Direkt till innehållet

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer ska komplettera befintliga kulturinstitutioners verksamheter samt skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland.

Verksamhetsstöd ska ses som långsiktiga åtaganden från Region Hallands sida. Syftet med stöden är att upprätthålla, stärka och utveckla den kulturella infrastrukturen. De verksamheter som får verksamhetsstöd ska vara av regionalt intresse och tillsammans bidra till ett rikt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet inom olika konst- och kulturområden i hela Halland.

Denna form av verksamhetsstöd är sökbar för icke vinstutdelande kulturverksamheter som är juridiska personer med säte och verksamhet i Halland. (Enskild firma är inte en juridisk person.)

  • För att som ny aktör beviljas stöd bör den sökande gruppen eller organisationen ha beviljats andra stöd från Kultur i Halland.
  • Gruppen/organisationen ska också ha annan finansiering från stat, kommun eller annan finansiär.

Verksamhetsstöd kan inte beviljas till verksamheter som har skulder till Kronofogdemyndigheten för svenska skatter och avgifter eller som är i likvidation eller konkurs.

Överenskommelser om regionala uppdrag skrivs med de verksamheter som beviljas verksamhetsstöd och löper över tre år. Uppdragen gäller organisationens/gruppens ordinarie verksamhet.

Ansökan

Ansökan är öppen:

  • 1–28 februari 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026.
  • Nästa ansökningsperiod är i februari 2025.

Ansök om verksamhetsstöd

Verksamhetsstöden bereds inom förvaltningen och beslut fattas av driftnämnd Kultur och skola i samband med budget. Beslut meddelas i juni.

Kontakta Kultur i Halland innan ansökan

Organisationer som för närvarande inte har verksamhetsstöd uppmanar vi att kontakta Kultur i Halland innan ansökan.

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035 17 98 28

Senast ändrad: