Direkt till innehållet

Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

Publicerad: 2018-10-31 Senast ändrad:

Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna.

– Vår stora utmaning den kommande mandatperioden är att lyckas med våra prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Vi behöver investera i rätt saker för att kunna driva utveckling och fortsätta leverera bra vård till hallänningarna. Samtidigt behöver vi koncentrera vår verksamhet till kärnuppdraget för att stoppa kostnadsutvecklingen som har varit för hög under lång tid, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Arbetet med att effektivisera verksamheten har pågått i flera år. Det har gett ekonomisk effekt, men är inte tillräckligt. Därför krävs nu fler åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen och mål som pekar på områden som utvecklar verksamheten och Halland. Sammanlagt finns tio fokusområden i Mål och budget 2019 (PDF).

Fokus på ett bristområde och patienternas behov

Vården i Sverige är i världsklass. Och vården i Region Halland toppar listorna inom nästan alla de områden som mäts nationellt, utom ett. Därför är ett av fokusområdena för 2019 hjärtsjukvård. Ett annat fokusområde är digitalisering, som är en viktig drivkraft för förändring mot en modern hälso- och sjukvård. Använd rätt kan digitaliseringen på längre sikt bidra till att minska kostnadsutvecklingen, vilket är helt avgörande för att Hallands invånare ska kunna erbjudas en god och nära vård av hög kvalitet även i framtiden.
– Vi vill sätta fokus på sammanhållen vård och att möta fler vårdbehov nära patienterna. Region Halland måste ge patienten nya sätt att komma i kontakt med sjukvården så den blir mer individualiserad och får ökad tillgänglighet. Det kräver samverkan med kommunerna och utveckling för att exempelvis kunna möta patienter ännu mer digitalt, säger Tommy Rydfeldt (L).

Förändrade patientavgifter för ökad styrning

Förslaget innehåller en minskad budget för alla verksamheter inom Region Halland. För att kunna behålla en högkvalitativ vård och samtidigt styra patienter till rätt vårdnivå, så finns även en del nya avgifter och avgiftshöjningar med i förslaget. De föreslagna höjningarna gör att vården i Halland går från att vara bland de billigaste i Sverige till att kosta ungefär lika mycket som i övriga landet. Förslaget till patientavgifter 2019 hittar du här! Förslaget till patientavgifter 2019 hittar du här! (PDF).

– Vi i Halland kan inte både vara bäst och billigast, vi ser tydligt att den ekvationen inte går ihop. Men högkostnadsskyddet gör att de som är i stort behov av vård i de flesta fall inte får högre kostnader per år än de har i dag. Det är de med störst behov vi vill öka tillgängligheten för och avgifterna är ett sätt att styra behoven till rätt vårdnivå, säger, säger Benny Strandberg (KD).

Bättre förutsättningar för pendling gynnar regional utveckling

Inom området för regional utveckling ligger fokus på att Halland även fortsättningsvis ska ha en hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete.
Befolkningsutvecklingen är positiv men ger också utmaningar i att exempelvis kunna bemanna viktiga samhällsfunktioner. Halland behöver arbetskraft från andra regioner och hallänningar behöver kunna arbetspendla. Satsningar som kommer att bidra till att öka kollektivtrafikens attraktivitet de närmaste åren är till exempel upprustning av Öresundstågen, ett nytt system för biljettköp inom stora delar av Sverige samt en gemensam taxa med en gränsrabatt över närliggande länsgränser.
– Det halländska näringslivet behöver ökad kompetens för att kunna växa. Region Halland deltar aktivt i arbetet för att skapa ett utbildningsutbud som matchar behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Förutom utbildningsinsatser så handlar det om validering av tidigare utbildningar både från Sverige och utomlands. Dessutom fortsätter bredbandsutbyggnaden i Halland under 2019, säger Helene Andersson (C).

Mål och budget 2019 beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige den 21 november. Regionfullmäktige har redan beslutat att skatten blir oförändrad kommande år. Den sammanlagda budgeten 2019 ligger på cirka 10 miljarder kronor, vilket är nästan en halv miljard högre än budgeten för 2018.

För mer information:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 0703-25 42 15
Helene Andersson (C), 070-675 61 62
Tommy Rydfeldt (L), 0727-26 48 30
Benny Strandberg (KD), 0707-32 47 07

 

Frågor och svar om Alliansens budgetförslag

Hur ska ni kunna sänka kostnaderna med så mycket som krävs?
Det här är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete. 2019 kommer vi att arbeta med att sänka kostnaderna och öka intäkterna. Vi höjer en del patientavgifter samtidigt som verksamheterna kommer med förslag på åtgärder som minskar kostnadsutvecklingen. Det läggs också generella effektiviseringskrav, bland annat på regionkontoret och de förtroendevalda.

Varför har Region Halland inte lyckats komma tillrätta med underskottet tidigare?
Mycket har gjorts men det har inte varit tillräckligt. Halland växer, folk blir allt äldre och nya behandlingsmetoder som i många fall är väldigt kostsamma tas fram. Alltså ökar kostnaderna hela tiden och vi har inte anpassat oss tillräckligt snabbt. Vi behöver fortsätta nyttja digitalisering som ett verktyg för att förändra våra arbetssätt och modernisera hälso- och sjukvården.

Vad görs i verksamheten för att lyckas nu?
Verksamheterna med förvaltningschefer i spetsen arbetar nu på att ta fram ett antal åtgärder som beräknas minska kostnaderna med 72 miljoner kronor. Åtgärderna ska samverkas med fackliga organisationer och därefter beslutas av regionstyrelsen.

Vilken typ av åtgärder rör det sig om?
Det finns redan beslutade åtgärder som kommer att påverka ekonomin positivt 2019.

Ett exempel på beslut som redan har fattats handlar om att upphäva en planerad investering (Pet/CT) och istället jobba vidare på samma sätt som vi gör idag. Det sparar pengar, men ändrar inte nuvarande förutsättningar för varken anställda eller patienter.

Ett annat beslut handlar om att nyttja tolkhjälp digitalt, där försöksverksamheten enbart sett positiva effekter.

Men flera andra förslag på åtgärder håller på att analyseras inför kommande beslut.

Varför höjer ni patientavgifterna?
Vi har idag låga avgifter i många fall jämfört med övriga landsting och regioner. För att kunna behålla en högkvalitativ vård och samtidigt styra patienter till rätt vårdnivå, så finns därför en del nya avgifter och avgiftshöjningar med i förslaget. De föreslagna höjningarna gör att vården i Halland går från att vara bland de billigaste i Sverige till att kosta ungefär lika mycket som i övriga landet.

Högkostnadsskyddet gör dock att de som är i stort behov av vård i de flesta fall inte får högre kostnader per år än de har i dag. Det är de med störst behov vi vill öka tillgängligheten för och avgifterna är ett sätt att styra behoven till rätt vårdnivå.

Varför höjer ni inte skatten?
Med de åtgärder vi redan har fattat beslut om och de som håller på att utredas så ser vi att det finns saker vi kan göra interntför att effektivisera vår verksamhet. Innan vi har ordning internt vill vi inte besluta om en skattehöjning som påverkar alla hallänningar.

Vilka andra åtgärder genomförs 2019?
Utredningar pågår kring ett antal andra åtgärder, men de återkommer vi till. De måste analyseras närmare och sedan samverkas med fackliga organisationer innan de kan offentliggöras och beslutas av regionstyrelsen.

Hur påverkas vården till hallänningarna av en stramare budget?
Hela tanken med att göra medvetna prioriteringar är att påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi har god kvalitet i vården i Halland. Budgeten för 2019 är nästan en halv miljard högre än budgeten 2018, så detta handlar om att minska kostnadsutvecklingen.

Hur kan ni ha som mål att utveckla vissa saker, samtidigt som det ska sparas?
Den största utmaningen under kommande mandatperiod är att lyckas med våra prioriteringar för att få en ekonomi i balans. Vi behöver utveckla och investera i rätt saker för att kunna driva samhällsutveckling och fortsätta leverera bra vård till hallänningarna. Samtidigt behöver vi koncentrera vår verksamhet till kärnuppdraget för att stoppa kostnadsutvecklingen som har varit negativ under lång tid