Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Kulturstöd under coronapandemin

Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill därför underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland och har vidtagit en rad åtgärder som presenteras här.

Region Hallands åtgärder för kultursektorn genomförs med medel som har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet.

Vi följer kontinuerligt situationen och konsekvenserna för kulturbranschen. Sidan uppdateras löpande när nya åtgärder tillkommer.

Vi hänvisar också till nationella stöd för kultursektorn samt till nationella och regionala stöd för näringslivet, inklusive för företag inom kulturella och kreativa näringar.

Utökat Expresstöd

Kriterierna för Expresstödet har breddats och vi har i omgångar utökat budgeten för Expresstöd, totalt med 1 300 000 kr. 1 600 000kr har fördelats fram till 1 november 2020. Ytterligare stöd fördelades i november och december.

Under våren 2021 har 40 ansökningar om Expresstöd beviljats, till den totala summan 847 771 kr (t.o.m. juni 2021).

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr. Det går inte att söka för inkomstbortfall.

Läs mer om expresstöd och ansök via vår blankett

Extrautlysning av arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare

Region Halland har fördelat 20 stycken extrautlysta arbetsstipendier till konstnärer och kulturskapare, om vardera 25 000 kronor. Utlysningen öppnades den 14 maj och sista ansökningsdag var 31 maj 2020.

Ytterligare 15 stycken arbetsstipendier om vardera 25 000 kronor utlystes 27 maj–8 juni 2021 och dessa delades ut i juni 2021.

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.

Ordinarie kulturstöd från regionen

Ordinarie stöd till kulturutveckling (projekt), film och rörlig bild samt till litteratur, delas ut som vanligt, efter ansökan och bedömning.

Läs mer om regionalt kulturstöd.

Samarbeten och beviljade projekt

Tillsammans med våra samarbetspartner strävar vi efter att kulturskapare ska få betalt även för inställda arrangemang. Region Halland kräver inte återbetalning av stöd vid inställda arrangemang.

Samarbetspartner, kulturaktörer med regionala överenskommelser och projektägare som har beviljade medel ifrån Region Halland har fått specifik information utskickad om vad som gäller för er.

Driftnämnden beslutade redan i mars 2020 att:

  • medge att verksamhet kan planeras om, skjutas fram eller ställs in på grund av det nya coronaviruset covid-19
  • inte kräva återbetalning för kostnader för arrangemang som medfinansierats eller kommer att medfinansieras av Region Halland och som måste ställas in på grund av det nya coronaviruset covid-19
  • redovisning och uppföljning ska anpassas efter kapacitet och möjligheter hos den person, det företag eller den organisation som beviljats stöd. Det innebär att datum för att skicka in verksamhetsberättelser, redovisningar av beviljad projektfinansiering och liknande kan förlängas.

Stöd till distriktsorganisationer i Halland

Region Halland fördelar årligen stöd till barn- och ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, nykterhetsorganisationer, studieförbund och idrottsrörelsens organisationer RF-SISU Halland och Hallands parasportförbund.

Det stöd som fördelas till distriktsorganisationerna inom idéburen sektor kommer nästa gång att baseras på nivåerna från 2019 som är senaste ”normala” år. Det görs för att organisationerna och deras verksamhet inte ska påverkas negativt av att verksamhet inte kunnat bedrivas som vanligt.

Nationella beslut och insatser med anledning av pandemin

Besök respektive organisations webbplats för information. Observera att det är kort ansökningstid för de nationella bidragen.

De nationella beslut som fattats av regeringen finns tillgängliggjorda och förklarade på följande webbplatser:

Kulturrådet tillhandahåller information på sin webbplats.

Konstnärsnämnden tillhandahåller information till yrkesverksamma konstnärer med anledning av covid-19.

KLYS tillhandahåller information och länkar till samtliga branschorganisationer.

SKR – Sveriges kommuner och regioner informerar om hur kultur- och fritidsverksamhet i kommuner och regioner påverkas med anledning av coronaviruset.

Information och stöd till företagare

Verksamt.se är myndigheternas samlade webbplats för företagare. Där kan du hitta all samlad information från myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kring vilka insatser som görs för att mildra effekterna av coronaviruset. Uppdateras i realtid. Det finns även information på engelska.

#tillsammansförhalland

För dig som är företagare i Halland och möter utmaningar på grund av coronaviruset finns nu stöd, samlat under namnet Tillsammans för Halland, med fokus på rådgivning, affärsutveckling och finansiering. Du erbjuds kostnadsfri rådgivning.

Vi följer kontinuerligt situationen

Kultur i Halland följer kontinuerligt vad som sker nationellt, regionalt och lokalt för att ha uppdaterad kunskap till grund för beslut om insatser för kultursektorn och för idéburen sektor. Vi har också regelbunden kontakt med de kulturinstitutioner och kulturorganisationer som erhåller årligt stöd från Region Halland för att följa och diskutera åtgärder som kan motverka negativa konsekvenser och hitta lösningar på de svårigheter coronapandemin medför.

Vi har fördelat ansvaret för kontakten med kulturorganisationer, idrottsorganisationer och idéburen sektor på fler personer i Kultur i Hallands personal för att skapa förutsättningar för gemensam problemlösning.

Ytterligare insatser diskuteras tillsammans med kommunerna

Kultur i Halland för kontinuerligt samtal med kommunerna i Halland, för att tillsammans analysera effekterna av coronapandemin på lokalt och regionalt kulturliv och för att diskutera vilka insatser som kan göras.

Utöver det för vi dialog genom Regionsamverkan Sydsverige med den nationella nivån om behovet av ytterligare nationellt stöd till kultursektorn.

 

Senast ändrad: