Webbplatser

Webbplatser ikon

Andra som ger stöd till kultur och kulturskapare

Stöd för kulturverksamhet och projekt kan sökas från många olika bidragsgivare. Här finns en lista med exempel på andra organisationer som ger stöd till kultur och kulturskapare, nationella och nordiska stöd, samt länkar till de halländska kommunernas information om stöd till kultur.

Region Hallands stöd till kultur beskrivs på sidorna om regionalt kulturstöd

Nationella kulturstöd

Här hittar du länkar till olika organisationer som kan stödja projekt eller verksamheter inom kulturområdet.

Kulturrådet

Statens kulturråd, eller Kulturrådet, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppgift är att främja utvecklingen på kulturområdet.

Kulturbryggan

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Statens musikverk

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Ansökningsdatum för nationella stöd

Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Konstnärsnämnden listar ansökningstider för alla stöd de delar ut på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturrådets ansökningsdatum

Kulturrådet listar stöd och ansökningsdatum för bidrag de delar ut på sin webbplats Länk till annan webbplats..

Andra bidragsgivare

Nationella organisationer och institutioner.

Nationella och nordiska bidragsgivare

Arvsfondsdelegationen

103 33 Stockholm

Telefon: 08-405 10 00

E-post: arvsfonden@social.ministry.se
Webbplats: www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats.

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Konstnärsnämnden

Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm

Telefon: 08-50 65 50 00
Fax: 08-50 65 50 90

E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se Länk till annan webbplats.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till enskilda konstnärer.

Kreativa Europa

Kreativa Europa Desk Kultur
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Webbplats: Kreativa Europa Länk till annan webbplats.

Kreativa Europa Desk MEDIA
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Webb: Kreativa Europa Desk MEDIA - Sverige (filminstitutet.se) Länk till annan webbplats.

Kreativa Europa är EU Kommissionens stödprogram för kulturella och kreativa sektorer under 2014-2018 och kan sökas av aktörer i hela landet som t ex vill bygga internationella samarbeten. Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

De har också ett nyhetsbrev genom vilket man kan hålla sig uppdaterad kring aktuella utlysningar inom programmet för de kulturella och kreativa sektorerna.

Kulturbryggan

Stockholm

Telefon: 08-506 550 00 (växel)

E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: Kulturbryggan - Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se) Länk till annan webbplats.

Delar varje år ut drygt 20 miljoner kronor till projekt som på olika sätt strävar efter att förnya och utveckla kulturområdet.

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt
Helsingfors / Kajsaniemi
PB 231, Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors, Finland

Helsingfors / Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors, Finland

E-post: info@kknord.org
Webbplats: Startsida - Nordisk kulturkontakt Länk till annan webbplats.

Nordisk kulturkontakt (NKK) är en nordisk kulturinstitution i Helsingfors. De främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor. Sök medel för samarbeten inom konst, kultur och samhälle.

Statens Musikverk

Stockholm

Telefon: 08-519 554 00

E-post: info@statensmusikverk.se
Webbplats: Musikverket – ett center för kulturarv och kulturliv Länk till annan webbplats.

Nordiska kulturfonden

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn
Danmark
Telefon: +45 33 96 02 42

E-post: kulturfonden@norden.org
Webbplats: Nordisk Kulturfond Länk till annan webbplats.

Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Bidrag till nordiskt kultursamarbete kan också sökas hos Nordiska Ministerrådets konstkommittéer och styrningsgrupper. Närmare upplysningar lämnas av Nordiska Ministerrådet (samma adress som Nordiska kulturfonden).

Nordiska samarbetsfonder

Webbplats: Nordiska samarbetsfonder – Föreningen Norden Länk till annan webbplats.

Portalen samlar de fyra bilaterala nordiska fonderna i Sverige som bland annat främjar kultursamverkan: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-danska kulturfonden, Svensk-norska samarbetsfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden. Fonderna delar ut bidrag och stipendier till projekt som omfattar två nordiska länder.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

webbplats: Nämnden för hemslöjdsfrågor - Nämnden för hemslöjdsfrågor (nfh.se) Länk till annan webbplats.

Projektbidrag - Nämnden för hemslöjdsfrågor (nfh.se) Länk till annan webbplats.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren haft två utlysningar av projektbidrag per år, en mindre på våren och en större på hösten.

Projektutlysningarna riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Riksantikvarieämbetet

Box 5405
114 84 Stockholm

Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84

E-post: riksant@raa.se
Webbplats: Startsida | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Statens kulturråd

Box 27215
102 53 Stockholm

Telefon: 08-519 264 00

Webbplats: Sök bidrag - Kulturrådet (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Detta sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Teater, dans, musik, konst, museer, utställningar och litteratur kan få statligt stöd för sin verksamhet via Kulturrådet. Regionala och lokala kulturinstitutioner så väl som fria grupper kan söka bidrag för sin verksamhet eller för utvecklingsprojekt: utställningar, översättningar, utgivning och internationella samarbeten etc.

Svenska Filminstitutet

Box 27126
102 52 Stockholm

Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20

E-post: registrator@filminstitutet.se
Webbplats: Svenska filminstitutet Länk till annan webbplats.

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet

Box 7434
103 91 Stockholm

Telefon: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48

E-post: si@si.se
Webbplats: Svenska institutet Länk till annan webbplats.

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond

Box 1106
111 81 Stockholm

Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65

E-post: svff@svff.se
Webbplats: Sveriges författarfond (svff.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Box 17 801
118 94 Stockholm

Telefon: 08-566 219 00
Fax: 08-566 219 98

E-post: info@mucf.se

Webbplats: Bidrag | MUCF Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. (Tidigare Ungdomsstyrelsen)

Källor: Kulturrådet, Kulturbryggan, Statens musikverk

Bidrag och stipendier från kommunerna i Halland

Falkenbergs kommun – Bidrag till föreningar Länk till annan webbplats.

Halmstads kommun – Bidrag och stöd inom kultur och folkbildning Länk till annan webbplats.

Hylte kommun – Kulturbidrag för föreningar Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun – Bidrag, stipendier och utmärkelser Länk till annan webbplats.

Laholms kommun – Kulturstöd Länk till annan webbplats.

Varbergs kommun – Bidrag och stöd inom kulturområdet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: