Direkt till innehållet

Antalet trycksår i vården minskar

Andelen patienter med trycksår i Region Halland har sedan förra året nästan halverats, det visar den årliga nationella trycksårsmätningen. Region Halland tillhör de tre regioner som har lägst förekomst av trycksår.

Publicerad: 2019-04-17 Senast ändrad:

En gång om året görs en nationell så kallad punktprevalensmätning där man tittar på förekomsten av trycksår vid en speciell tidpunkt. Mätningen inkluderar alla patienter som är 18 år eller äldre och inneliggande på sjukhus klockan 07.00 den dag som mätningen genomförs. 2019 års mätning genomfördes under mars månad på drygt 400 patienter i Halland.

Av de drygt 400 patienterna hade 6,8 procent ett eller flera trycksår vid mättillfället. Det kan jämföras med förra året, då motsvarande siffra i Region Halland var 11,2 procent. Det innebär att förekomsten av trycksår nästan halverats jämfört med föregående år. Rikets resultat 2019 var 12,3 procent.
Andel patienter i Region Halland som får trycksår under sin sjukhusvistelse har minskat från 8 % till 4,5 % sedan föregående år.
– Trycksår är ett prioriterat område i Region Hallands patientsäkerhetsarbete. Därför är det extra glädjande att regionens satsningar på att minska förekomsten av trycksår har givit resultat. Dock är det viktigt att arbetet med förebyggande åtgärder fortgår, eftersom målet är att ingen ska drabbas av trycksår, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och tidigt sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minskas. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.

Årets mätning (2019) av trycksår genomfördes på patienter som var inneliggande på följande sjukhus vid den aktuella tidpunkten för mätningen: Hallands Sjukhus, Psykiatri Halland, CapioMovement och Palliativa allmänna vårdavdelningen Falkenberg.

Fakta trycksår
De vanligaste ställen som trycksår uppkommer på är ryggslut och hälar.
Läs mer om trycksår på 1177.se