Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Samråd för kulturskapare

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands kulturstraegi och kulturplan 2021–2024. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden.

I framtagandet av kulturplanen ställs det krav från Kulturrådet, på att regionen ska utforma den regionala kulturplanen i samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Gruppens sammansättning och funktion

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och generationstillhörighet samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2-4 gånger per år.

Deltagare i samrådet för kulturskapare

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att kunna lyfta in tankar och funderingar, därför ska information om samrådsmötena och vad som diskuteras ska vara tillgänglig på Region Hallands webb.

Representanter från Region Halland

Kontakta gärna Mats Johansson, som är regional kontaktperson, om du har frågor kring samrådet.

Samråd för professionella kulturskapare 2021-2024

Det nya samrådet träffades för ett första digitalt samrådsmöte torsdagen den 10 december 2020.

I samrådet 2021-2024 deltar:

Ersättare kallas vid behov, om ordinarie representant har förhinder.

Samrådsmöten

Det första mötet hölls den 14 september 2017 och syftade till att ge en bild av Region Hallands ansvar för kulturpolitiken, att vara en introduktion för samrådsgruppens medlemmar, samt en diskussion kring hur arbetet ska fortlöpa och gruppens funktion. Dessutom diskuterades några verksamheter som på olika sätt stöttar kulturskapare.

Samrådsmöten 2021

  • Tisdag 13 april 2021 - Digitalt samrådsmöte
  • Samrådsmöte planeras i september 2021.

Sammanfattning från samrådsmöte den 13 april 2021

Utöver samrådet deltog även förvaltningschef och avdelningschefer från Kultur i Halland.

Samrådets statusuppdatering inom respektive konstfält gav en dyster bild över det senaste årets verksamheter med anledning av pandemin, speciellt när det gällde alla inställda publika arrangemang. Det fanns också positiva saker som ingav hopp inför framtiden, vilket kändes glädjande trots de svårighet som de professionella kulturskaparna/aktörerna nu levt under i över ett år. Hallands kulturskapare/aktörer har fått ta del av nationella krisstöden. Även om det finns några stora aktörer som dominerar med de största stöden så har Halland fått relativt bra med krisstöd. Genomgående berömde samrådet Kultur i Hallands snabba beslut i inledningen av pandemin när det gällde omfördelning av ekonomiska medel till framförallt Expresstöd och utökat Arbetsstipendium. Detta har i praktiken har haft stor betydelse för många enskilda kulturskapare/aktörer – kanske till och med helt avgörande för att kunna fortsätta arbeta inom sitt konstfält både under och förhoppningsvis efter pandemin.

Statusuppdateringen hade även en annan funktion – möjligheten att lyfta fram tänkbara teman inför kommande Kultur o.s.v. Flera förslag framkom under mötet, framförallt inom kompetensområdet, men även när det gäller bevakning/kulturkritik. Kultur i Halland har även uppmanat samrådet att fortsätta ta fram teman som kan ligga till grund för kommande Kultur o.s.v.

Därefter genomfördes ett gruppsamtal med Cecilia Langemark om behov och former för regionala stödformer, utifrån kulturskapares/aktörers erfarenheter av nuvarande stöd. Cecilia har i uppdrag att genomföra en utredning av Region Hallands olika kulturstöd och ta fram beslutsunderlag och förslag för utformning av kulturstöd som på bästa sätt gynnar kulturlivet i regionen.

Kultur o.s.v. - mötesplats för kulturskapare i Halland

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland.

Aktuella konferenser presenteras i kalendern över Kulturarrangemang.

Senast ändrad: