Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands Kulturplan 2017–2020. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

I framtagandet av kulturplanen ställs det krav från Kulturrådet, på att regionen ska utforma den regionala kulturplanen i samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Gruppens sammansättning och funktion

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och ålder samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2-4 gånger per år.

Deltagare i samrådet för kulturskapare

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att kunna lyfta in tankar och funderingar, därför ska information om samrådsmötena och vad som diskuteras ska vara tillgänglig på Region Hallands webb.

Representanter från Region Halland

Kulturskapare

Ersättare kallas vid behov, om ordinarie representant har förhinder.

Samrådsmöten

Det första mötet hölls den 14 september 2017 och syftade till att ge en bild av Region Hallands ansvar för kulturpolitiken, att vara en introduktion för samrådsgruppens medlemmar, samt en diskussion kring hur arbetet ska fortlöpa och gruppens funktion. Dessutom diskuterades några verksamheter som på olika sätt stöttar kulturskapare.

Samråden har fortsatt under 2018. Samrådsmöte hölls den 25 januari 2018, i Teater Hallands lokaler i Varberg, ett andra möte hölls den 13 augusti, därefter träffades samrådet i november.

När samrådet träffades i januari 2018 enades vi om att fortsätta våra samtal kring:

  • Bristen på kritik och medial uppmärksamhet.
  • Utmaningar kopplade till att nå ut med sin konst (publik, arrangörer, efterfrågan, ”smala” konstformer…).
  • Utformning av stöd - tydlighet, transparens, bedömningsgrunder, stat/region/kommun.

Kultur o.s.v. - mötesplats för kulturskapare i Halland

Inför samrådsmötena på hösten 2018 kom vi fram till att dessa frågor rör alla utövare i Halland och att det därför vore lämpligt att anordna en större konferens för halländska konst- och kulturutövare. Tillsammans med samrådet har Region Halland planerat in en serie mötesplatser för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland. Mötesplatserna kallar vi för Kultur o.s.v.

Senast ändrad: