Direkt till innehållet

Regional infrastrukturplan Halland – en bredd av investeringar för hållbar utveckling i Halland

Publicerad: 2022-11-16 Senast ändrad:

En ny regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033 har nu fastställts. Den innehåller en bredd av olika åtgärder för transportinfrastrukturen som tillsammans syftar till att generera hållbar samhällsutveckling i hela Halland. Planen är framtagen i nära dialog med de halländska kommunerna.

Prioriteringar med tydligt fokus på samhällsnytta

I Hallands strategi för hållbar tillväxt finns de mål och strategiska val som planen ska bidra till. Behovet av åtgärder i transportsystemet beskrivs i den regionala systemanalysen för transportsystemet.

Infrastrukturinvesteringar i Halland ska baseras på behov som genererar samhällsutveckling och den regionala infrastrukturplanen pekar ett flertal viktiga prioriteringar. Det handlar om att investera i ett kapacitetsstarkt järnvägsnät, i säkra regionala vägar, tillgängliga hållplatser, attraktiva cykelvägar, god framkomlighet för näringslivet och driftstöd till Halmstad flygplats.

Planen beskriver hur de regionala planmedlen fördelas. Det inryms också medel till att medfinansiera åtgärder i kommunerna.

Regionala infrastrukturplan är en del av hela transportplaneringen för Halland

I denna planomgång har det inte funnits utrymme att förändra eller lägga till några större satsningar jämfört med den tidigare infrastrukturplanen. Flera av de större regionala investeringarna kvarstår.

Planen har till uppgift att hantera regionala behov och det är därför viktigt att den regionala och den nationella infrastrukturplanen kompletterar varandra i syfte att utveckla transportsystemet i Halland. Detta görs bland annat genom samfinansiering med regionala medel till viktiga åtgärder för transportinfrastrukturen som hanteras på nationell nivå, men också genom kontinuerlig samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket.

Regional infrastrukturplan 2022-2033

Kontakt: Jan Törnell