Direkt till innehållet

Fortsättning för populära forsknings- och utvecklingscheckar

Publicerad: 2021-06-24 Senast ändrad:

Region Hallands arbete med Forsknings- och Utvecklingscheckar (FoU-checkar), till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år. Det beslutade regionstyrelsens tillväxtutskott den 15 juni.

Syftet med FoU-checkar är att skapa förutsättningar för mer investeringar i forskning och utveckling bland små och medelstora företag, att stärka företagens konkurrenskraft och innovationsgrad samt skapa nya arbetstillfällen, men också att bidra till en hållbar tillväxt där den gröna omställningen är en avgörande komponent.

Stödet ska på längre sikt även bidra till kunskapsöverföring och förbättrade kontaktvägar mellan mindre företag, akademi och forskningsinstitut och stimulera och attrahera investeringar i forskning och utveckling. FoU-checkar har funnits i Halland sedan 2016 och under nuvarande period (2019-2021) har sammanlagt 19 halländska företag beviljats en FoU-check.

– Insatsen stämmer väl överens och ligger i linje med remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028. Att stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling ser vi som en viktig komponent för att nå en hållbar tillväxt, säger Helene Andersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

4,5 miljoner kronor med extra fokus på insatser som bidrar till grön omställning

Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutade den 15 juni att finansiera FoU-checkarna med maximalt 4,5 miljoner kronor under de närmsta tre åren (2022-2024). Den preliminära fördelningen mellan de tre åren är 1 miljon kronor första året (2022) och 1,75 miljoner kronor för respektive följande år (2023, 2024). Checkarna finansieras av statliga 1:1 medel.

FoU-checkarna kommer att gå att söka från och med september och kan sökas av små och medelstora företag (SMF-företag enligt EU:s definition) i Halland som är svenskregistrerade, har sitt huvudsäte i Halland och där viljan att växa med hjälp av FoU-insatserna är starkt uttalad. I syfte att uppmuntra och inspirera företag att ta initiativ till FoU-insatser som bidrar till en grön omställning av det halländska näringslivet, kan den typen av insatser beviljas en högre grad av medfinansiering från Region Halland.

– Den gröna omställningen i näringslivet behöver öka i takt, inte minst för att minska klimatpåverkan, men också för att stärka konkurrenskraften och främja cirkulär omställning hos företag och näringsliv. Förhoppningen är att den högre graden av medfinansiering bidrar i det arbetet, säger Pia Wiberg, strateg på Region Hallands näringslivsavdelning.

Förutsättningar för FoU-checkar 2022-2024

Total projektbudget för respektive FoU-check får vara max 500 000 kr. Genom FoU-checken finansierar Region Halland en del av insatsen:
– FoU-check grundnivå: 40 % i medfinansiering från Region Halland, dock max 200 000 kr
– FoU-check grön omställning: 60 % i medfinansiering från Region Halland, dock max 300 000 kr

Resterande del medfinansierar företaget i form av kontanter. Stödet betalas ut till företaget i efterskott, det vill säga när en insats är genomförd och fakturorna har betalats av företaget. Projekttiden för respektive FoU-check bör vara max ett år.

Hanteringen av FoU-checkar kommer att ske enligt i stort sett samma upplägg som Region Hallands Utvecklingscheckar. Det innebär att Almi Halland ansvarar för att identifiera lämpliga företag genom samverkan med andra aktörer i länet och genom uppsökande verksamhet. Almi kommer även bedöma företagens förmåga att växa och utvecklas, särskilt genom grön omställning, samt deras lämplighet att ta emot stödet. Därefter genomför Almi Halland och Region Halland gemensamma beslutsmöten. Region Hallands roll är sedan att fatta slutgiltiga formella beslut om tilldelning av stödet samt att ansvara för utbetalning, uppföljning och utvärdering av FoU-checkarna.

Här kan du läsa mer om hur Region Halland arbetar med stöd till näringslivet:

För mer information om FoU-checkar och kontakt med företag som använt dessa, kontakta:
Pia Wiberg
Strateg näringslivsavdelningen Region Halland
076 607 67 38
Pia.Wiberg@regionhalland.se