Webbplatser

Webbplatser ikon

Kultur och skola

Inom Region Hallands förvaltning Kultur och skola finns flera verksamheter, inklusive kulturverksamhet, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Vår organisation

Arbetet inom förvaltningen leds av en förvaltningschef. En mindre förvaltningsstab driver, stödjer och samordnar övergripande processer. Förvaltningskontoret ligger i Halmstad.

Förvaltningschef är även kulturchef och leder tillsammans med avdelningschefer arbetet inom kulturverksamheten. Våra kulturinstitutioner Art Inside Out, Rum för Dans och Musik Hallandia leds av verksamhetsledare som även är konstnärliga ledare.

Skolchef, tillika stabschef, leder tillsammans med rektorerna verksamheten inom våra skolor. På Munkagårdsgymnasiet finns även en driftschef.

Jobba hos oss

Inom förvaltningen Kultur och skola har vi stor tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga. Hos oss har du stora möjligheter att påverka och forma innehållet i ditt arbete.

Kultur

Region Halland bedriver såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Arbetet utgår ifrån kontoret i Halmstad.

Region Halland har konst- och kulturfrämjande uppdrag inom barn och unga, biblioteksverksamhet, bild och form, dans, film, kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa branscher, litteratur, musik, slöjd, konsthantverk och design, små barns språkutveckling samt teater och cirkus. Det innebär att stödja, bevara och utveckla konst- och kulturområden samt öka dess tillgänglighet och synlighet för allmänheten.

Kulturinstitutionerna Art Inside Out, Rum för Dans och Musik Hallandia drivs i samarbete med kommuner och arrangörer i Halland.

Samverkan och organisering av kulturverksamheter

Arbetet med kulturutveckling utförs genom bolag, institutioner i egen regi och institutioner som drivs tillsammans med kommuner. Vi ingår överenskommelser för att nå gemensamma utvecklingsmål med olika aktörer. Region Hallands förvaltning kultur och skola genomför även verksamhet och projekt i egen regi samt genom att bevilja stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Vi erbjuder även stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.

Samverkan är en grundläggande förutsättning för vårt utvecklingsarbete. De viktigaste samarbetsparterna är de sex halländska kommunerna, civilsamhällets distriktsorganisationer, halländska kulturinstitutioner, kulturorganisationer, arrangörer och professionella kulturskapare i länet. Tillsammans förverkligar vi målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Samverkansarbetet är därför omfattande och bedrivs genom nätverk och plattformar för dialog och gemensamt lärande.

Mål och uppdrag

Kulturverksamheterna arbetar med genomförandet av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024, som är en av tre genomförandestrategier kopplade till den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035 – Regional utvecklingsstrategi för Halland.

Webbplatser

Följ oss i sociala medier

Region Hallands folkhögskolor

Folkhögskolorna erbjuder individuellt anpassade vuxenstudier. Genom Allmän kurs får deltagarna möjlighet till utbildning motsvarande grundskola eller gymnasium, vilket även ger behörighet till högskolestudier. Det finns ett flertal estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott, vilka är förberedande inför högre studier eller yrkesliv. Vi erbjuder också korta kurser och utbildningar som riktar sig till nyanlända och ensamkommande.

Folkhögskolans pedagogik kännetecknas av aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta i projekt och utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Deltagarna på folkhögskola har stora möjligheter att själva påverka sin utbildning.

Mål och uppdrag

Folkhögskolans verksamhet tillhör både vuxenutbildningen och folkbildningen. Syftet är att göra det möjligt för vuxna att komplettera tidigare studier och vidga sin kompetens. Riksdagen har gett folkbildningen målet att ”ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”. Verksamheten ska bedrivas enligt följande fyra syften:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet

Folkhögskolornas verksamhet bidrar därigenom till att Halland utvecklas i den riktning som pekas ut i Halland – bästa livsplatsen 2035 – Regional utvecklingsstrategi för Halland.

Katrinebergs folkhögskola

Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, ligger i Ätrans dalgång i en park med pampiga träd, omgiven av åkrar och kullar. Här erbjuder vi allmän kurs samt kurser inriktade på idrott, hälsa och kulturområden som film, skådespeleri, foto och Hallands konstskola. Katrinebergs folkhögskola har filialer i Halmstad.

Skolan är en av landets äldsta folkhögskolor och 2023 firade Katrinebergs folkhögskola 150 år.

På Katrinebergs folkhögskola arbetar drygt 70 personer.

Webbplats

Följ oss i sociala medier

Löftadalens folkhögskola

Löftadalens folkhögskola i Åsa, ligger på en klippa vid havet med utsikt mot horisonten och erbjuder, förutom allmän kurs, utbildningar inriktade på kultur, musikproduktion, musikal, singer/songwriter samt keramik, textilt återbruk och konst.

På Löftadalens folkhögskola arbetar drygt 65 personer. Skolan är hbtqi-diplomerad.

Webbplats

Följ oss i sociala medier

Munkagårdsgymnasiet

Munkagårdsgymnasiet ligger i Tvååker, utanför Varberg. Här utbildar vi inom gröna näringar genom naturbruksprogrammet och dess inriktningar; trädgård, skogsbruk, naturturism, lantbruk och djurvård. Vi erbjuder även delar av Introduktionsprogrammet, utbildning anpassad för elever med NPF-diagnoser samt vuxenutbildning. På skolan bedrivs även uppdragsutbildning för vuxna.

Skolan har cirka 300 elever, vilket skapar en familjär och trivsam stämning där det är möjligt för våra duktiga pedagoger att se individen och lära känna varje elev. Skolan har cirka 140 personer anställda, inklusive drift och internat. Skolan tar emot elever från hela Halland och erbjuder även internatboende för elever.

På skolområdet finns en stor artrik park, växthus och frilandsodling. Här driver vi eget lantbruk på plats och skolan har ett hundratal djurarter. Skogsbruksinriktningen arbetar i skog ägd av Region Halland samt med uppdrag för lokala markägare. Skolan har en modern maskinpark och eftersträvar att ha den senaste tekniken.

Munkagårdsgymnasiet är certifierad FN-skola med en aktiv förening och satsar med framgång på ung företagsamhet för elever som går tredje året.

Hos oss utbildas elever till yrkeskunniga, framtida entreprenörer inom djurvård, lantbruk, naturturism, skogsbruk och trädgård, vi kallar dem bioprenörer.

Mål och uppdrag

Munkagårdsgymnasiet ska bedriva gymnasieutbildning i enlighet med skollag och gymnasieförordning. ”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.” (Gymnasieförordningen)

Munkagårdsgymnasiet bidrar genom sin verksamhet till att Halland utvecklas i den riktning som pekas ut i Halland – bästa livsplatsen 2035 – Regional utvecklingsstrategi för Halland.

Webbplats

Följ oss i sociala medier

Senast ändrad: