Direkt till innehållet

Patienter ger högt betyg till sjukhusvården i Halland

Publicerad: 2021-09-14 Senast ändrad:

Under våren 2021 genomfördes nationell patientenkät som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Resultatet visar att halländska patienter är fortsatt mycket nöjda med vården och Halland får toppbetyg i jämförelse med övriga regioner.

I enkäten får patienter svara på hur de upplever områden som bemötande, tillgänglighet, delaktighet och information. Totalt sett placerar sig Halland på nummer två i riket när det handlar om specialiserade somatisk öppenvård, efter Region Gotland, när man räknat samman alla områden. 9 av 10 uppger att de är positiva till den vården de fått i Halland och 93 % har ett positivt helhetsintryck av vården.

När det gäller den somatiska slutenvården ligger Halland i mitten i riket vid en sammanräkning av alla områden. Det är en liten ökning totalt sett, sedan förra mätningen för två år sedan. Ett specifikt utvecklingsområde inom slutenvården är respekt och bemötande där Halland kommer att fortsätta sitt utvecklings- och förbättringsarbete.

– Vi har en erkänt god hälso- och sjukvård i Halland, vilket även bekräftas av patienterna i denna mätning. Vi ser också att en lägre andel hallänningar än genomsnittet i riket uppger att man undvikit att söka vård vid behov under pandemin, vilket är positivt, betonar Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Under pandemin har sjukvården haft ett högt tryck och varit under stor belastning. Trots detta anger även majoriteten av patienterna på en nationell nivå, att de är nöjda med den vård och det bemötande de fått av vårdpersonalen.

Fakta
Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till ca 15 000 patienter som under perioden mars och april 2021 fått vård på sjukhus eller specialistmottagningar i Halland, med undantag av den psykiatriska vården. I mätningen omfattas även privata vårdgivare och svarsfrekvensen var ca 50 %.

Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Läs mer: https://resultat.patientenkat.se/

Kontakt: Elisabeth Funkqvist, 076-695 77 02