Webbplatser

Webbplatser ikon

Beredning, bedömning och beslut

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan. De som beviljas stöd till ett lägre belopp än de ansökt om ska få en motivering om varför och information om vad tilldelade medel får användas till.

Vilka kulturstöd som beviljats publiceras på Region Hallands webbplats. Namn på projektägare, projekt och beviljat belopp blir en offentlig uppgift och kan publiceras av Region Halland i externa kommunikationskanaler.

Kompletteringar och ofullständiga ansökningar

Ansökningar som inte innehåller obligatoriska bilagor eller inte uppfyller andra formella krav som anges för stödformen avslås utan att beredas. Ansökningar om projektstöd som inte anger sökt belopp avslås utan att beredas.

Komplettering av ansökningar om projektstöd efter sista ansökningsdatum medges ej.

För ansökningar om treåriga verksamhetsstöd tillåts kompletteringar fram till det datum som förvaltningen beslutar om i samband med handläggning.

Beredning och bedömning

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd bereds inom förvaltningen och beslut tas av driftnämnd Kultur och skola i samband med budget.

Beslut meddelas i juni.

Produktionsstöd och utvecklingsstöd

Produktionsstöd och utvecklingsstöd bereds till viss del inom förvaltningen, underlag och efterfrågad information lämnas till externa sakkunniga bedömare som tar fram beslutsförslag.

De externa sakkunniga bedömare som anlitas av Kultur i Halland ska inte vara skrivna eller huvudsakligen verksamma i Halland. Vid tillsättande ska hänsyn tas till kunskap inom specifika konst- och kulturområden och att det blir en jämn könsfördelning i gruppen. Längden på ett uppdrag som extern bedömare bör vara två år, med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Beslut om vilka externa bedömare som ska tillsättas tas av förvaltningschef.

Beslut om Produktionsstöd och utvecklingsstöd tas av förvaltningschef inom gällande delegationsordning. Beslut tas utifrån tillgänglig budget och prioriteringar mellan konstområden som görs på beslutsmötet utifrån de prioriteringsgrunder som gäller för kulturstöd.

Om det ansökta beloppet överstiger delegationsordningens övre gräns presenteras ett beslutsförslag för driftnämnd Kultur och skola som beslutar.

Beslut för ansökningar som inkommer i februari meddelas i maj, men om ansökan överstiger 350 000 kr meddelar vi beslut i juni. För ansökningar som inkommer i september meddelar vi beslut i november, men om ansökan överstiger 350 000 kr meddelar vi beslut i december.

Externa bedömare av utvecklingsstöd och produktionsstöd VT 2024

  • Bild- och formkonst: John Huntington
  • Bildnings- och kulturfrämjande verksamhet: Lisa Haeger
  • Dans: Sarah Melin
  • Film: Mikel Cee Karlsson
  • Konst- och kulturkritik: Maria Zennström
  • Kulturarv: Karl Magnus Lenntorp
  • Litteratur: Maria Zennström
  • Musik: Elin Hellrönn
  • Slöjd och konsthantverk: Linda Zetterman
  • Teater: Anders Widell

För andra konst- eller kulturformer tillfrågas externa bedömare utifrån behov.

Ansökningar med inriktning på barn och unga bereds inom respektive område.

Expresstöd

Expresstöd bereds inom förvaltningen och beslut tas inom gällande delegationsordning. Beslut meddelas inom 6 veckor.

Arbetsstipendium för konstnärer

Arbetsstipendium för konstnärer bereds av en extern jury som har till uppgift att ta fram ett komplett förslag som omfattar antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare.

Kultur i Halland tillsätter en jury som ska bestå av personer som är yrkesverksamma inom olika konstområden, som inte är skrivna eller huvudsakligen verksamma i Halland. Vid tillsättande av jury ska hänsyn tas till kunskap inom specifika konst- och kulturområden och att det blir en jämn könsfördelning i gruppen. Längden på ett uppdrag som jurymedlem bör vara två år, med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Grundkriteriet för juryns urvalsprocess är konstnärlig kvalitet och yrkesverksamhet. Så långt som möjligt eftersträvas mångfald och spridning av stipendier över konstformer, etnicitet, ålder, kön och geografisk del av Halland.

Beslut tas av förvaltningschef inom gällande delegationsordning. Beslut meddelas i februari.

Om det föreslagna beloppet överstiger delegationsordningens övre gräns presenteras ett beslutsförslag för driftnämnd Kultur och skola som beslutar.

Region Hallands kulturpris

Förvaltningen sammanställer underlag som presenteras för driftnämnden Kultur och skola som föreslår regionstyrelsen en pristagare.

Regionstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas Region Hallands kulturpris.

Region Hallands antikorruptionspolicy

I arbetet med fördelning av Region Hallands kulturstöd arbetar vi utifrån Region Hallands antikorruptionspolicy och dess tillhörande riktlinjer.

Region Hallands antikorruptionspolicy omfattar alla medarbetare och har en bred definition av begreppet korruption. Definitionen omfattar det som i lagtexten beskrivs som mutbrott och jäv men också brott såsom trolöshet mot huvudman och tjänstefel.

Senast ändrad: