Direkt till innehållet

Expresstöd

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.

Det högsta belopp som kan beviljas ett projekt är 25 000 kr.  Ansökan ska innehålla en kort och tydlig beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till.

OBS! Ansökan till Expresstöd är stängd 16 juni–14 augusti

Sista dagen att ansöka om Expresstöd innan sommarstängning är den 15 juni 2022. Ansökan öppnar igen den 15 augusti.

Expresstöd kan sökas för

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms vara av regionalt intresse. Kultur i Halland handlägger inkomna ansökningar. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 utgör avgörande grund vid bedömning av ansökningar. Stöd kan beviljas i mån av tillgång på medel.

Expresstöd kan inte sökas av privatpersoner, kommuner eller för inkomstbortfall i företag och föreningar.

Region Halland lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för beviljade Expresstöd om sökande har en enskild firma.

Projektansökningar för projekt som inte ska genomföras inom sex månader kommer att avvisas utan handläggning. Sådana projekt hänvisas till att söka Region Hallands övriga stödformer (t ex projektstöd till kulturutveckling, stöd till film).

Ansökan

Ansökan ska göras i e-tjänsten för Expresstöd.

CV ska bifogas ansökan. Lägg (om möjligt) till ett par länkar i ditt CV som visar arbetsprover eller exempel på tidigare erfarenhet med relevans för din ansökan. Du signerar ansökan med ditt BankID.

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Om du har frågor kan du kontakta en utvecklare på Kultur i Halland för att diskutera din projektidé.

Handläggning

Ansökningar bedöms av sakkunniga inom Kultur i Halland. Vid behov anlitas externa bedömare.

Förslagen till beslut presenteras för Kultur i Hallands ledningsgrupp som kan revidera förslagen. Beslut fattas av förvaltningschef Eva Nyhammar.

Utökad budget för Expresstöd med anledning av coronapandemin

Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland och har vidtagit en rad åtgärder. Budgeten för Expresstödet har utökats i flera omgångar under 2020 och 2021, och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Region Hallands åtgärder för kultursektorn genomförs med medel som har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet.

Information om beslut

Beslut meddelas vanligtvis inom tre veckor. Du får ett meddelande till den e-postadress du lämnat vid ansökan när det finns ny information till dig i e-tjänsten.

Vilka som beviljats stöd kommer även att publiceras på Region Hallands webbplats.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Utbetalning sker cirka tre veckor efter att rekvisitionen inkommit till Region Halland.

Fyll i och skicka in Region Hallands rekvisitionsblankett.

Om planerna för projektet behöver ändras

Vid större avvikelser från projektplanen ska Kultur i Halland skriftligt godkänna att förändringen får ske inom ramen för beviljade medel. Kontakta en avdelningschef på Kultur i Halland med information om vad du som projektägare önskar förändra.

Redovisning

En kort skriftlig rapport som redovisar vad som gjorts och kostnader ska skickas via e-post till regionen@regionhalland.se Ange att redovisningen gäller Expresstöd samt det projektnamn som angavs i ansökan.

Informera om du fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att publicera Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Uppföljning och kontroll

När du eller din organisation tar emot kulturstöd har Region Halland rätt att kontrollera hur pengarna används. Region Halland får också begära återbetalning av de delar av stödet som inte används för ändamål och kostnader som beviljats stöd.

Om Region Halland frågar efter information, kvitton eller fakturor ska den som fått kulturstöd svara och leverera dessa dokument till Region Halland inom fyra veckor. Information och dokument efterfrågas för att Region Halland ska kunna avgöra om stödet använts enligt ansökan och beslut om stöd.

Återbetalning av bidrag

Stöd ska återbetalas till Region Halland om något av följande inträffar:

  • Anslag från Region Halland har använts för andra ändamål eller kostnader än de som beviljats stöd.
  • Oriktiga uppgifter lämnas i samband med uppföljning och kontroll.
  • Material som Region Halland efterfrågat för granskning inte har skickats in inom fyra veckor.
  • Om det blir pengar över i projektet. Ta kontakt med Region Halland för att få veta hur du ska göra återbetalningen.

 

Anders Carlsson

Utvecklingsledare

Arbete: +4635179828

Senast ändrad: