Direkt till innehållet

Stöd till film

Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Stöd ges även till filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ.

Professionella filmare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att producera film av hög kvalitet.

Riktlinjer

  • Stöd kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.
  • Filmen ska i väsentliga delar ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent och upphovspersoner eller medverkande i övrigt.
  • Filmen ska levereras till Kultur i Halland på fysisk media med presstexter och pressbilder. Kultur i Halland ska ha rätt att visa filmen i icke-kommersiella sammanhang.
  • I eftertexter och i marknadsföringsmaterial ska anges att filmen är producerad med stöd av Region Halland.

Två ansökningstillfällen per år

  • Första ansökningsperioden öppnar den 1 mars och sista ansökningsdag är den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
  • Andra ansökningsperioden öppnar den 1 oktober och sista ansökningsdag är den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioderna avvisas.

Andra stödformer

För projekt där det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader kan Expresstöd sökas löpande. Det högsta belopp som kan beviljas som expresstöd är 25 000 kr. Expresstödet ska stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.

Ansök så här:

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare för film för att diskutera din projektidé.

Ansökningsblankett

Använd Region Hallands ansökningsblankett för film, (blanketten kan öppnas och redigeras i Microsoft Word eller andra ordbehandlingsprogram).

Observera: Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökan skickas till:

regionen@regionhalland.se

Det går även bra att skicka ansökan med post till: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Offentlig handling

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir därmed offentlig handling.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det gör du med rekvisitionsblanketten som finns att hämta här:

Blankett för rekvisition av bidrag och anslag.

Om planerna för projektet behöver ändras

Vid större avvikelser från projektplanen ska Kultur i Halland skriftligt godkänna att förändringen får ske inom ramen för beviljade medel. Kontakta en avdelningschef som arbetar med kultur på Region Halland med information om vad du som projektägare önskar förändra.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland, senast det datum som anges i beslutsmeddelandet. Särskild blankett ska användas.

Läs mer om redovisning av projekt och hämta redovisningsblanketten här.

Uppföljning och kontroll

När en organisation eller person tar emot kulturstöd ges Region Halland rätt att kontrollera hur pengarna används. Region Halland får också begära återbetalning av de delar av stödet som inte används för ändamål och kostnader som beviljats stöd.

Om Region Halland frågar efter information, kvitton eller fakturor ska den som fått kulturstöd svara och leverera dessa dokument till Region Halland inom fyra veckor. Information och dokument efterfrågas för att Region Halland ska kunna avgöra om stödet använts enligt ansökan och beslut om stöd.

Återbetalning av bidrag

Stöd ska återbetalas till Region Halland om något av följande inträffar:

  • Anslag från Region Halland har använts för andra ändamål eller kostnader än de som beviljats stöd.
  • Oriktiga uppgifter lämnas i samband med uppföljning och kontroll.
  • Material som Region Halland efterfrågat för granskning inte har skickats in inom fyra veckor.
  • Om det blir pengar över i projektet. Ta kontakt med Region Halland för att få veta hur du ska göra återbetalningen.

 

Senast ändrad: