Direkt till innehållet

Projektstöd till kulturutveckling

Projektstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet.

Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Ett projekt kan äga rum i endast en kommun om det har betydelse för Halland. Kommunerna ansvarar för lokal kulturverksamhet.

Kultur i Halland handlägger inkomna ansökningar. Vid behov anlitar vi externa sakkunniga inom olika ämnesområden.

Vi handlägger ansökningar utifrån följande prioriteringar:

 • Projekt som bidrar till att förverkliga kulturpolitiska mål i Hallands kulturplan.
 • Professionell kvalitet och god genomförandekapacitet.
 • Nytänkande kring metoder, arbetssätt, samarbetspartners och publik.
 • Ny regional infrastruktur eller större profilskapande kulturevenemang.
 • Projekt där det finns fler finansiärer än Region Halland.
 • Projekt där det framgår hur resultatet av utvecklingsarbetet ska tas tillvara.

Vi ger inte stöd till:

 • Drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
 • Investeringar i lokaler eller utrustning.
 • Fonograminspelning eller fonogramutgivning.
 • Projekt med amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan.
 • Bidrag till kör- och ensembleresor.
 • Konserter eller föreställningar av engångskaraktär.

Två ansökningstillfällen per år

 • Första ansökningsperioden öppnar den 1 mars och sista ansökningsdag är den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
 • Andra ansökningsperioden öppnar den 1 oktober och sista ansökningsdag är den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioderna avvisas.

Kontakta gärna utvecklare för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé innan du ansöker.

Ansökan

Använd Region Hallands ansökningsblankett (blanketten kan öppnas och redigeras i Microsoft Word eller andra ordbehandlingsprogram).

Om din ansökan gäller stöd för film och rörlig bild, se villkor och ansökningsblankett för film och rörlig bild.

Ansökan skickas till:

regionen@regionhalland.se

Det går även bra att skicka ansökan med post till: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Offentlig handling

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir därmed offentlig handling.

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan.

Vilka som beviljas stöd publiceras på Region Hallands webbplats.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det ska göras med rekvisitionsblankett som finns att hämta här:

Blankett för rekvisition av bidrag och anslag.

Om planerna för projektet behöver ändras

Vid större avvikelser från projektplanen ska Kultur i Halland skriftligt godkänna att förändringen får ske inom ramen för beviljade medel. Kontakta en avdelningschef som arbetar med kultur på Region Halland med information om vad du som projektägare önskar förändra.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland, senast det datum som anges i beslutsmeddelandet. Särskild blankett ska användas.

Läs mer om redovisning av projekt och hämta redovisningsblanketten här.

Informera om att ni fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att ha med Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Uppföljning och kontroll

När en organisation eller person tar emot kulturstöd ges Region Halland rätt att kontrollera hur pengarna används. Region Halland får också begära återbetalning av de delar av stödet som inte används för ändamål och kostnader som beviljats stöd.

Om Region Halland frågar efter information, kvitton eller fakturor ska den som fått kulturstöd svara och leverera dessa dokument till Region Halland inom fyra veckor. Information och dokument efterfrågas för att Region Halland ska kunna avgöra om stödet använts enligt ansökan och beslut om stöd.

Återbetalning av bidrag

Stöd ska återbetalas till Region Halland om något av följande inträffar:

 • Anslag från Region Halland har använts för andra ändamål eller kostnader än de som beviljats stöd.
 • Oriktiga uppgifter lämnas i samband med uppföljning och kontroll.
 • Material som Region Halland efterfrågat för granskning inte har skickats in inom fyra veckor.
 • Om det blir pengar över i projektet. Ta kontakt med Region Halland för att få veta hur du ska göra återbetalningen.

 

Senast ändrad: