Direkt till innehållet

Kultur i Hallands publikationer

Hallands kulturstrategi och kulturplan

En tryckt version distribueras i slutet av december till alla som lämnat remissvar, till de halländska kommunernas kulturförvaltningar, till halländska kulturinstitutioner, samt till regionala kulturförvaltningar.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020. Illustrationerna är skapade av Helga Holmén.

Beställ tryckta exemplar:

Beställningsformulär för Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Digital version för nedladdning:

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 (pdf)

Varför kultur – diskussionsunderlag

”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället” är ett diskussionsunderlag som tagits fram i arbetet inför Region Hallands kulturstrategi och kulturplan 2025–2028. Diskussionsunderlaget tar upp ett flertal argument och infalls vinklar kring frågan om varför konsten och kulturen är viktig. I skriften skriver vi kultur, men begreppet inbegriper hela konst och kulturområdet. För vissa är kulturens egenvärde det främsta argumentet och dess instrumentella värden, som exempelvis ökad folkhälsa och tillväxt, sekundära. Andra tycker tvärtom. Vilka argument är viktiga för dig?

Ladda ner och läs ”Varför kultur? – Några ord om kulturens betydelse för konsten, människan och samhället”

Rapporter

”Lånestationsträsket och omöjlighetsverksamheten – En rapport om situationen vid skolbibliotek på grundskolor i Halland”

Flakrim Osmani, 2020

Utredning om skolbibliotek i Halland

Det dataunderlag som samlats in från skolbibliotekarier och rektorer runt om i Halland visar att det finns en stor variation mellan skolbiblioteken i regionen. I sin rapport diskuterar författaren Flakrim Osmani tänkbara orsaker till detta utifrån det insamlade underlaget samt den forskning som finns inom området.

Utredningen avser att bidra till en bättre förståelse för skolbiblioteksverksamheten vid grundskolor i Halland. Syftet är bidra till att stödja skolbiblioteksutvecklingen i Halland i samarbete med de kommunala huvudmännen, samt bidra med kunskap för att främja möjligheterna för existensen av goda skolbibliotek.

Det är inte fråga om en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten, ambitionen är att belysa tankar, idéer och reflektioner från rektorer och skolbibliotekarier i Halland och deras syn på skolbiblioteksverksamheten.

Läs ”Lånestationsträsket och omöjlighetsverksamheten – En rapport om situationen vid skolbibliotek på grundskolor i Halland”

”Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg” av Kristina Gustafsson, 2015

En forskningsrapport som beskriver kulturens betydelse i äldreomsorgen.

I arbetet med att utveckla förutsättningarna vad gäller kultur för äldre i Halland har det varit viktigt att granska kulturens betydelse och möjligheter i mötet med äldreomsorgen.

En studie genomfördes i Hallands kommuner 2013 i ett samarbete mellan Kultur i Halland, Hallands bildningsförbund och Högskolan i Halmstad. Studien är en del i ”Kultur för livet”, en utvecklingsinsats Region Halland drev under 2012–2015 med stöd av Kulturrådet.

Studien utfördes av docent Kristina Gustafsson, då verksam vid Högskolan i Halmstad. Forskningen baseras på kulturanalys och etnografisk metod.

Läs Kristina Gustafssons rapport ”Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg”

Dags att höja ribban – broschyr (2017)

Samverkan för små barns språkutveckling

Två frågor är i fokus för denna broschyr:

 1. Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling?
 2. Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling?

Vi besvarar frågorna med utgångspunkt i två rapporter, Dags att höja ribban!? och Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige. Vi sammanfattar kunskapsläget och argumenterar för föräldrastöd och samverkan. Vi vänder oss till de professioner/yrkesgrupper som arbetar med små barns språkutveckling: BVC-personal, logopeder, bibliotekarier och förskolepedagoger, men också till andra intresserade.

Ladda ner Dags att höja ribban – broschyr
Beställ Dags att höja ribban – broschyr

Dags att höja ribban – rapport (2012)

En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling.

Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför inte om det behövs sådana insatser utan hur insatserna kan se ut. Hur kan barnhälsovård och bibliotek samverka för att ge familjerna bästa stöd och stimulans? Rapporten ger en mängd exempel från svenska och internationella projekt och program. Flera av dessa har utvecklats till nationella satsningar, som Bookstart i Storbritannien, Bogstart i Danmark och Lesestart i Tyskland. Rapporten har ett folkhälsoperspektiv, med fokus på sektorsövergripande samverkan och på metod- och biblioteksutveckling.

