Direkt till innehållet

Hallands kulturstrategi lyfter fram kritikens betydelse

Publicerad: 2020-12-09 Senast ändrad:

Som första region i Sverige inför Halland konst- och kulturkritik som ett särskilt intresseområde. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs idag den 9 december av regionfullmäktige.

Konst- och kulturkritik bidrar till att uppmärksamma och skapa förståelse för konst och verk i alla genrer. Kritiken bidrar också till konstformernas utveckling. Medielandskapet, där kritiken är en del, har förändrats och antalet kritiska röster som når en bred allmänhet har minskat.

Konst- och kulturkritik är en konstform

Därför vill nu Region Halland stärka kritikens ställning genom att i den nya kulturstrategin beskriva kritiken som ett konstområde och dess utövare som kulturskapare. Kritiker får därmed möjlighet att söka stöd på samma villkor som utövare av andra konstformer.

– Region Halland ska arbeta för att genomarbetad kritik skapas, publiceras och presenteras i Halland. Vi vill att fler röster blir hörda i det offentliga kritiska samtalet, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

 

Omslagsbild och en sida i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.
Illustrationerna i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är skapade av Helga Holmén.

 

Konst och kultur är en självklar del av den bästa livsplatsen

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.

Hallands kulturstrategi och kulturplan är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”, som nu är ute på remiss och ska beslutas nästa år.

Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

”Fri konstutövning och de kreativa näringarna är inte bara en tillväxtfaktor som skapar attraktivitet för hela Halland. Det är också det som medskapar ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle där människor kan växa i sinnet”, skriver Lovisa Aldrin i förordet till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 distribueras i tryckt form under december. Ytterligare exemplar kan beställas från mitten av januari. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 kan även laddas ner och läsas digitalt.