Webbplatser

Webbplatser ikon

Öppen remiss för Hallands kulturstrategi och kulturplan

Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av förslagen till ny kulturstrategi och kulturplan.

Den 21 mars 2024 beslutade Region Hallands Driftnämnd kultur och skola att skicka ut förslag till Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028 på remiss. De halländska kommunerna är formella remissinstanser men även andra intressenter uppmanas att lämna sina synpunkter på förslagen i form av ett remissyttrande.

En mikrofon i en svagt upplyst inspelningsstudio.

Tyck till om Hallands kulturstrategi och kulturplan! Fotograf: Anders Andersson.

Förslagen till kulturstrategi och kulturplan har tagits fram i samverkan med länets kommuner och efter samråd med yrkesverksamma kulturskapare, representanter från organisationer i det civila samhället, halländska ungdomar samt nationella myndigheter och organisationer. Över 400 personer har deltagit i processen.

Bakgrund

Hallands nuvarande kulturstrategi och kulturplan gäller till och med 2024. De nya styrdokumenten ska börja gälla 2025 och vägleda utvecklingen inom kulturområdet kommande år. Kulturstrategin ska vara en genomförandestrategi till Halland – Bästa livsplatsen 2035 och kulturplanen en fyraårig plan i enlighet med den förordning som styr den nationella kultursamverkansmodellen.

Ladda ner och läs remissversionerna

Lämna remissyttrande senast den 30 juni 2024

Till och med den 30 juni 2024 kan alla som vill lämna remissyttrande. Yttrandet skickas via e post till regionen@regionhalland.se i form av en tillgänglig PDF. I ämnesraden anges: ”[Organisationens namn] remissyttrande på Hallands kulturstrategi och kulturplan DNKS240182”.

Det går även bra att lämna yttrandet via formuläret nedan.

Lämna synpunkter via formuläret Länk till annan webbplats.

Tips när du skriver ditt yttrande

  • Börja gärna med en sammanfattning. Där kan du kort betona dina viktigaste synpunkter.
  • Var tydlig med dina åsikter. Om du är tveksam så skriv det. Undvik att återge dokumentets text i onödan. Det kan göra det svårare att urskilja dina synpunkter från förslagen i dokumentet.
  • Följ gärna förslagens disposition. Om du utgår från rubriken i förslagen i ditt yttrande är det lättare att förstå vad du tycker och föreslår.
  • Skriv kort och enkelt. Det är enklare att förstå ditt budskap om du skriver kort och enkelt.
  • Försök att undvika vaga eller abstrakta uttryck.

Källa: Regeringskansliet, Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet (PM 2021:1) Länk till annan webbplats.

Hur behandlas synpunkterna?

Region Halland diarieför samtliga inkomna remissvar. Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Halland de inkomna synpunkterna. Förslaget till kulturstrategi och kulturplan bearbetas därefter för att sedan beslutas i Driftnämnd kultur och skola och regionfullmäktige under hösten 2024.

Frågor

Frågor om remissen besvaras av Emelie Johansson, utvecklingsledare, emelie.x.johansson@regionhalland.se.

Senast ändrad: