdraget är en mycket viktig syssla, inte minst på sjukhusen. Våra städinsatser ska bidra till att minimera risker för smitta, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Utöver daglig städning utför vi även storstädning, flyttstädning och vårdnära service.

Våra medarbetare har olika yrkes- och utbildningsbakgrund men gemensamt för alla är förmågan att bidra till rena och fräscha lokaler, en trivsam miljö för patienter och övriga besökare i regionens sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker samt för de som har sina arbetsplatser i regionens lokaler.

Teknik och fastighet

Vår verksamhet består av två huvudområden där det ena avser att sköta drift och underhåll av regionens fastigheter och i det andra området utför vi olika tekniska tjänster för regionens verksamheter. Vår personal är bland annat drifttekniker, elektriker, ingenjörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll. I vårt verksamhetsområde finns även personal som svarar för olika, administrativa arbetsuppgifter.

Våra medarbetare har till stor del en yrkes- och utbildningsbakgrund inom teknikområdet.

Telefoni och kundservice

Vår verksamhet är fokuserad på områdena telefoni och kundservice och arbetsuppgifterna präglas därför av dagliga kontakter med invånare och anställda inom Region Halland. Detta är särskilt tydligt för våra telefonister i vår televäxel som bemannas alla dagar, dygnet runt. Inom telefoniområdet finns även servicefunktion för fast och mobil telefoni.
I vårt kundserviceområde bemannar vi receptionerna på sjukhusen som möter patienter och andra besökare. Vi har även servicecenter som är bemannade på sjukhusen, men med uppdraget att våra betjäna våra kunder inom regionen.

Våra medarbetare är främst telefonister, receptionister och administrativa assister, men här finns även ingenjörer och medarbetare med annan utbildnings- och yrkesbakgrund som har rätt profil för det här verksamhetsområdet.

Vårdnära service

Vårdnära service är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste stödfunktioner som i praktiken innebär att våra servicemedarbetare utför arbetsuppgifter på vårdavdelningarna så att vårdpersonalen kan ägna sig åt omvårdnaden av sina patienter. Vårdnära service innebär en arbetsväxling där vårdpersonalen avlastas från tidigare arbetsuppgifter som nu utförs av servicepersonal och vi arbetar då i team med vårdpersonalen.

Vårdnära service ingår i vår städverksamhet och våra medarbetare utbildas internt i uppgifterna som ingår i vårdnära service, däribland daglig städning, smittstädning och s.k. hemgångsstädning.

Skanningcentral

I våra skanningcentraler hanteras patientjournaler och andra betydande dokumenttyper som ska föras in i journalsystem eller i e-arkivet. Våra medarbetare är administrativa assistenter.

Stab och ledning

Vi har även en stabsfunktion som ger internt stöd till vår serviceförvaltning och dess chefer samt även till andra förvaltningar i regionen som har resurs- och kompetensbehov som vi kan tillgodose. Här finns även vår förvaltningsledning med en förvaltningschef som leder sin ledningsgrupp.

Våra medarbetare är verksamma inom det administrativa området, med särskild förmåga inom projektledning och flera olika specialområden.

Senast ändrad: