Direkt till innehållet

Fler områden blir rökfria när ny tobakslag träder i kraft

Publicerad: 2019-06-28 Senast ändrad:

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Lagen utgör en del i att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025, ett mål Regionstyrelsen formellt ställde sig bakom i mars 2017.

Forskning visar att passiv rökning innebär samma typ av hälsorisker som vid aktiv rökning, speciellt när det gäller barn. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök.

Rökförbud på allmänna platser

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Från 1 juli gäller rökförbudet även uteserveringar, entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till samt på områden utomhus som används av resenärer, såsom hållplatser, perronger, och på väntplatser för taxi. Även på inhägnade idrottsplatser, sportarenor och liknande, samt lekplatser är det rökfritt från samma datum.

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet gäller förutom cigaretter också e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipa.

Skyltning och information

Flera områden runt Region Hallands verksamheter är redan rökfria, men när lagen träder i kraft skärps bland annat kraven på skyltning och information. Region Halland ansvarar för att:

  • rökförbudet följs vid de fastigheter vi äger eller på annan grund disponerar över
  • genom skyltning tydligt informera om förbudet
  • vid behov ingripa med information och tillsägelser
  • se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt

 

Mer information om den nya lagen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och på kommunernas webbplatser.