Webbplatser

Webbplatser ikon

Ny kulturstrategi och kulturplan från 2025

Hallands nuvarande kulturstrategi och kulturplan gäller till och med 2024. Nya strategidokument behöver därför tas fram inför 2025. Arbetet med ny kulturstrategi och kulturplan startar våren 2023 och fortsätter under 2024.

Region Hallands kulturstrategi och kulturplan har flera syften:

  • den är en av genomförandestrategierna till den Regionala utvecklingsstrategin
  • den är en ansökningshandling till Kulturrådet som krävs för att få statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen,
  • den är ett styrdokument för både interna och externa verksamheter samt
  • utgör en grund för samverkan med staten, länets kommuner, kulturinstitutioner, det civila samhället, företag, andra regioner med flera.

Kultursamverkansmodellen innebär att Region Halland fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet förutsatt att regionen tar fram en kulturplan. Kulturstrategin och kulturplanen ska utgå från regionala och nationella kulturpolitiska mål och principer samt synliggöra när samverkan krävs med andra politikområden.

Vägledande principer för framtagandet av en ny kulturstrategi, arbetet ska:

  • utgå från lärdomar från arbete med tidigare kulturstrategier,
  • vara hållbart och utgå från befintlig struktur för samverkan,
  • ske i bred samverkan,
  • präglas av mod.

Hur kan jag påverka?

Många olika aktörer påverkar och påverkas av kulturstrategin och kulturplanen. För att säkerställa att alla får möjlighet att påverka framtagandet synliggörs både vilka som berörs och de huvudsakliga forumen för dialog nedan.

Du kan påverka kulturstrategin och kulturplanen både genom att delta i dialoger och senare genom att lämna synpunkter på förslagen till kulturstrategi och kulturplan.

Intressent

Huvudsakliga dialogforum

Hallands kommuner

Kulturpolitiskt samverkansmöte, kommunala nämnder, strategiskt och taktiskt nätverk kultur samt strategiskt nätverk skola.

Det professionella kulturlivet

Kultur o.s.v., Samråd för kulturskapare, Institutionschefsnätverket samt årliga dialoger med regionala kulturinstitutioner samt verksamheter med regionala verksamhetsstöd.

Dialog med kulturlivet i Halland hölls den 3 oktober 2023 på Kulturhuset Najaden i Halmstad.

Det civila samhället

Utifrån Den Halländska överenskommelsen, Bästa samverkansplatsen. Nytt dialogforum med nationella minoriteter.

Dialog med fokus på distriktsorganisationer hölls
den 9 oktober 2023 på Kulturhuset Najaden i Halmstad.

Utbildningsanordnare

Dialog med kulturinriktade utbildningsanordnare såsom folkhögskolor, Högskolan i Halmstad m.fl.

Statliga myndigheter

Länsstyrelsen

Barn och unga

Ett nytt dialogforum skapas.

Invånare

Insatser kommer att göras för att möjliggöra invånares deltagande.

Digitalt dialogtillfälle

Onsdag 8 november 2023 arrangerades ett digitalt dialogtillfälle för alla som ville delta i samtalen och lämna förslag för Hallands kommande kulturstrategi och kulturplan.

Digital förslagslåda

Utöver dialogtillfällen har det varit möjligt att skicka in förslag via en digital förslagslåda som var öppen från 1 september–15 november 2023.

Varför kultur – diskussionsunderlag

”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället” är ett diskussionsunderlag som tagits fram i arbetet inför Region Hallands kulturstrategi och kulturplan 2025–2028. Diskussionsunderlaget tar upp ett flertal argument och infalls vinklar kring frågan om varför konsten och kulturen är viktig. I skriften skriver vi kultur, men begreppet inbegriper hela konst och kulturområdet.

För vissa är kulturens egenvärde det främsta argumentet och dess instrumentella värden, som exempelvis ökad folkhälsa och tillväxt, sekundära. Andra tycker tvärtom. Vilka argument är viktiga för dig?

Ladda ner och läs ”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället” Pdf, 138 kB.

Övergripande tidplan

Vad

När

Hur

Dialog

April–december 2023

Dialog med kulturstrategins och kulturplanens intressenter.

Politiska prioriteringar

November 2023–februari 2024

Regionala och kommunala kulturpolitiker diskuterar mål och strategiska utvecklingsområden.

Produktion

Januari–februari 2024

Framtagande av remissutgåva kulturstrategi och kulturplan.

Remissperiod

Mars–juni 2024

Beslut i driftnämnd Kultur och skola om att skicka förslag till kulturstrategi och kulturplan på remiss.

Slutförande

Augusti–september 2024

Sekretariatet tar fram förslag till slutgiltig kulturstrategi och kulturplan.

Beslut

September–november 2024

Beslut i driftnämnd Kultur och skola, regionstyrelsen och regionfullmäktige inför inskick till Kulturrådet första veckan i november.

Läs Processplan för framtagande av Kulturstrategi och Kulturplan 2025-2028 (pdf) Pdf, 174 kB.

Kontakt

Emelie Johansson, utvecklingsledare kultur
e-post: emelie.x.johansson@regionhalland.se

Senast ändrad: