Direkt till innehållet

Halland har avlagt ett elektrifieringslöfte!

Publicerad: 2021-08-23 Senast ändrad:

Halland har, tillsammans med 16 andra regioner, avlagt ett elektrifieringslöfte. Detta då det krävs kraftfulla åtgärder för att utsläppen från våra transporter ska minska i snabbare takt då transporterna genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar huvuddelen av dessa.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. Elektrifiering är en viktig del av lösningen.

För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Regeringen har därför under det senaste året intensifierat arbetet med att elektrifiera transportsektorn, bland annat genom att inrätta en Elektrifieringskommission som ska påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka.

Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras. Ett led i arbetet är att kommissionen nu har presenterat elektrifieringslöften från sammantaget 252 aktörer (regioner, länsstyrelser, näringsliv, universitet och högskolor med flera), som ska arbeta för att påskynda elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil.

Aktörerna kraftsamlar i 17 regioner, genom totalt 16 löften (två regioner har ett gemensamt löfte) för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift, där Halland är en region.

Onsdagen den 1 september kl. 13:00-14:30 kommer Halland, tillsammans med Jönköping och Kronoberg, presentera löftet digitalt. Presentationerna inleds och avslutas av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Se bilaga för inbjudan och anmälan:
Inbjudan till presentation av regionala elektrifieringslöften

Anmälan måste ske senast 30 augusti.

För mer information se: Elektrifieringskommissionen – Regeringen.se