Direkt till innehållet

Utforska rummet – en metod för utveckling av biblioteksrum

Hur ser rummet ut för den som för första gången besöker biblioteket? Ljus, ljud, stämning och andra sinnesintryck påverkar oss så snart vi kliver över tröskeln till ett visst rum. Vi har utarbetat en metod för att tillsammans med personalen utforska och utveckla det egna biblioteksrummet.

Även det mest välbekanta rum behöver utforskas, eller bli sett med nya ögon, emellanåt. Vi blir alla hemmablinda i en välbekant miljö. Att då och då stanna upp för att se rummet och inredningen ur nya vinklar kan vara ett sätt att hitta nya perspektiv och utgöra en grund för förändring.

Biblioteken, i synnerhet folkbibliotek, har många olika funktioner. Folkbibliotekens komplexitet ställer stora krav på hur ytorna används och hur inredningen bör utformas. Sittmöbler och läshörnor ska samsas med datorarbetsplatser och studieplatser, bokhyllor som skärmar av eller skapar gångstråk. Öppenhet kontra skydd och slutenhet; hur upplevs biblioteket av den som vill låna, läsa, lyssna, studera eller bara strosa runt?

Många nya fantastiska bibliotekshus har byggts under senare år och det är lätt att man glömmer bort äldre men funktionella bibliotek. Hur ser förhållandet mellan dagsljus och konstljus ut? Vilka förutsättningar finns att möblera utifrån de ljusförhållanden som råder? Hur är akustiken i lokalen? Finns förutsättningar för att skapa lugna zoner samtidigt som andra delar ger utrymme för samtal och samvaro? Kafédel, tidningshörna, tidskrifter - i biblioteket ska många delar rymmas och samspela med varandra, hur åstadkommer man en bra mix? Arrangemang och programverksamhet ställer särskilda krav på inredning och öppna ytor. Hur kan en yta för konst och andra utställningar utformas?

En metod för biblioteksutveckling

Vi, en konstnär och en biblioteksutvecklare som båda är intresserade av arkitekturens rumsliga förutsättningar, har tillsammans utformat en metod som stödjer förändringsprocesser i biblioteket och biblioteksrummet genom att arbeta i grupprocesser med hela arbetslaget. Att hela arbetslaget är med, att man diskuterar förutsättningar och lösningar ihop och att var och en ges möjlighet att framföra sina tankar, är en av metodens bärande idéer. Flera tillsammans tänker bättre än var och en för sig. Metoden skapar engagemang och ger energi, väsentliga delar inför det fortsatta arbetet med förnyelsen av rummet. Tillsammans tittar vi på visionen framåt och söker i historien bakåt.

Metoden går ut på att synliggöra och visa på vilka möjligheter som finns i biblioteksrummet genom att fokusera på lokalens identitet och dess förutsättningar för verksamheten. Vi arbetar omväxlande i helgrupp och i smågrupper i en kreativ process där alla är delaktiga. Högt i tak och ett givande och tagande – arbetslaget tar tillsammans ansvar för resultat och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Vi har arbetat med biblioteksutveckling med hjälp av den här modellen på såväl stora som små bibliotek i Halland samt bibliotek i Uppsala län och i Västra Götaland.

Arbetsgång i korta drag

Dag 1

Träff med bibliotekschef och/eller ledningsgrupp för att inhämta information om bibliotekets verksamhet, framtidsvisioner och önskade prioriteringar, samt biblioteksrummets historia och förändringar över tid.

Vi undersöker biblioteksrummet, tittar på flöden och pratar med personal. Vi förbereder workshopen.

Dag 2

Genomförande av workshopen med all bibliotekspersonal. Beräknad tidsåtgång 5-6 timmar varav halva tiden i helgrupp och halva i smågrupper.

Efter workshopen sammanställer vi ett dokument till biblioteket med utgångspunkt från de anteckningar som grupperna gjort, vad som kommit fram i den gemensamma genomgången samt våra egna iakttagelser.

Presentation av oss

Agneta Göthesson är verksam som konstnär och lärare inom konstområdet. Agneta har tidigare arbetat på folkbibliotek och länsbibliotek och har även erfarenhet av arbete i bokhandel.

Eiler Jansson arbetar som biblioteksutvecklare på Kultur i Halland – regionbiblioteket. Biblioteket som fysiskt rum och medier är hans huvudsakliga arbetsområden.

Senast ändrad: