Webbplatser

Webbplatser ikon

Publikationer

Publikationer, rapporter och trycksaker från Region Hallands kulturverksamheter. En del kan beställas i tryckt format, andra kan läsas i digital form.

Hallands kulturstrategi och kulturplan

En tryckt version distribueras i slutet av december till alla som lämnat remissvar, till de halländska kommunernas kulturförvaltningar, till halländska kulturinstitutioner, samt till regionala kulturförvaltningar.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

Illustrationerna är skapade av Helga Holmén.

Beställ tryckta exemplar:

Beställningsformulär för Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Digital version för nedladdning:

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 (pdf) Pdf, 10 MB.

Varför kultur – diskussionsunderlag

”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället” är ett diskussionsunderlag som tagits fram i arbetet inför Region Hallands kulturstrategi och kulturplan 2025–2028. Diskussionsunderlaget tar upp ett flertal argument och infalls vinklar kring frågan om varför konsten och kulturen är viktig. I skriften skriver vi kultur, men begreppet inbegriper hela konst och kulturområdet. För vissa är kulturens egenvärde det främsta argumentet och dess instrumentella värden, som exempelvis ökad folkhälsa och tillväxt, sekundära. Andra tycker tvärtom. Vilka argument är viktiga för dig?

Ladda ner och läs ”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället” Pdf, 138 kB.

Rapporter

”Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg” av Kristina Gustafsson, 2015

En forskningsrapport som beskriver kulturens betydelse i äldreomsorgen.

I arbetet med att utveckla förutsättningarna vad gäller kultur för äldre i Halland har det varit viktigt att granska kulturens betydelse och möjligheter i mötet med äldreomsorgen.

En studie genomfördes i Hallands kommuner 2013 i ett samarbete mellan Kultur i Halland, Hallands bildningsförbund och Högskolan i Halmstad. Studien är en del i ”Kultur för livet”, en utvecklingsinsats Region Halland drev under 2012–2015 med stöd av Kulturrådet.

Studien utfördes av docent Kristina Gustafsson, då verksam vid Högskolan i Halmstad. Forskningen baseras på kulturanalys och etnografisk metod.

Läs Kristina Gustafssons rapport ”Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg” Länk till annan webbplats.

Biblioteksutveckling

Regional biblioteksplan Halland 2021–2024

I bibliotekslagens 17:e paragraf stadgas att alla kommuner och regioner ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Hallands biblioteksplan 2021-2024 samordnas i tid med Region Hallands kulturstrategi och kulturplan. Planen ska omfatta de bibliotek som huvudmannen Region Halland ansvarar för. I dagsläget omfattar planen de två folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, biblioteket på Munkagårdsgymnasiet, sjukhusbiblioteket (som finns både på Halmstads och Varbergs sjukhus) samt den regionala biblioteksverksamheten. Av dessa bibliotek tillhör alla utom sjukhusbiblioteket förvaltningen Kultur och skola. Sjukhusbiblioteket sorterar under Forskning och utvecklingsavdelningen, FoU Halland.

Ladda ner Regional biblioteksplan Halland 2021–2024 Pdf, 6 MB.

”Lånestationsträsket och omöjlighetsverksamheten – En rapport om situationen vid skolbibliotek på grundskolor i Halland”

Flakrim Osmani, 2020

Utredning om skolbibliotek i Halland

Det dataunderlag som samlats in från skolbibliotekarier och rektorer runt om i Halland visar att det finns en stor variation mellan skolbiblioteken i regionen. I sin rapport diskuterar författaren Flakrim Osmani tänkbara orsaker till detta utifrån det insamlade underlaget samt den forskning som finns inom området.

Utredningen avser att bidra till en bättre förståelse för skolbiblioteksverksamheten vid grundskolor i Halland. Syftet är bidra till att stödja skolbiblioteksutvecklingen i Halland i samarbete med de kommunala huvudmännen, samt bidra med kunskap för att främja möjligheterna för existensen av goda skolbibliotek.

Det är inte fråga om en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten, ambitionen är att belysa tankar, idéer och reflektioner från rektorer och skolbibliotekarier i Halland och deras syn på skolbiblioteksverksamheten.

Läs ”Lånestationsträsket och omöjlighetsverksamheten – En rapport om situationen vid skolbibliotek på grundskolor i Halland” Pdf, 4 MB.

Biblioteksrummet – Egna erfarenheter och andras tankar (2019)

Hur skapar man ett ändamålsenligt biblioteksrum? Hur upplevs rummet av den som besöker biblioteket för första gången? Denna skrift vänder sig till dig som arbetar på bibliotek och andra som har intresse för biblioteksfrågor, men även till dig som är arkitekt eller belysningsexpert och vill lära dig mer om utformningen av moderna bibliotekslokaler.

Beställ Biblioteksrummet

Ladda ner Biblioteksrummet Pdf, 1 MB.

Rum för möten (2009)

Denna litteraturstudie utgör en del av projektet ”Vi ses i morron! Biblioteket som mötesplats också år 2012”. Projektet har drivits av Regionbibliotek Halland åren 2007-2008 med stöd av Kulturrådet. Projektet som helhet syftar till att hitta mål och strategier för att utveckla bibliotekens roll som mötesplats.

Ladda ner Rum för möten Pdf, 1 MB.

Läsarnas röster : synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek

Det nationella projektet ”Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek” har pågått i fem års tid, och genererat en rad enkät- och intervjuundersökningar gentemot både yrkesverksamma som låntagare och besökare på våra folkbibliotek.

