Direkt till innehållet

Region Halland inrättar Beredning för social hållbarhet

Publicerad: 2022-09-19 Senast ändrad:

Inför varje ny mandatperiod ser Region Halland över den politiska organisationen. Utifrån översynen har regionfullmäktige beslutat att avveckla de lokala nämnderna vid mandatperiodens slut och att samtidigt inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. Beredningen tillsätts av regionstyrelsen i början av 2023.

Visionen om Halland – bästa livsplatsen uppnås genom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Genom att stärka den sociala hållbarheten i Halland skapas goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och en god och jämlik hälsa. Därför vill Region Halland ytterligare förstärka sitt arbete med social hållbarhet.

Beredningens uppdrag och direktiv

Genom samverkan, utvecklingsarbete och utifrån den halländska befolkningens behov och våra regionala förutsättningar, skapas ökade möjligheter att tillsammans bygga ett socialt hållbart Halland.

Beredningens uppdrag beskrivs här: Uppdrag och direktiv – Beredning för social hållbarhet (pdf)

Lokala nämnders lärdomar

Under fyra mandatperioder har Region Halland haft en lokal nämnd i varje kommun. Uppdraget har bland annat varit att samverka med olika aktörer regionalt och lokalt, att fånga upp behov och driva utvecklingsarbete med fokus på folkhälsa och social hållbarhet och att ta fram och sprida kunskap.

För att ta vara på lärdomar från tiden med lokala nämnder genomförs under 2022 en historiebeskrivning, med intervjuer med nuvarande och tidigare förtroendevalda och tjänstepersoner samt genomlysning av material och handlingar från åren med lokala nämnder. Lärdomarna kommer att presenteras på regionhalland.se.

Dialog för utvecklad samverkan

Med den nya beredningen på plats, kommer Region Halland att initiera nya dialoger med halländska aktörer för en stärkt och utvecklad samverkan kring social hållbarhet.