Direkt till innehållet

Expresstöd

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.

Det högsta belopp som kan beviljas ett projekt är 25 000 kr.  Ansökan ska innehålla en kort och tydlig beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till.

Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Under första halvan av 2021 har 26 ansökningar om Expresstöd beviljats, den totala summan är 556 771 kr (t.o.m. maj 2021). Under augusti tas beslut om höstens budget för Expresstöd.

Expresstöd kan sökas för

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms vara av regionalt intresse. Kultur i Halland handlägger inkomna ansökningar. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 utgör avgörande grund vid bedömning av ansökningar. Stöd kan beviljas i mån av tillgång på medel.

Expresstöd kan inte sökas av privatpersoner eller för inkomstbortfall i företag och föreningar.

Region Halland lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för beviljade Expresstöd om sökande har en enskild firma.

Projektansökningar för projekt som inte ska genomföras inom sex månader kommer att avvisas utan handläggning. Sådana projekt hänvisas till att söka Region Hallands övriga stödformer (t ex projektstöd till kulturutveckling, stöd till film och rörlig bild).

Ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten för Expresstöd. CV ska bifogas ansökan. Lägg (om möjligt) till ett par länkar i ditt CV som visar arbetsprover eller exempel på tidigare erfarenhet med relevans för din ansökan. Du signerar ansökan med ditt BankID.

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Handläggning

Ansökningar bedöms av en referensgrupp med sakkunniga. Referensgruppen består av:

  • Christina Schöning (film)
  • Jonas Burman (musik)
  • Greta Burman (bild- och formkonst)

Referensgruppen är rådgivande, de föreslår vilka som ska få bidrag och hur pengarna ska fördelas. Deras förslag presenteras för Kultur i Hallands ledningsgrupp som kan revidera förslagen. Beslut fattas av förvaltningschef Eva Nyhammar.

Utökad budget för Expresstöd med anledning av coronapandemin

Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland och har vidtagit en rad åtgärder.

Vi har i flera omgångar utökat budgeten för Expresstöd under 2020 och 2021. Kriterierna för Expresstödet har breddats. Region Hallands åtgärder för kultursektorn genomförs med medel som har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet.

Information om beslut

Beslut meddelas vanligtvis inom tre veckor. Du får ett meddelande till den e-postadress du lämnat vid ansökan när det finns ny information till dig i e-tjänsten.

Vilka som beviljats stöd kommer även att publiceras på Region Hallands webbplats.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Redovisning

En kort skriftlig rapport som redovisar vad som gjorts och kostnader ska skickas via e-post till regionen@regionhalland.se Ange att redovisningen gäller Expresstöd samt det projektnamn som angavs i ansökan.

Informera om du fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att publicera Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

 

Anders Carlsson

Utvecklingsledare

Arbete: +4635179828

Senast ändrad: