Direkt till innehållet

Översyn av projektmedel och företagsstöd ska bidra till förflyttning mot ökad hållbarhet

Publicerad: 2021-10-07 Senast ändrad:

Region Halland har genom en direktupphandling utsett FOG Innovation att granska och dra lärdomar i det regionala utvecklingsarbetet med projektmedel och företagsstöd. Arbetet ska bidra till en förflyttning mot ökad hållbarhet och ska vara klart under hösten 2021.

Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut till alla regioner om att stärka arbetet med hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Som en del av det uppdraget ska Region Halland se över hur arbetet med finansiering kan utvecklas till att i högre grad stödja en förflyttning mot ökad hållbarhet. Fokus är att stödja Region Hallands regionala utvecklingsarbete i att, med projektmedel och företagsstöd som verktyg, verka för en grön omställning och ökad inkludering och jämlikhet. Prioriteringar som också ligger i linje med Regional Utvecklingsstrategi – Bästa livsplatsen 2035 och remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028

Inledningsvis görs en sammanfattande översyn över arbetet hittills med projektmedel och företagsstöd som hanterats under perioden 2014–2020. I nästa steg leder anbudsgivaren en process som ska resultera i rekommendationer för hur Region Halland, i sitt regionala utvecklingsarbete, kan arbeta framåt med finansiering som verktyg för en ökad förflyttning mot grön omställning och ökad inkludering och jämlikhet.

– Potentialen för en förflyttning mot ökad hållbarhet i Halland är stor. Såväl inom näringslivet som inom samhället i stort uppmärksammas alltmer de utmaningar som finns i hur såväl mänskliga som naturresurser hanteras utifrån ett ofta kortsiktigt perspektiv, vilket kan ge stora utmaningar på längre sikt, säger Lindha Feldin, strateg cirkulär ekonomi, Region Halland och fortsätter:
– Genom vårt regionala utvecklingsuppdrag kan Region Halland verka för en ökad hållbar omställning. En del i det arbetet är att få en ökad kunskap i det regionala utvecklingsarbetet med projektmedel och företagsstöd och hur de kan bidra till en förflyttning mot ökad hållbarhet.

Anbudsgivare med goda förutsättningar
I början av juni publicerades direktupphandlingen för behovet av Översyn och rekommendationer kring finansiering som verktyg för omställning mot ökad hållbarhet. Totalt inkom 8 anbud och i augusti blev det klar att FOG Innovation vann direktupphandlingen.

Motivering lyder:
Friends of Gothenburg Innovation, FOG (Urban Innovation Sweden AB), har lämnat ett anbud på Finansiering som verktyg för omställning mot ökad hållbarhet som visar på en god förståelse för de möjligheter och utmaningar som det innebär att arbeta för en ökad omställning mot hållbarhet med regional finansiering som verktyg. Anbudet har ett genomtänkt upplägg för att inom givna ramar stödja utvecklingsarbetet.

Kontaktuppgifter:
Lindha Feldin
Strateg cirkulär ekonomi
Näringslivsavdelningen

Telefon: 070-328 29 54

E-post: Lindha.Feldin@regionhalland.se