Ladda ner "Läsarnas röster" Pdf, 913 kB.

Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (förstudie)

En förstudie av Maria Ehrenberg, Magnus Persson och Cinna Svensson

Ladda ner förstudien Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek Pdf, 657 kB.

Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (rapport)

En rapport av Magnus Persson, Maria Ehrenberg, Cinna Svensson och Moa Andersson

Att arbeta läsfrämjande och med skönlitteratur är inget nytt för biblioteken, det har man alltid gjort – även om det inte alltid varit prioriterat. Nya bibliotekslagen lyfter fram läsfrämjandet som ett av folkbibliotekens viktigare arbetsuppgifter. Men vilka underliggande normer och värderingar ligger till grund för biblioteken arbete? Vilka strategier finns? Och bibliotekarierna – vad, när och hur mycket läser de?

Ladda ner rapporten Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek Pdf, 1 MB.

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning Text och innehåll: Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik

Syftet med rapporten är att utifrån de två institutionerna, folkbibliotek och BVC, identifiera och beskriva gemensamma metoder i arbetet med små barns språkutveckling, samt nivåer av samverkan. På detta sätt skapas en grund för metodutveckling och förbättrat samarbete.

Ladda ner "Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige" Pdf, 1 MB.

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning.

Ladda ner "Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige" Pdf, 1 MB.

Dags att höja ribban – broschyr (2017)

Samverkan för små barns språkutveckling

Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling? Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling?

Vi besvarar frågorna med utgångspunkt i två rapporter, Dags att höja ribban!? och Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige. Vi sammanfattar kunskapsläget och argumenterar för föräldrastöd och samverkan. Vi vänder oss till de professioner/yrkesgrupper som arbetar med små barns språkutveckling: BVC-personal, logopeder, bibliotekarier och förskolepedagoger, men också till andra intresserade.

Ladda ner Dags att höja ribban – broschyr Pdf, 2 MB.

Dags att höja ribban – rapport (2012)

En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling.

Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför inte om det behövs sådana insatser utan hur insatserna kan se ut. Hur kan barnhälsovård och bibliotek samverka för att ge familjerna bästa stöd och stimulans? Rapporten ger en mängd exempel från svenska och internationella projekt och program. Flera av dessa har utvecklats till nationella satsningar, som Bookstart i Storbritannien, Bogstart i Danmark och Lesestart i Tyskland. Rapporten har ett folkhälsoperspektiv, med fokus på sektorsövergripande samverkan och på metod- och biblioteksutveckling.

Ladda ner Dags att höja ribban – rapport Pdf, 2 MB.

Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek”

Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek” av Mikael Gunnarsson och Maria Idebrant.

Ladda ner utvärderingen ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek” Pdf, 720 kB.

Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland

Rapporten ger svar på hur bibliotekarier i Halland ser på sitt läsfrämjande arbete och förslag på insatser som behöver göras. Den har gett oss mycket att tänka på och folkbibliotekschefsgruppen kommer att tillsammans med regionbibliotekarien och Halmstad högskola bestämma hur vi ska gå vidare. För gå vidare vill vi. Tillsammans.

Ladda ner "Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland" Pdf, 1 MB.

”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut”

En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner. Läsfrämjande – så aktuellt, så behövt! Folkbiblioteken har i alla tider arbetat för att främja litteratur och läsning. Metoder och innehåll har däremot skiftat.

Ladda ner rapporten ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” Pdf, 2 MB.

Språk-kedjan

Språk-kedjan, för föräldrar, svenska

Projektet Språk-kedjans väskor är framtagna för att du som förälder ska få tips om hur du och ditt barn kan leka och arbeta med språket. Väskorna passar speciellt bra att använda om ditt barn har svårigheter med sin språkutveckling och om ni har kontakt med en logoped.

Väskorna finns på något av biblioteken i din kommun. Kontakta personalen så hjälper de dig att få tag på den väska som du vill låna.

Det finns sex olika väskor, för olika behov. Om du är osäker på vilken väska som passar till ditt barn så prata med barnets logoped, förskolepedagog, bvc-sjuksköterska eller med din barnbibliotekarie. Läs mer om språk-kedjan.

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, svenska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, svenska

Språk-kedjan, för föräldrar, albanska

Väskor fyllda med språklust! – VALIXHE TË MBUSHURA ME DËSHIRA GJUHE! Folder för föräldrar – albanska

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, albanska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, albanska

Språk-kedjan, för föräldrar, arabiska

Väskor fyllda med språklust! Folder för föräldrar – arabiska

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, arabiska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, arabiska

Språk-kedjan, för föräldrar, engelska

Väskor fyllda med språklust! – BACKPACKS FILLED WITH A LOVE OF LANGUAGES! Folder för föräldrar – engelska

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, engelska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, engelska

Språk-kedjan, för föräldrar, thailändska

Väskor fyllda med språklust! – กระเป๋าที่เต็มไปด้วยความปรารถนาด้านภาษา! Folder för föräldrar – thailändska

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, thailändska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, thailändska

Språk-kedjan, för föräldrar, turkiska

Väskor fyllda med språklust! – DİLİ ÖĞRENME ARZUSU İLE TIKA BASA DOLU ÇANTALAR! Folder för föräldrar – turkiska

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, turkiska Pdf, 2 MB.

Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, turkiska

Senast ändrad: