Direkt till innehållet

Regionalt krispaket till kultursektorn

Publicerad: 2020-05-13 Senast ändrad:

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser.

Kulturlivet samlar vanligtvis stora grupper som kommer till konserter, utställningar, gallerier, mässor, workshopar, m.m. När publik och deltagare inte kan komma förlorar de som arbetar med konst och kultur en stor del av sina uppdrag och inkomster.

Driftnämnd Kultur och skola tog den 12 maj beslut om ”Tillfällig förändring av riktlinjer för regionalt kulturstöd med anledning av covid-19-pandemin”.

– Det beslut vi tagit idag handlar om att på bästa vis stödja det halländska kulturlivet i ett oerhört pressat läge. Vi fattade redan i mars beslut om vissa åtgärder och dagens beslut öppnar upp för ytterligare satsningar. Med stöd i dagens beslut kommer fler att kunna söka och få arbetsstipendier och expresstöd, berättar Emma Gröndahl (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Medel har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet. Genom driftnämndens beslut kan Kultur i Halland vidta följande åtgärder:

Vi utökar budgeten för Expresstöd

Budgeten för Expresstöd utökas med 300 000 kronor. Redan tidigare har budgeten utökats med 200 000 kr. Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ, men inte för inkomstbortfall.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr.

I år har hittills 22 Expresstöd beviljats.

Vi delar ut 20 extra arbetsstipendier

Region Halland utlyser 20 stycken extra arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare, om vardera 25 000 kronor. Utlysningen öppnar den 14 maj och sista ansökningsdag är 31 maj. Beslut meddelas innan midsommar.

– En del ordinarie satsningar och projekt kan inte genomföras med anledning av coronapandemin. Vi är glada över att dessa medel nu istället kan ges i form av arbetsstipendier som gör att drabbade konstnärer kan arbeta med den egna konstnärliga utvecklingen. På så vis kan vi bidra till att mildra de negativa effekterna av det stora inkomstbortfall som kultursektorn nu drabbas av, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Vi stabiliserar situationen för distriktsorganisationer i Halland

Region Halland fördelar årligen stöd till barn- och ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, nykterhetsorganisationer, studieförbund och idrottsrörelsens organisationer RF-SISU Halland och Hallands parasportförbund.

Det stöd som fördelas till distriktsorganisationerna inom idéburen sektor kommer nästa gång att baseras på nivåerna från 2019 som är senaste ”normala” år. Det görs för att organisationerna och deras verksamhet inte ska påverkas negativt av att verksamhet inte kunnat bedrivas som vanligt.

Vi följer kontinuerligt situationen för kultursektorn och för idéburen sektor

Kultur i Halland följer kontinuerligt vad som sker nationellt, regionalt och lokalt för att ha uppdaterad kunskap till grund för beslut om insatser. Vi har också regelbunden kontakt med de kulturinstitutioner och kulturorganisationer som erhåller årligt stöd från Region Halland för att följa och diskutera åtgärder som kan motverka negativa konsekvenser och hitta lösningar på de svårigheter coronapandemin medför.

– Ett vanligt år sker årliga avstämningar men i det här läget så räcker inte det. Vi har därför fördelat ansvaret för kontakten med kulturorganisationer, idrottsorganisationer och idéburen sektor på fler personer i Kultur i Hallands personal. Det skapar förutsättningar för gemensam problemlösning, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola.

Ytterligare insatser diskuteras tillsammans med kommunerna

Kultur i Halland kommer under maj månad och början på juni föra samtal med kommunerna i Halland för att tillsammans analysera effekterna av coronapandemin på lokalt och regionalt kulturliv och diskutera vilka insatser som kan göras.

Region Halland kräver inte återbetalning av stöd vid inställda arrangemang

Driftnämnden beslutade redan tidigare i år att:

  • medge att verksamhet kan planeras om, skjutas fram eller ställs in på grund av det nya coronaviruset covid-19
  • inte kräva återbetalning för kostnader för arrangemang som medfinansierats eller kommer att medfinansieras av Region Halland och som måste ställas in på grund av det nya coronaviruset covid-19
  • redovisning och uppföljning ska anpassas efter kapacitet och möjligheter hos den person, det företag eller den organisation som beviljats stöd. Det innebär att datum för att skicka in verksamhetsberättelser, redovisningar av beviljad projektfinansiering och liknande kan förlängas.

Ordinarie stöd från regionen

Ordinarie stöd till kulturutveckling (projekt), film och rörlig bild samt till litteratur, delas ut som vanligt, efter ansökan och bedömning. Årets första beslutsomgång har precis avslutats. Av 53 ansökningar har 23 projekt beviljats totalt 2 275 500 kronor. Beslut skickas ut till de sökande under onsdagen.

Handlingar för Driftnämnd Kultur och skolas möte 2020-05-12.

Läs mer om regionalt kulturstöd