Ladda ner Dags att höja ribban – rapport
Beställ Dags att höja ribban – rapport

Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek”

Utvärdering av projektet ”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek” av Mikael Gunnarsson och Maria Idebrant.
Ladda ner

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning.

Ladda ner
Beställ

Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (förstudie)

En förstudie av Maria Ehrenberg, Magnus Persson och Cinna Svensson

 • Vilken är svenska biblioteks syn på skönlitteratur för vuxna?
 • Varför arbetar man med detta och på vilket mandat?
 • Syns det i mål- och styrdokument?
 • Vilka bakomliggande resonemang förs kring frågan?
 • Och bibliotekarierna själva – hur mycket, vad och varför läser de?

Ladda ner
Beställ

Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (rapport)

En rapport av Magnus Persson, Maria Ehrenberg, Cinna Svensson och Moa Andersson

Att arbeta läsfrämjande och med skönlitteratur är inget nytt för biblioteken, det har man alltid gjort – även om det inte alltid varit prioriterat. Nya bibliotekslagen lyfter fram läsfrämjandet som ett av folkbibliotekens viktigare arbetsuppgifter. Men vilka underliggande normer och värderingar ligger till grund för biblioteken arbete? Vilka strategier finns? Och bibliotekarierna – vad, när och hur mycket läser de?

Ladda ner
Beställ

”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut”

En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner. Läsfrämjande – så aktuellt, så behövt! Folkbiblioteken har i alla tider arbetat för att främja litteratur och läsning. Metoder och innehåll har däremot skiftat.

 • Vilka aktiviteter gör vi idag?
 • Vilka målgrupper vänder vi oss till?
 • Hur mycket tid lägger vi på läsfrämjande aktiviteter?
 • Och vilken grund har vi för vårt arbete?
 • Stödjer vi oss på styrdokument och forskning eller gör vi det vi alltid brukar göra?
 • Vilka samarbetar vi med?

Ladda ner
Beställ

Regionbiblioteket

Språkkedjan, för föräldrar, svenska

Projektet Språk-kedjans väskor är framtagna för att du som förälder ska få tips om hur du och ditt barn kan leka och arbeta med språket. Väskorna passar speciellt bra att använda om ditt barn har svårigheter med sin språkutveckling och om ni har kontakt med en logoped.

Varje väska innehåller spel, lekmaterial, böcker och tips på lekar där man inte behöver något speciellt extra material. En del av väskorna innehåller också en cd med sånger eller inspelade sagor och en DVD där man ser hur man använder väskans innehåll.

Väskorna finns på något av biblioteken i din kommun. Kontakta personalen så hjälper de dig att få tag på den väska som du vill låna.

Det finns sex olika väskor och här bredvid kan du läsa vad väskorna har för inriktning. Om du är osäker på vilken väska som passar till ditt barn så prata med barnets logoped, förskolepedagog, bvc-sjuksköterska eller med din barnbibliotekarie. Läs mer om språk-kedjan.

Ladda ner Språk-kedjan, för föräldrar, svenska
Beställ Språk-kedjan, för föräldrar, svenska

Språkkedjan, för föräldrar, albanska

Väskor fyllda med språklust! – VALIXHE TË MBUSHURA ME DËSHIRA GJUHE! Folder för föräldrar – albanska
Ladda ner
Beställ

Språkkedjan, för föräldrar, arabiska

Väskor fyllda med språklust! Folder för föräldrar – arabiska
Ladda ner
Beställ

Språkkedjan, för föräldrar, engelska

Väskor fyllda med språklust! – BACKPACKS FILLED WITH A LOVE OF LANGUAGES! Folder för föräldrar – engelska
Ladda ner
Beställ

Språkkedjan, för föräldrar, thailändska

Väskor fyllda med språklust! – กระเป๋าที่เต็มไปด้วยความปรารถนาด้านภาษา! Folder för föräldrar – thailändska
Ladda ner
Beställ

Språkkedjan, för föräldrar, turkiska

Väskor fyllda med språklust! – DİLİ ÖĞRENME ARZUSU İLE TIKA BASA DOLU ÇANTALAR! Folder för föräldrar – turkiska
Ladda ner
Beställ

Biblioteksrummet – Egna erfarenheter och andras tankar (2019)

Hur skapar man ett ändamålsenligt biblioteksrum? Hur upplevs rummet av den som besöker biblioteket för första gången? Denna skrift vänder sig till dig som arbetar på bibliotek och andra som har intresse för biblioteksfrågor, men även till dig som är arkitekt eller belysningsexpert och vill lära dig mer om utformningen av moderna bibliotekslokaler.

