Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionsamverkan Sydsverige – bild och form

Bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområden som Kulturutskottet i Regionsamverkan Sydsverige pekar ut som viktiga att arbeta med tillsammans.

Under 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen. Särskilda utvecklingsområden ska vara växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Arbetsgruppen har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och har ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för . . .

Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden

Växelverkan mellan stad och landsbygd

Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte

Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn.

Internationella nätverk

Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen.

Våra prioriteringar

  • Att stimulera och utveckla residensprogram.
  • Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form.
  • Att synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar
  • Att skapa arenor för konstkritik i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats. är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Kontakt

Charlotta Hanno, Utvecklare – Bild och form
Telefon: 035-17 98 26
E-post: Charlotta.Hanno@regionhalland.se

Senast ändrad: