Webbplatser

Webbplatser ikon

Digital kompetens och digital delaktighet

Digital kompetens och digital delaktighet är aktuella och strategiska uppdrag inom folkbiblioteken och har sin utgångspunkt i bibliotekslagen. Därför arbetar vi med detta tillsammans med folkbiblioteken i Halland, men också i olika nationella nätverk för att nå de strategiska målen.

Digitaliseringen är i dag en del av vardagen för de flesta människor. Utvecklingen av datorer, läsplattor och smartphones med uppkopplingsmöjligheter till internet har starkt bidragit till att de flesta individer använder digitala verktyg och tjänster. Oavsett vilken del av livet det gäller såsom privatliv, samhällsliv, utbildning eller arbetsliv används digitala verktyg och tjänster i vardagen. Det skapar ett behov av att utveckla digital kompetens.

Digitaliseringskommissionen definierade digital kompetens så här i sitt delbetänkande Gör Sverige i Framtiden – digital kompetens:

”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (SOU 2015:28, s.102).

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) ska folkbiblioteken ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

Bibliotek kan också vara en nyckelaktör när det gäller att öka kunskapen om digitala samhällstjänster, mycket beroende på att de vänder sig till alla invånare.

I Halland pågår arbete med att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i regionen. Tillsammans driver vi utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan samt arbetar för att öka den digitala kompetensen hos bibliotekens medarbetare och i förlängningen för alla besökare. Vi anordnar kompetensdagar och fortbildningar för bibliotekspersonal.

Vi som arbetar med digital delaktighet och kompetens samarbetar också med andra utvecklingsområden som fokuserar på bibliotekens demokratiska uppdrag, eftersom digital delaktighet och kompetens är avgörande även i den frågan.

Medie- och informations­kunnighet: MIK

MIK-nätverket arbetar med medie- och informations­kunnighet och digital kompetens.

Vi ingår i nätverket MIK som på uppdrag av bibliotekschefsgruppen arbetar med att:

 • Ta fram beslutsunderlag till folkbiblioteks­cheferna, angående frågor som berör medie-och informations­kunnighet (MIK).
 • Planera och samarbeta kring All Digital Week och e-medborgarveckan.
 • Utbyta erfarenheter, inspirera och stötta varandra i det dagliga och i det långsiktiga arbetet med MIK.

Genom att:

 • Identifiera frågor/områden/samarbeten som är relevanta inom MIK-verksamhet både lokalt och inom regionen.
 • Arbeta tillsammans för att genomföra uppdrag givna av folkbibliotekschefs­gruppen eller framtagna av nätverket.
 • Identifiera behov och lämna förslag, till folkbibliotekschefs­gruppen, på aktuell och relevant kompetensutveckling inklusive gemensamma studieresor.
 • Få möjlighet att ta del av kompetensutveckling inklusive gemensamma studieresor.
 • Få respons från folkbiblioteks­cheferna i anslutning till varje nätverksmöte.

Digitalt nätverk Halland

Digitalt nätverk Halland arbetar med frågor om biblioteksdatasystem, tillgång till strömmande tjänster och databaser.

Arbetar på uppdrag av bibliotekschefsgruppen med:

 • Frågor som berör teknik,
 • besluta om operativa digitala frågor,
 • ta emot uppdrag från chefsgruppen, föra dialog och utarbeta förslag inför beslut i chefsgruppen.

Genom:

 • Att arbeta med de frågor/områden som identifierats av nätverket.
 • Egna inspel utifrån egen vardag och omvärldsbevakning.
 • Kontakt med medarbetare i samma organisation eller annan organisation.

Andra nätverk kring digitala frågor

Vi ingår i flera relevanta nätverk i syfte att utveckla verksamheternas digitaliserings­arbete. Bland nätverken finns:

 • Digiteket – Vi ingår också i nationella nätverk kring lärplattformen Digiteket och digital transformation inom området, bland annat är vi delaktiga i att skapa material till Digiteket.
 • Digidel – Ett regionalt nätverk med utbyte kring att främja digitalisering. Ett arbete med digital delaktighet där även vi som arbetar inom regionbibliotek och biblioteksutveckling är med. Nätverket stöttar digidel-center i Sverige.
 • Biblioteken som tankesmedjor – är en arbetsgrupp inom Regionsamverkan Sydsverige där vi också ingår.
 • ReDig – är ett nätverk där vi som arbetar regionalt inom biblioteksområdet med digitala frågor träffas och utbyter erfarenheter och delar kunskap.

Kontakt

Cihat Abbade, utvecklare – bibliotekens arbete med digital delaktighet och digital utveckling, telefon: 0720-84 37 38, e-post: Cihat.Abbade@regionhalland.se

Senast ändrad: