Webbplatser

Webbplatser ikon

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ska ses som långsiktiga åtaganden från Region Hallands sida. Syftet med stöden är att upprätthålla, stärka och utveckla den kulturella infrastrukturen. De verksamheter som får verksamhetsstöd ska vara av regionalt intresse och tillsammans bidra till ett rikt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet inom olika konst- och kulturområden i hela Halland.

Det finns fyra former av verksamhetsstöd:

 • Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB.
 • Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland.
 • Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag.
 • Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer av regionalt intresse – denna form av verksamhetsstöd är sökbar från 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026.

Överenskommelser om verksamhetsstöd följs upp årligen av förvaltningen Kultur och skola.

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer omfattar Hallands kulturhistoriska museum, Kulturmiljö Halland och Hallands konstmuseum. Finansieringen görs utifrån överenskommelse om ekonomiskt stöd som tecknas mellan Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun.

Verksamhetsstöd till Teater Halland AB, som är ett av Region Halland helägt aktiebolag. Ett kulturpolitiskt utvecklingsavtal tecknas med Teater Halland AB i enlighet med Ägardirektiv för Teater Halland AB.

Stiftelsen Hallands länsmuseer ska:

 • producera utställningar och programverksamhet med hög kvalitet och med ett mångsidigt sammansatt utbud,
 • sträva efter att nå en bred publik och nya publikgrupper, med särskilt fokus på barn och unga,
 • förvalta, utveckla och tillgängliggöra samlingarna för hela regionen,
 • delta i arbetet med att genomföra Hallands kulturplan och kulturstrategi
 • bidra till Regionens och Kommunernas utveckling, kulturprofil och attraktionskraft genom ett arbetssätt präglat av öppenhet, dialog och samverkan.

Teater Halland AB ska:

bedriva professionell teaterverksamhet för barn, ungdom och vuxna samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska medverka till att förverkliga Region Hallands mål och strategier samt Hallands kulturplan. Målen konkretiseras i ett kulturpolitiskt utvecklingsavtal om regionteaterverksamhet.

Kulturpolitiskt utvecklingsavtal: att utifrån Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 och vad som beskrivs i kapitlet om teater:

 • öka tillgången till teaterupplevelser av hög kvalitet
 • bredda deltagandet och nå ny publik
 • skapa nya samarbeten för ökat utbud
 • delta aktivt i samtal om angelägna samtidsfrågor.

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade tillsammans med kommunerna

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade tillsammans med kommunerna, behöver inte sökas, men ska redovisas årligen. Stödet kräver medfinansiering från respektive kommun. Överenskommelser om regionala uppdrag tecknas mellan Region Halland, respektive kommun och företrädare för organisationen. Uppdragen utgår från organisationens ordinarie verksamhet. Utökade uppdrag kan tecknas men bör då åtföljas av utökat stöd.

Överenskommelserna löper över fyra år och ses över i samband med att en ny kulturplan beslutats.

Överenskommelser finns för perioden 2023–2025 gällande: Mjellby konstmuseum, Rian Designmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Tjolöholms slott, Unnaryds bonadsmuseum samt via Varbergs kommun till kulturmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton radiostation.

Mjellby konstmuseum

Kulturnämnden i Halmstads kommun ska:

 • stärka utvecklingen av Mjellby Konstmuseum som arena för surrealistisk konst med regional, nationell och internationell synlighet.
 • stärka utvecklingen av Mjellby konstmuseum till ett centrum för kunskap och bildning om surrealistisk konst.

Kulturnämnden i Halmstads kommun ska utöver utvecklingsmålen säkerställa tillämpning av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning tillämpas.

Rian Designmuseum

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen i Falkenbergs kommun ska:

 • fortsätta utvecklingen av Rian Designmuseum till en innovativ arena för design med regional, nationell och internationell synlighet,
 • stärka utvecklingen av Rian Designmuseum till ett centrum för kunskap och bildning om design.

Falkenbergs kommun ska utöver utvecklingsmålen säkerställa tillämpning av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning tillämpas.

Ett tilläggsavtal till överenskommelsen om Rian designmuseum har tecknats med Falkenbergs kommun för det utökade åtagandet för arbetet med SPOK Halland.

Teckningsmuseet i Laholm

Laholms kommun ska:

 • fortsätta utvecklingen av Teckningsmuseet som innovativ arena för teckningskonst med regional, nationell och internationell synlighet,
 • fortsätta utvecklingen av Teckningsmuseet till ett centrum för kunskap och bildning om teckningskonst.
 • bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete som bidrar till att tillgängliggöra Teckningsmuseet och fördjupa upplevelserna på museet.

Laholms kommun ska säkerställa tillämpning av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning.

Tjolöholms slott

Stiftelsen Tjolöholm ska:

 • fortsätta utvecklingen av Tjolöholms slott till ett centrum för kunskap och bildning med inriktning på Arts & Craft,
 • med denna inriktning stärka utvecklingen av Tjolöholms natur- och kulturmiljö till en kulturarena med regional, nationell och internationell synlighet.

Stiftelsen Tjolöholm ska utöver utvecklingsmålen säkerställa tillämpning av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning.

Unnaryds bonadsmuseum

Hylte kommun och Unnaryd - Jälluntofta Hembygdsförening ska:

 • stärka utvecklingen av Unnaryds Bonadsmuseum som arena för kunskap och bildning om och upplevelse av bonadsmåleriets historia och konstnärliga uttryck,
 • stödja och stimulera samverkan mellan aktörer som kan bidra till att Bonadsmuseet stärks och tillgängliggörs.

Hylte kommun och Unnaryd - Jälluntofta Hembygdsförening ska utöver utvecklingsmålen säkerställa tillämpning av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning.

Varbergs kommun för kulturmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton radiostation

Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun ska:

 • stärka utvecklingen av Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton Radiostation som arenor för kunskap och bildning om och upplevelse av historia och kulturarv,
 • stödja och stimulera samverkan och samarbeten mellan olika aktörer som kan bidra till att kunskapen om de två kulturmiljöerna stärks och tillgängliggörs.

Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun ska utöver utvecklingsmålen säkerställa att MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning tillämpas.

Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kan ges till kulturverksamheter som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur efter dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän.

Överenskommelserna löper över högst fyra år och ses över i samband med att en ny kulturplan beslutats.

Överenskommelser finns med: Kulturakademin, Hallands bildningsförbund, Riksteatern Halland och Stiftelsen Hallands länsmuseer gällande Regional enskild arkivverksamhet och Konst i Halland.

Kulturakademin

Kulturakademin ska:

 • i samverkan med institutionschefsnätverket, samrådet för professionella kulturskapare, Konst i Halland, resurscentrum Film och Kultur i Halland ta fram förslag på prioriterade utbildningsinsatser för Halland,
 • erbjuda och genomföra kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form som har sitt säte eller är folkbokförda i Halland,
 • redovisa genomförd verksamhet för och med deltagare från Halland.

Hallands bildningsförbund

Överenskommelsen om särskilda uppdrag omfattar följande:

Kultur för äldre

Hallands bildningsförbund ska arbeta i överenstämmelse med Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre (DNKS180286).

Förmedling av kulturutbud till kommunal omsorgsverksamhet och föreningsliv i Halland

Hallands bildningsförbund ska förmedla kulturprogram till kommunal omsorgsverksamhet och föreningsliv med spridning i hela Halland. Det subventionerade kulturutbud som förmedlas ska uppfylla de villkor som anges för regionalt subventionerat kulturutbud i Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre.

Samordning av samarbetet mellan Region Halland och idéburen sektor i Halland

Den Halländska överenskommelsen tecknades 2019 mellan Region Halland och organisationer inom idéburen sektor i Halland (RS180346). Hallands bildningsförbund ska samordna och processleda arbetet utifrån Den Halländska överenskommelsen och dess handlingsplan. Finansiering av denna del av överenskommelsen fördelas mellan Regionkontoret och förvaltningen Kultur och skola. Regionkontorets medfinansiering rekvireras årligen via avdelningen för hållbarhet.

Utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamhet

Hallands bildningsförbund har som medlem i Sveriges Hembygdsförbund ansvar för utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamheter i Halland.

Utvecklingsstöd till föreningsdrivna teaterföreningar

Hallands bildningsförbund ska erbjuda stöd till föreningsdrivna scenkonstaktörer i hela Halland, med fokus på teaterområdet, och skapa möjligheter till möten mellan professionella och amatörer.

Riksteatern Halland

Riksteatern Halland ska:

 • främja arrangörsutveckling med fokus på professionell scenkonst,
 • stödja, stärka och utveckla arrangörsföreningars arbete genom kompetenshöjande, stödjande och samordnande insatser.

Regional enskild arkivverksamhet

Följande överenskommelse om särskilda uppdrag tecknas mellan Region Halland och Stiftelsen Hallands länsmuseer för arbetet med regionala enskild arkivverksamhet.

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer ska leda och samordna arbetet i den ideella föreningen Arkiv Halland genom den länsarkivariefunktion som är förlagd till stiftelsen. Stiftelsen ansvarar för att skriva avtal med Arkiv Halland.
 • Utvecklingsmål för arbetet anges i kapitlet Regional enskild arkivverksamhet i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

Konst i Halland

Följande överenskommelse om särskilda uppdrag tecknas mellan Region Halland och Stiftelsen Hallands länsmuseer:

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer ska, i samarbete med Kultur i Halland, leda och samordna det arbete som görs inom ramen för Konst i Halland,
 • Utvecklingsmål för arbetet anges i kapitlet Bild och form i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024.
  En verksamhetsplan för Konst i Halland ska årligen tas fram gemensamt av stiftelsen och Region Halland.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Syftet med verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer är att komplettera befintliga kulturinstitutioners verksamheter samt skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland. Stödformen är sökbar vart tredje år.

