Direkt till innehållet

Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Publicerad: 2018-11-14 Senast ändrad:

Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm.

2017 kom regionerna Halland, Skåne och Kronoberg överens om att arbeta för att en attraktiv, pålitlig och kostnadseffektiv persontrafik så snart som möjligt startas upp på Markarydsbanan. Samma år tecknade Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun en gemensam avsiktsförklaring om att tillsammans planera och förbereda för persontrafik. Trafikverket började utreda förutsättningarna för att starta persontrafik som inte ger negativa effekter för godstrafiken på banan.

Timmestrafik på Markarydsbanan – för pendlare och långväga resenärer

Trafikverkets utredning, Åtgärdsvalsstudie bdl 931 Halmstad-Eldsberga-Hässleholm, är klar. I den redovisas vad som krävs för att starta en attraktiv, pålitlig och kostnadseffektiv persontrafik på Markarydsbanan. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun har tagit del av Trafikverkets slutsatser och kan nu ta nästa steg mot persontrafik på banan.
– Vi vill göra Markarydsbanan till ett bra val både för de som pendlar till jobbet eller skolan och för de som reser längre, säger Dag Hultefors (M), ordf. regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland och fortsätter:
– Det kräver att tågen går varje timme och att resenärerna kan lita på att de går enligt tidtabellen. Men också att tågbytena i Halmstad och Hässleholm fungerar smidigt.

Stärker möjligheterna att bo och verka i Halland

För att klara det krävs åtgärder på Halmstad Central, nya stationer i Veinge respektive Knäred och ett mötesspår i Knäred.
– Det är mycket arbete som behöver göras. Vi siktar på att starta timmestrafik på Markarydsbanan 2023, säger Dag Hultefors.
Välfungerande timmestrafik är förutsättningen för att trafiken ska bli kostnadseffektiv och kan motiveras mot andra viktiga samhällssatsningar.
– Med timmestrafik på Markarydsbanan vidgar vi arbetsmarknaden och förbättrar förutsättningarna för vårt näringsliv. Vi underlättar pendling samtidigt som vi kopplar upp Halland bättre mot Södra stambanan och sydöstra Sverige. Det blir lättare att bo och verka i Halland, säger Dag Hultefors.

Viktig satsning för utveckling av inlandet

– För Laholms kommuns del, och framför allt inlandet, är satsningen på Markarydsbanan oerhört viktig, säger Elisabet Babic, (M), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun och fortsätter:
– Med tågstopp i Knäred och Veinge kommer orterna att utvecklas som boendeorter och besöksmål. För boende kan det exempelvis innebära kortare restider med möjlighet till pendling och att man kan bo billigare med andra boendekvalitéer än i centralare lägen. På längre sikt kan det också leda till stigande fastighetspriser med ökat bostadsbyggande och inflyttning. Satsning på kollektivtrafik ger även miljövinster i form av minskad biltrafik och sociala vinster genom ökad jämlikhet och tillgänglighet.

Timmestrafik underlättar pendlarnas vardag

Markarydsbanan skapar möjligheter till utveckling även i Halmstads kommun.
– Jag är mycket glad för den här satsningen. Det är en del av den fortsatta utvecklingen av Halmstad som regional nod, men framförallt är det en klimatvänlig satsning som underlättar människors vardag. Tåg som går varje timme blir ett mycket attraktivt val för alla dem som pendlar österut till och från Halmstad, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Nu startar nästa fas

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket ska nu arbeta fram en plan för det fortsatta arbetet och komma överens om hur kostnaderna ska fördelas.
– Vi kommer att arbeta tätt och målmedvetet för få igång en välfungerande persontrafik 2023, säger Dag Hultefors