Direkt till innehållet

Prioriteringar för regionalt kulturstöd

Följande prioriteringar tillämpas vid fördelning av kulturstöd:

  • regional relevans utifrån stödformens syfte och målen i Hallands kulturplan och kulturstrategi
  • sökande med utbildning och verksamhet inom kulturella och kreativa branscher
  • projekt som görs i samarbete med aktörer verksamma i Halland
  • projekt som genomförs i Halland
  • konstnärlig bedömning
  • projekt med fler finansiärer än Region Halland
  • skäliga arvoden – yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt bör arvoderas utifrån gällande branschöverenskommelser
  • genomförbarhet utifrån budget, tidplan och medverkande
  • om den sökande tidigare beviljats stöd från Region Halland beaktas genomförande och måluppfyllelse

Unga kulturaktörer med konstnärlig eller kulturell utbildning, eller erfarenhet som aktör inom kulturområdet, kan tilldelas Expresstöd.

Stöd kan inte beviljas för vidareförmedling.

Projektstöd beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller för aktiviteter som redan är genomförda. Undantaget är efterhandsstöd för litteratur av halländskt värde som kan beviljas.

 

Senast ändrad: