Direkt till innehållet

Årets viktigaste fullmäktigebeslut klubbat

Publicerad: 2019-06-19 Senast ändrad:

Nästan 10,5 miljarder kronor fördelades och de politiska målen pekades ut när regionfullmäktige på onsdagen tog beslut om Region Hallands mål och budget för 2020-2022. Budgeten innehåller en skattehöjning på 58 öre – en nödvändig förstärkning till en redan effektiv hälso- och sjukvård enligt den halländska alliansen, vars förslag vann omröstningen.

Halland ska sträva mot att vara attraktivt och konkurrenskraftigt. Samtidigt behöver framtidens hälso- och sjukvård vara sammanhållen för patienten och ha en ökad digital tillgänglighet. Det är några av de riktningar regionfullmäktige pekar ut för Region Halland de kommande åren. En tydlig styrning är också att organisationen ska präglas av god ekonomisk hushållning. Den höga kostnadsutvecklingen behöver bromsas och alla verksamheter måste fortsatt arbeta med effektiviseringar.

När Halland växer och andelen äldre blir allt fler så ökar vårdbehovet. Även kostnaderna för läkemedel och diagnostik ökar. Skattehöjningen, som ger ett tillskott på cirka 440 miljoner kronor, ska främst användas för att skapa förutsättningar för omställningar så att verksamheterna ska klara de kommande utmaningarna.

I det beslutade mål- och budgetdokumentet står det att man redan i höst vill ge ett uppdrag som ska fokusera på omställningen av hälso- och sjukvården och de fastighetsinvesteringar som kommer att krävas framöver. Målsättningen är att det ska finnas en bred politisk förankring bakom uppdraget. Sjukvården behöver både byggas ut och förändras för att möta framtida behov i ett växande Halland.