Direkt till innehållet

Beredning, bedömning och beslut

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan.

Vilka kulturstöd som beviljats publiceras på Region Hallands webbplats.

Handläggning och bedömning

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd bereds inom förvaltningen och beslut tas av driftnämnd Kultur och skola i samband med budget.

Beslut meddelas i juni.

Produktionsstöd och utvecklingsstöd

Produktionsstöd och utvecklingsstöd bereds till viss del inom förvaltningen, underlag och efterfrågad information lämnas till externa sakkunniga bedömare som tar fram beslutsförslag.

De externa sakkunniga bedömare som anlitas av Kultur i Halland ska inte vara skrivna eller huvudsakligen verksamma i Halland. Vid tillsättande ska hänsyn tas till ålder, kön, kunskap inom specifika konst- och kulturområden med mera. Längden på ett uppdrag som extern bedömare bör vara två år, med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Beslut om Produktionsstöd och utvecklingsstöd tas av förvaltningschef inom gällande delegationsordning.

Om det ansökta beloppet överstiger delegationsordningens övre gräns presenteras ett beslutsförslag för driftnämnd Kultur och skola som beslutar.

För ansökningar upp till 350 000 kr meddelas beslut i april och för ansökningar över 350 000 kr meddelas beslut i maj. Beslut för höstens utlysning meddelas i november och december.

Externa bedömare av utvecklingsstöd och produktionsstöd HT 2023

Bild- och formkonst: John Huntington
Bildnings- och kulturfrämjande verksamhet: Lisa Haeger
Dans: Sarah Melin
Film: Mikel Cee Karlsson
Konst- och kulturkritik: Maria Zennström
Kulturarv: Karl Magnus Lenntorp
Litteratur: Maria Zennström
Musik: Elin Hellrönn
Slöjd och konsthantverk: Linda Zetterman
Teater: Hanne Wirde
För andra konst- eller kulturformer tillfrågas externa bedömare utifrån behov.
Ansökningar med inriktning på barn och unga bereds inom respektive område.

Expresstöd

Expresstöd bereds inom förvaltningen och beslut tas av förvaltningschef. Beslut meddelas inom 6 veckor.

Arbetsstipendium för konstnärer

Arbetsstipendium för konstnärer bereds av en extern jury som har till uppgift att ta fram ett komplett förslag som omfattar antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare.

Kultur i Halland tillsätter en jury som ska bestå av personer som är yrkesverksamma inom olika konstområden, som inte är skrivna eller huvudsakligen verksamma i Halland.

Beslut tas av förvaltningschef inom gällande delegationsordning. Beslut meddelas i februari.

Om det föreslagna beloppet överstiger delegationsordningens övre gräns presenteras ett beslutsförslag för driftnämnd Kultur och skola som beslutar.

Region Hallands kulturpris

Förvaltningen sammanställer underlag som presenteras för driftnämnd Kultur och skola som föreslår regionstyrelsen en pristagare.

Regionstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas Region Hallands kulturpris.

Region Hallands Antikorruptionspolicy

I arbetet med fördelning av Region Hallands kulturstöd arbetar vi utifrån Region Hallands antikorruptionspolicy och dess tillhörande riktlinjer.

Region Hallands antikorruptionspolicy omfattar alla medarbetare och har en bred definition av begreppet korruption. Definitionen omfattar det som i lagtexten beskrivs som mutbrott och jäv men också brott såsom trolöshet mot huvudman och tjänstefel.

Senast ändrad: