Direkt till innehållet

Färre patienter med trycksår i Halland än i riket

Publicerad: 2021-11-12 Senast ändrad:

I Region Halland är det, i en nationell jämförelse, få patienter som drabbas av trycksår. Detta trots stor belastning på vården på grund av coronapandemin. Andelen riskpatienter med trycksår är betydligt färre i Halland än i riket enligt en nyligen publicerad mätning från Sveriges Kommuner och Regioner.

Mätningen för år 2021 visar på en nationell uppgång i förekomsten av andelen trycksår jämfört med året innan, från cirka 11 procent våren 2020 till cirka 14 procent hösten 2021. I Region Halland handlar det om en oförändrad andel på 8 procent.

Sett till de svårare trycksåren, klassade som kategori 2–4, har Halland halverat sin siffra från 6 procent till 3 procent. Nationellt sett har 8 procent av patienterna drabbats av denna vårdskada, vilket är en ökning med två procentenheter från år 2020. Inte heller de sjukhusförvärvade trycksåren har ökat i Halland under 2021, trots hög belastning på sjukvården.  Andelen riskpatienter i vården har ökat något, men andelen riskpatienter som drabbas av trycksår ligger konstant på var femte person i Halland (nationellt är siffran 36 procent för 2021).I Region Halland pågår ett ständigt systematiskt arbete för att förebygga och undvika att trycksår uppkommer. Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande arbete.Totalt ingick 8 710 patienter i mätningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Mätningen omfattar personer som är 18 år och äldre i slutenvård, exklusive rättspsykiatrisk vård. Punktmätningar genomförs vid en given dag under mätveckan på de patienter som är inskrivna på sjukhus. För mer information om mätningen, se SKR:s webbsida; Fler trycksår i vården under pandemin