Beställ Biblioteksrummet

Ladda ner Biblioteksrummet

Rum för möten (2009)

Denna litteraturstudie utgör en del av projektet ”Vi ses i morron! Biblioteket som mötesplats också år 2012”. Projektet har drivits av Regionbibliotek Halland åren 2007-2008 med stöd av Kulturrådet. Projektet som helhet syftar till att hitta mål och strategier för att utveckla bibliotekens roll som mötesplats.
Ladda ner

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning Text och innehåll: Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik

Syftet med rapporten är att utifrån de två institutionerna, folkbibliotek och BVC, identifiera och beskriva gemensamma metoder i arbetet med små barns språkutveckling, samt nivåer av samverkan. På detta sätt skapas en grund för metodutveckling och förbättrat samarbete.

Rapportens övergripande slutsats är att det förekommer samarbeten som fungerar väl, men att det samtidigt finns stort utrymme för utveckling vad gäller samverkan mellan institutionerna kring små barns språkutveckling.
Ladda ner
Beställ

ABC-droppar

Foldrarna med ABC-droppar har under många år används för att från bibliotekets sida informera föräldrar om vikten av små barns språkutveckling. De har delats ut via barnavårdscentraler/BVC som beställt dem från sitt närmaste bibliotek. Ibland har de även delats ut på de träffar som BVC och bibliotek har gemensamt.

Regionbiblioteket köper in ett antal foldrar för fördelning till biblioteken i Halland, för vidare spridning via BVC. Dessa kan beställas via knappen ”beställ” nedan. Precisera vilka foldrar du beställer och hur många av varje sort, i rutan för meddelande (max 100 exemplar av varje vid ett beställningstillfälle).

Foldrarna med ABC-droppar är fem till antalet och anpassade till olika åldrar. De saluförs av BTJ och på BTJs webbplats finns mer information om dessa.

 • ABC-droppar för din baby
 • ABC-droppar från åtta månader till två år
 • ABC-droppar för din två- och treåring
 • ABC-droppar för din fyraåring
 • ABC-droppar för din femåring

OBS! Bibliotek utanför Halland beställer ABC-droppar direkt från BTJ, se länk ovan.

Beställ ABC-droppar

Läsarnas röster : synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek

Det nationella projektet ”Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek” har pågått i fem års tid, och genererat en rad enkät- och intervjuundersökningar gentemot både yrkesverksamma som låntagare och besökare på våra folkbibliotek.

Ladda ner
Beställ

Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland

Rapporten ger svar på hur bibliotekarier i Halland ser på sitt läsfrämjande arbete och förslag på insatser som behöver göras. Den har gett oss mycket att tänka på och folkbibliotekschefsgruppen kommer att tillsammans med regionbibliotekarien och Halmstad högskola bestämma hur vi ska gå vidare. För gå vidare vill vi. Tillsammans.

Ladda ner
Beställ

Når vi fram?

Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Av Maria Ehde Andersson.

Ladda ner

Övriga skrifter

Regional biblioteksplan Halland 2021–2024

I bibliotekslagens 17:e paragraf stadgas att alla kommuner och regioner ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Hallands biblioteksplan 2021-2024 samordnas i tid med Region Hallands kulturstrategi och kulturplan. Planen ska omfatta de bibliotek som huvudmannen Region Halland ansvarar för. I dagsläget omfattar planen de två folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, biblioteket på Munkagårdsgymnasiet, sjukhusbiblioteket (som finns både på Halmstads och Varbergs sjukhus) samt den regionala biblioteksverksamheten. Av dessa bibliotek tillhör alla utom sjukhusbiblioteket förvaltningen Kultur och skola. Sjukhusbiblioteket sorterar under Forskning och utvecklingsavdelningen, FoU Halland.

Ladda ner Regional biblioteksplan Halland 2021–2024

Kulturarv för framtiden – Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017–2020

Kulturarv för framtiden är resultatet av ett gemensamt arbete av kulturarvssektorn i Halland under 2015–16 och har tagits fram i samverkan med professionella, ideella och privata aktörer verksamma inom området. Bakom programmet står nätverket Kulturarv Halland, vilket samlar alla de offentligt styrda aktörerna i Halland.

Ladda ner

Kultur i Halland – en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014–2016

Samarbete och samverkan har stärkt kulturen. Arbetet med att utveckla och stärka kulturen i Halland under den gångna kulturplaneperioden kan beskrivas med ett ord: Samarbete.

Ladda ner
Beställ

 

Senast ändrad: