Direkt till innehållet

Andra som ger stöd till kultur och kulturskapare

Stöd för kulturverksamhet och projekt kan sökas från många olika bidragsgivare. Här finns en lista med exempel på andra organisationer som ger stöd till kultur och kulturskapare, nationella och nordiska stöd, samt länkar till de halländska kommunernas information om stöd till kultur.

Region Hallands stöd till kultur beskrivs på sidorna om regionalt kulturstöd

Nationella kulturstöd

Här hittar du länkar till olika organisationer som kan stödja projekt eller verksamheter inom kulturområdet.

Kulturrådet

Statens kulturråd, eller Kulturrådet, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppgift är att främja utvecklingen på kulturområdet.

Kulturbryggan

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Statens musikverk

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Ansökningsdatum för nationella stöd

Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Konstnärsnämnden listar ansökningstider för alla stöd de delar ut på sin webbplats

Kulturrådets ansökningsdatum

Kulturrådet listar stöd och ansökningsdatum för bidrag de delar ut på sin webbplats.

Andra bidragsgivare

Nationella organisationer och institutioner.

Nationella och nordiska bidragsgivare

Arvsfondsdelegationen

103 33 Stockholm

Telefon: 08-405 10 00

E-post: arvsfonden@social.ministry.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Konstnärsnämnden

Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm

Telefon: 08-50 65 50 00
Fax: 08-50 65 50 90

E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till enskilda konstnärer.

Kreativa Europa

Kreativa Europa Desk Kultur
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Webbplats: http://www.kreativaeuropa.eu/

Kreativa Europa Desk MEDIA
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Webb: www.mediadesksverige.eu

Kreativa Europa är EU Kommissionens stödprogram för kulturella och kreativa sektorer under 2014-2018 och kan sökas av aktörer i hela landet som t ex vill bygga internationella samarbeten. Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

De har också ett nyhetsbrev genom vilket man kan hålla sig uppdaterad kring aktuella utlysningar inom programmet för de kulturella och kreativa sektorerna.

Kulturbryggan

Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Telefon: 08-405 10 00 (växel)

E-post: info-kulturbryggan@culture.ministry.se
Webbplats: www.kulturbryggan.se

Kulturbryggan är en försöksverksamhet. Deras riktlinjer och villkor kan komma att ändras under arbetets gång. Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner. Sökande måste vara bosatta och registrerade i Sverige. Vid fördelningen av stöd kommer det fria kulturlivet att prioriteras.

Man kan söka stöd för:

  • Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform.
  • Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet.
  • Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde, eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.

Kulturkontakt Nord

Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland

E-post: info@kknord.org
Webbplats: www.kknord.org

Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk.

Amatörer och frivilligorganisationer kan från och med 2010 söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Kultur- och konstprogrammet har hittills varit avsett endast för professionella aktörer, men nu öppnas programmet även för amatörer och frivilligorganisationer.

Musikverket

Box 16326
103 26 Stockholm

Telefon: 08-519 554 00

E-post: info@musikverket.se
Webbplats: http://musikverket.se/

Nordiska kulturfonden

Store Strandstræde 18
DK-1255 Köpenhamn K

Telefon: +45-33 96 02 00
Fax: +45-33 32 56 36

E-post: kulturfonden@norden.org
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org

Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Bidrag till nordiskt kultursamarbete kan också sökas hos Nordiska Ministerrådets konstkommittéer och styrningsgrupper. Närmare upplysningar lämnas av Nordiska Ministerrådet (samma adress som Nordiska kulturfonden).

Nordiska bilaterala fonder i Sverige

Webbplats: www.nordiskafonder.se

Portalen nordiskafonder.se samlar de fyra bilaterala nordiska fonderna i Sverige som bland annat främjar kultursamverkan: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-danska kulturfonden, Svensk-norska samarbetsfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden. Fonderna delar ut bidrag och stipendier till projekt som omfattar två nordiska länder.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

webbplats: www.nfh.se

Information om projektbidrag Från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar bidrag till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet en gång per år. Både föreningar och företag kan söka projektbidragen.

Riksantikvarieämbetet

Box 5405
114 84 Stockholm

Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84

E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Statens kulturråd

Box 27215
102 53 Stockholm

Telefon: 08-519 264 00

Bidragssupport: telefon 08-519 264 01
E-post: support@kulturradet.se

Webbplats: www.kulturradet.se/sv/bidrag/

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Detta sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Teater, dans, musik, konst, museer, utställningar och litteratur kan få statligt stöd för sin verksamhet via Kulturrådet. Regionala och lokala kulturinstitutioner så väl som fria grupper kan söka bidrag för sin verksamhet eller för utvecklingsprojekt: utställningar, översättningar, utgivning och internationella samarbeten etc.

Svenska Filminstitutet

Box 27126
102 52 Stockholm

Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20

E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: www.sfi.se

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet

Box 7434
103 91 Stockholm

Telefon: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48

E-post: si@si.se
Webbplats: www.si.se

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond

Box 1106
111 81 Stockholm

Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65

E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.svff.se

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Box 17 801
118 94 Stockholm

Telefon: 08-566 219 00
Fax: 08-566 219 98

E-post: info@mucf.se

Webbplats: http://www.mucf.se/bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. (Tidigare Ungdomsstyrelsen)

Källor: Kulturrådet,  Kulturbryggan, Statens musikverk

Bidrag och stipendier från kommunerna i Halland

Falkenbergs kommun – Bidrag till föreningar

Halmstads kommun – Bidrag och stöd inom kultur och folkbildning

Hylte kommun – Kulturbidrag för föreningar

Kungsbacka kommun – Bidrag, stipendier och utmärkelser

Laholms kommun – Kulturstöd

Varbergs kommun – Bidrag och stöd inom kulturområdet

Senast ändrad: