Direkt till innehållet

Öppen remiss för Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är på öppen remiss. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Halland.

Remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med idéburen sektor och professionella kulturskapare.

Läs förslaget och skicka remissvar

Remissversion av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Yttranden måste ske skriftligen och vara inkomna till Region Halland senast den 15 augusti 2020. Läs gärna de riktlinjer och råd för hur yttranden kan skrivas som finns här nedanför.

Skicka remissvar till Region Hallands e-post: regionen@regionhalland.se

Skriv ”Remissvar Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024” i ämnesraden.

Den som inte har möjlighet att e-posta kan skicka sitt remissvar till postadressen Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Skriv ”Remissvar Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024” som rubrik i brevet.

Inkomna remissvar blir offentlig handling.

Tidplan

 • 15 augusti 2020: Sista dag för remissyttranden.
 • 16 augusti–oktober 2020: Bearbetande av inkomna remissvar.

  Förvaltningen Kultur och skola bearbetar remissversionen utifrån inkomna remissvar och tar fram ett uppdaterat förslag som presenteras för Driftnämnden Kultur och skola i oktober. Nämnden får även ta del av sammanfattningar av de inkomna svaren och får tillgång till svaren i sin helhet.

 • Oktober–november 2020: Beslut om ny regional kulturstrategi och kulturplan.

  Driftnämnden Kultur och skola fattar beslut i oktober 2020 och skickar förslaget till regionstyrelsen för beslut i november.

 • December 2020: Beslut om ny regional kulturstrategi och kulturplan i Regionfullmäktige.

  Regionfullmäktige fattar det avgörande beslutet i december 2020.

 • Den 1 januari 2021: Arbetet inleds utifrån Hallands nya kulturstrategi och kulturplan.

  Vi påbörjar arbetet utifrån de nya målsättningarna.

Att skriva yttrande

Börja gärna med en sammanfattning

Att kortfattat och lättbegriplig beskriva de viktigaste förslagen och kommentarerna är viktigt för att nå fram med budskapet. Det finns en risk att den som sammanställer alla remissvar missar något som kan vara viktigt om det inte står i sammanfattningen. Sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla sitt syfte.

Använd samma disposition

Använda gärna samma rubriker och ordningsföljd som finns i remissversionen. Det gör det enklare att förstå vilken del av dokumentet synpunkten gäller. Formulera ställningstagandet klart och tydligt. Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga uttryckssätt. Skriv gärna kort.

Undvik att som en inledning till de egna synpunkterna återge vad som föreslås i remissversionen. Det kan göra det svårare att urskilja de synpunkter som framförs från förslagen i remissversionen. Om du ändå vill referera något som står i remissversionen är det viktigt att särskilja vad som är referat från vad som är egna ställningstaganden och skälen för dessa.

Skriv lättbegripligt

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret ska kunna förstås inte bara av den som tar emot svaret utan även av journalister och andra som vill ta del av informationen.

Skicka texten i elektronisk form

Ett remissvar skickas med fördel in per e-post. Det underlättar diarieföring och redigering av inkomna remissvar. Sådant som skickas in på papper måste skannas och medför merarbete.

Ditt svar blir offentlig handling

Region Halland diarieför samtliga inkomna remissvar. Inkomna svar blir offentlig handling.

Texten "Att skriva yttrande" är en bearbetad version av Svara på remiss – hur och varför. Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet. SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). Där finns mer information och ett exempel på hur ett remissvar kan ställas upp.

Kontaktperson för frågor

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

Telefon: 035-17 98 28

 

https://www.regionhalland.se/kultur/kulturutveckling/kulturplan/remiss-kulturplan/

 

Senast ändrad: