Webbplatser

Webbplatser ikon

Driftnämnden Hallands sjukhus tar ställning till rekommendationer i inseminationsfrågan

I september 2023 presenterades en extern granskning av brister i den tidigare inseminationsverksamheten vid Länssjukhuset i Halmstad. Den 29 maj tas rekommendationerna från utredningen upp för beslut i Hallands sjukhus driftnämnd.

Publicerad: 2024-05-23 (uppdaterad 2024-05-22)

Inseminationsverksamhet bedrevs i mindre skala vid Länssjukhuset i Halmstad från 1970- till 1990-talet. Verksamheten har i efterhand visat sig ha haft stora brister där mäns sperma felaktigt använts för insemination, vilket lett till såväl intern som extern utredning under 2023. Den externa granskningen genomfördes av PWC på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Bland utredningens rekommendationer fanns en genomgång av kvinnoklinikens samtliga journaler från den aktuella tiden, DNA-testning av givare och barn som blivit till genom insemination, samt kontakt med män som vid perioden fyllt i medgivanden till makeinsemination.

Driftnämnden Hallands sjukhus fick i november 2023 uppdraget att värdera rekommendationerna och hur Region Halland skulle agera framåt. I arbetet har en arbetsgrupp tillsatts där juridisk kompetens ingår såväl som representation från Region Hallands råd för medicinsk etik. Arbetet har resulterat i en redovisning, vars slutsatser nämnden föreslås godta vid sammanträdet nästa vecka.

− Detta är ett förslag som nämnden ska ta ställning till nästa vecka. Jag har ett stort förtroende för hur Hallands sjukhus metodiskt arbetat för att försöka bringa klarhet i den här otroligt svåra frågan, från den interna granskningen till de förslag vi ska ta ställning till, säger nämndsordförande Christian Lidén (C).

Förslag till beslut

Det som förs fram i redovisningen har i många fall både juridiska och etiska perspektiv. Bland annat föreslås nämnden besluta att DNA-testning ska kunna erbjudas och bekostas av sjukhuset, men då krävs det att både den dokumenterade givaren och barnet ger sitt medgivande. Det rekommenderas däremot inte någon fullständig genomgång av Kvinnoklinikens samtliga journaler från tiden. Anders Åkvist, regional chefläkare och ordförande i regionens etiska råd, förklarar:

− Det är så stora brister i det material som är granskat kring inseminationsverksamheten att det inte bedöms som sannolikt att vi får fram en mer klargörande bild eller ny tillförlitlig information. Därför är det inte heller etiskt försvarbart att utsätta tidigare patienter för det intrång som en så omfattande genomläsning av journalhandlingar skulle medföra, särskilt eftersom de flesta inte har haft någon kontakt med inseminationsverksamheten.

− Om beslutet tas som förväntat innebär det att alla saker som kommit fram i de två utredningarna är färdighanterade. Vi har rutiner på plats och en beredskap att hantera den här frågan framåt, till exempel när vi blir kontaktade av berörda. Vi arbetar också fortfarande med att besvara några av de frågor som kommit från berörda som kontaktat sjukhuset. Det lidande som har orsakats kan vi inte göra ogjort men vi kan säkra upp att vi har stödsystem och rutiner för att hantera konsekvenserna, säger Anders Åkvist.

Granskningen från PWC rekommenderade även att Region Halland nogsamt bevakar processen kring de klagomål som är inlämnade till Europadomstolen. Det finns ännu inget utslag, men arbetsgruppen bevakar ärendet och de följder det eventuellt kan få för Region Halland.

Handlingar inför möte Driftnämnden Hallands sjukhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extern utredning av inseminationsverksamheten pekar på brister och rekommenderar åtgärder (nyhet 23-09-26)

Fakta

Inseminationsverksamhet bedrevs i mindre skala på Hallands sjukhus mellan 1974-1996. I dag genomförs inga sådana behandlingar på Hallands sjukhus. Patienter remitteras till universitetssjukhus eller privata kliniker.

I den särskilda journal som infördes i enlighet med ny lagstiftning 1985 finns 31 barn dokumenterade som tillkomna genom givarinseminationsbehandling under åren 1985-1996.