Direkt till innehållet

Öppen remiss för Hallands nya kulturplan

Publicerad: 2020-04-23 Senast ändrad:

Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är på öppen remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Halland.

Region Halland har arbetat tillsammans med de halländska kommunerna och i samråd med kulturskapare och organisationslivet i Halland för att ta fram prioriteringar och mål för Hallands nya kulturstrategi och kulturplan.

– Det har varit en omfattande process med en serie dialogmöten med kulturliv, kulturorganisationer, civilsamhälle, politiker och tjänstepersoner. Vi har nu sammanställt ett förslag som visar vad Region Halland och kommunerna vill fokusera på under de kommande fyra åren, berättar Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola, Region Halland.

Alla kan lämna synpunkter fram till 15 augusti

Remissversionen av planen går nu ut på en öppen remiss så att alla som vill kan yttra sig och lämna in synpunkter utifrån det förslag som lagts.

– Region Halland arbetar med utvecklingsinsatser och stöd till kulturskapare och organisationer som arbetar med kultur och idrott i länet. Kulturplanen fungerar som en karta som hjälper oss och våra samarbetspartners att hitta rätt vägar till de mål vi satt upp tillsammans. Hur vi kommer dit vet vi ännu inte men vad vi ska uppnå måste vi vara överens om, förklarar Emma Gröndahl (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Under hösten kommer Region Halland att utifrån remissvaren justera planen och målsättningarna så att vi i Halland har bästa möjliga förutsättningar att arbeta tillsammans den kommande perioden.

– Det känns bra att vi har kommit så här långt med att arbeta fram en ny kulturplan! Jag hoppas att medvetenheten kommer öka om hur viktigt kulturlivet är för regionen och vår utveckling. Den nya kulturplanen skapar förutsättningar för att vi ska ha tillgång till ett engagerande kulturutbud och kulturaktiviteter i hela regionen. Det ska bli intressant att se vilka förslag som kommer fram under remisstiden, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Nya utvecklingsområden

Jämfört med den nuvarande kulturplanen har det tillkommit fyra nya utvecklingsområden, varav tre bygger på pilotprojekt som genomförts och lett till goda resultat. Vi lyfter nu upp de här områdena för att i bredare samverkan skapa insatser inom kultur och hälsa, kulturella och kreativa näringar och kritikens betydelser för reflektion om konst och kultur.

– Det som är mest nytt och omfattande är utvecklingsområdet kultur och samhällsbyggnad. Det handlar om att i samband med stads- och samhällsplaneringsprocesser tillföra kunskaper om hur arkitektur, form, design, kulturarv och kulturaktiviteter på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur det kan bidra till att lösa samhällets utmaningar, berättar Eva Nyhammar

Tidsplan

Yttranden ska skickas så att de når Region Halland senast den 15 augusti. De halländska kommunerna har i vissa fall senare svarsdatum kopplat till när beslut kan fattas utifrån kommunernas ordinarie mötesplanering.

Förvaltningen Kultur och skola kommer i augusti och september att arbeta vidare med remissversionen utifrån inkomna remissvar och presenterar ett uppdaterat förslag för driftnämnd Kultur och skola i oktober. Nämnden får även ta del av samtliga inkomna yttranden. Driftnämnden beslutar därefter om förslag till kulturstrategi och kulturplan som ska överlämnas till regionstyrelsen för beslut i november.

I december 2020 fattar regionfullmäktige beslut. Därefter skickas den slutgiltiga versionen till Kulturrådet, som ansökan om medel till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Läs remissversionen och skicka remissvar

Läs remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024, samt tips och mer information till dig som vill skriva remissvar.