Verksamhetsstöd har beviljats följande organisationer 2024–2026: Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum), Hallands spelmansförbund, Konsthallen Hishult, Konstliv Halland (Konstrundan i Halland), Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg, Kulturverket, Solsidans Kulturförening, Teater Albatross, Teater Dictat och Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella Gatuteaterfestivalen).

Nästa utlysning sker i februari 2026.

Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum)

Garnisonsmuseet Halmstad ska:

 • förvalta och visa museets samlingar, skapa och visa utställningar samt genomföra publika arrangemang såsom guidningar och föredrag på museet och krigshistoriskt intressanta platser i regionen.

Garnisonsmuseet Halmstad ska säkerställa tillämpningen av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning samt att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt.

Hallands spelmansförbund

Hallands spelmansförbund ska:

 • arrangera kurser, spelträffar, konserter, samt spela in och dokumentera traditionsbärare och deras låtar från Halland,
 • genomföra utbildning för deltagare i ungdomsensemblen Hallandsfolk samt genomföra konserter under professionell ledning.

Hallands spelmansförbund ska säkerställa att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande.

Konsthallen Hishult

Konsthallen Hishult ska:

 • visa nordisk samtidskonst av hög konstnärlig kvalitet,
 • skapa möten mellan konstnärer, konstarter och publiken.

Konsthallen Hishult ska säkerställa tillämpningen av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning samt att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt.

Konstliv Halland (Konstrundan i Halland)

Konstliv i Halland ska:

 • årligen arrangera och marknadsföra Konstrundan i Halland.

Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg (KKV Varberg)

KKV Varberg ska:

 • erbjuda medlemmar introduktion till verkstadens maskiner, material och tekniker, samt bedriva kursverksamhet och utveckla samarbeten som bidrar till att förverkliga föreningens syften och ändamål.

KKV Varberg ska säkerställa tillämpningen av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning samt att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt.

Kulturverket

Kulturverket ska:

 • producera och arrangera konserter av hög kvalitet med fokus på arrangemang som bidrar till både breddat musikutbud och breddat publikt deltagande i Halland,
 • skapa mötesplatser för musikintresserade barn, ungdomar och vuxna genom konserter, skolkonserter, workshops och dylikt.

Kulturverket ska säkerställa att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande.

Solsidans Kulturförening

Solsidans Kulturförening ska:

 • regelbundet arrangera offentliga kulturevenemang såsom konserter, kurser, utställningar och föreställningar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom olika konstformer och genrer. Utbudet av kulturevenemang ska innehålla erbjudanden som riktar sig till människor i alla åldrar.

Solsidans Kulturförening ska säkerställa tillämpningen av MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning samt att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt.

Teater Albatross

Teater Albatross ska:

 • skapa och spela föreställningar för barn, ungdomar och vuxna i Halland.

Teater Albatross ska säkerställa att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande.

Teater Dictat

Teater Dictat ska:

 • producera och spela teaterföreställningar i Halland,
 • genomföra aktiviteter som workshops och samtal med föreningens målgrupper.

Teater Dictat ska säkerställa att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande.

Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella Gatuteaterfestivalen)

Västsvenska Turnerande SommarTeatern ska årligen:

 • producera och arrangera internationell Streetperformance (gatuteater) i det offentliga rummet med Halmstad som utgångspunkt, med gästspel i andra städer i Halland där det finns aktuella samarbeten och sammanhang,
 • producera och arrangera kunskapsplattformen Public med föreläsningar och seminarier om konst och kultur i det offentliga rummet.

Västsvenska Turnerande SommarTeatern ska säkerställa att skäliga arvoden betalas till yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande.

Övriga överenskommelser

 • Resurscentrum Film
 • Resurscentrum Kulturarv

Resurscentrum Film

Överenskommelsen innebär att Katrinebergs Folkhögskola tilldelas ett årligt anslag för att arbeta utifrån följande utvecklingsmål:

 • Samordna och främja filmkunnighet och filmskapande
 • Samordna och verka för talangutveckling
 • ingå i Filmregionernas och RSS mötesgrupper inom talangarbete.

En verksamhetsplan med grund i Hallands kulturplan och överenskommelse ska årligen tas fram gemensamt av parterna.

Resurscentrum Kulturarv

Resurscentrum för kulturarv i Halland drivs av Stiftelsen Hallands länsmuseer på uppdrag av och i samarbete med Region Halland 2023–2025.

Utvecklingsmålen är desamma som i kapitlet om kulturarv i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.

 • Utveckla samarbetet inom kulturarvssektorn i Halland
 • Använda kulturarvet som resurs för ökad attraktivitet
 • Stärka demokratiseringen av kulturarvsprocessen
 • Stärka barns och ungas tillgång till och kunskap om kulturarvet

En verksamhetsplan ska årligen tas fram gemensamt av Stiftelsen Hallands länsmuseer och Region Halland.

Senast ändrad: