Direkt till innehållet

Kulturutveckling och samverkan

Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå. I detta arbete samverkar vi med statlig och kommunal kulturpolitik. Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts med invånarna i Halland.

I det regionala uppdraget att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling har kulturen en central roll. Region Halland har också ett statligt uppdrag att fördela statliga medel till kultur i enlighet med föreskrifter för kultursamverkansmodellen. Båda uppdragen inbegriper att leda, initiera och driva det regionala kulturutvecklingsarbetet och att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering.

Den regionala kulturens organisation

Arbetet med kulturutveckling utförs genom aktivt ägande i bolag, genom verksamheter och projekt i egen regi samt genom stöd till organisationer och medfinansiering av projekt. Överenskommelser tecknas för gemensamma utvecklingsmål med olika aktörer.

Politisk organisation

Regionstyrelsen ansvarar för de övergripande regionala utvecklingsfrågorna och driftnämnden Kultur och skola för att genomföra den regionala kulturpolitiken. För detta krävs att driftnämnden i nära samarbete med regionstyrelsen utvecklar dialogen med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle. Nämnden ska också hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor och, i nära samarbete med regionstyrelsen, medverka i dialog och samspel mellan statlig och regional nivå.

Kultur i Halland – en del av förvaltningen Kultur och skola

Kultur i Halland är en del av Region Hallands förvaltning Kultur och skola. Kultur i Halland bedriver såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Kultur i Halland ger också stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk.

Senast ändrad: