Direkt till innehållet

Hallänningarna mår bra och har stort förtroende för vården

Publicerad: 2019-02-28 Senast ändrad:

I dag presenteras resultatet av Hälso- och sjukvårdsbarometern som visar hur invånarna uppfattar hälso- och sjukvården.

Resultatet pekar på att hallänningarna i hög utsträckning anser att de har tillgång till den vård de behöver och att förtroendet för vården är fortsatt högt. Det man är mindre nöjd med är väntetiderna.

Varje år får invånare i Sverige möjlighet att dela med sig av sig av hur de uppfattar hälso- och sjukvården. I undersökningen får invånarna besvara frågor om bland annat tillgänglighet, väntetider och förtroende för vården. Inom samtliga områden ligger Halland över eller i nivå med övriga landet. Dock kan man se en tendens att siffrorna är sjunkande sedan förra mätningen.

En ny fråga i årets undersökning handlar om digitala vårdbesök. Trots att användningen av nätläkartjänster och olika appar ökar i hela landet, så säger sig 60 procent i Halland sakna förtroende för digitala vårdbesök.

Upplever sig friskast i landet

Undersökningen visar att 73 procent av hallänningarna bedömer sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, vilket är högst siffa i landet.

Ett område som också ligger högt i undersökningen är det förtroende som invånarna i Halland upplever för vården som helhet. När det gäller förtroende för sin vårdcentral ligger Halland till och med högst i riket. På frågan vad som skulle kunna öka förtroendet ytterligare är det svar som fått högst resultat; samma läkare varje gång.  Däremot ser resultatet inte lika bra ut när det gäller uppfattningen om väntetider är rimliga, både till vårdcentral och sjukhus, där siffrorna är betydligt lägre.

– Undersökningen visar generellt på ett mycket bra resultat för Region Halland. Men det är inte siffrorna i sig som betyder mest utan det centrala är att invånarna upplever att de har en bra hälsa och att deras uppfattning om vården är positiv, säger Ola Johansson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Utifrån denna höga nivå behöver vi fortsätta arbetet med att minska väntetiderna och även titta närmre på de områden där resultaten börjar vända nedåt.

FAKTA Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.
Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt.
Hälso- och sjukvårdsbarometern genomförs årligen på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Arbetet leds och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.Vill du veta mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern eller ta del av det nationella resultatet, så kan du läsa vidare på SKL:s webbsida​.